Afspraken en toestemmingsverklaring

advertisement
PP-QUANTA
Voor kinderen, jeugdigen en volwassenen
Franciene Ramakers
(K&J)psycholoog NIP
Cognitief gedragstherapeut VGCt®
Kraanvogellaan 13c
5221 GA Engelen
Praktijkcode 94056371
www.ppquanta.nl
[email protected]
tel: 06-260 28 036
Afspraken en toestemmingsverklaring
aanmelden en/of begeleiden van kind (eren) van gescheiden ouders.
Regelmatig worden er bij PP-Quanta kinderen aangemeld voor onderzoek of begeleiding waarvan de
ouders zijn gescheiden, of waarvan de ouders van plan zijn op korte termijn te gaan scheiden.
Voor ouders van deze kinderen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de rechten en plichten
omtrent informatie-uitwisseling.
Met deze afspraken en toestemmingsverklaring trachten we onduidelijkheden, misverstanden of
problemen in de toekomst te voorkómen.
In de wet zijn afspraken gemaakt over de mate waarin ouders recht hebben om geïnformeerd te
worden over de aanmelding en begeleiding van hun kind bij een hulpverlener:

Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken, of beide ouders hebben na
de scheiding het gezag over het kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor
aanmelding van het kind. Beide ouders hebben dan recht op informatie over de begeleiding en
eventueel inzage in het dossier.

Als er een ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming
worden gevraagd voor aanmelding en/of begeleiding. Deze ouder heeft ook geen recht op
volledige inzage in het dossier.
Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet1 stelt dat de ouder
die het gezag heeft, de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet
mogelijk is, kan de psycholoog deze informatie verstrekken, bijvoorbeeld aan de hand van een
kort verslag.

In hoeverre een ouder betrokken wordt in de behandeling of begeleiding van een kind is geheel
ter beoordeling van de psycholoog. Deze zal daarbij altijd het belang van het kind
vooropstellen.
1
Artikel 337B BW
PP-QUANTA
Voor kinderen, jeugdigen en volwassenen
TOESTEMMINGSVERKLARING
betreft:
Naam kind
:
Geboortedatum
:
Ondergetekende verleent toestemming voor onderzoek / begeleiding:
Ja / nee
Ondergetekende wil gezamenlijk met ex-partner bij het intake-, advies- en/of
voortgangsgesprek aanwezig zijn:
Ja / nee
Ondergetekende heeft voldoende aan de schriftelijke verslaglegging:
Ja / nee
Indien gewenst kan in een later stadium op verzoek een toelichtend gesprek
plaatsvinden:
Ja / nee
Naam ondergetekende (biologische) ouder: dhr./mw. ______________________________________
Adres: ______________________________________________
PC: ___________
Woonplaats: ________________________
Tel.nr : ________________________
GSM.: ________________________
Handtekening:
E-mail: _______________________
Indien u vragen heeft naar aanleiding van, of over de strekking van deze toestemmingsverklaring
neem dan contact op met PP-Quanta.
Mw.drs. G.F. Ramakers
Laatste versie : jan.2011
2
Download