Uploaded by User1511

201901 Verklaring-op-eer-KVR

advertisement
VERKLARING OP EER
KLEINE VERGOEDINGSREGELING
Ondergetekende,…………………………………………………………………………………………………………………….
Met rijksregisternummer:………………………………………………………………………………………………………
wonende te ………………………………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
bevestigt hierbij dat hij /zij voor.……………….…………………………………………………………………………
(omschrijving van de artistieke prestatie), verricht op ……………………………………………………….
een onkostenvergoeding ontvangen heeft in het kader van de kleine vergoedingsregeling
voor kunstenaars1 voor een bedrag van ………………... euro (max.128,93 €/dag) van de
heer/mevrouw/organisatie………………………………………………………………………………………………………
betaald op rekeningnummer ……………………………………………………… / contant (schrappen wat
niet past) op datum …………………………… .
Ondergetekende verklaart op eer de volgende plafonds niet overschreden te hebben:
•
het totale bedrag
2578,51 euro;
• niet meer
regeling.
dan
30
van
vergoedingen
dagen
per
jaar
per
wordt
jaar
is
beroep
niet
hoger
gedaan
op
dan
deze
Opgemaakt in twee exemplaren te ………………………….. , op …………………………...
Handtekening,
_____________________
11 Artikel 17 sexies van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.
! OPGELET: dit document wordt pas ondertekend wanneer de betaling is overgemaakt. De
afspraken die vooraf worden vastgelegd omtrent je prestatie, de hoogte van de vergoeding,… maak
je best ofwel mondeling ofwel in een ander document.
Voorbeelddocument gedownload op www.cultuurloket.be
Laatste update: januari 2019
Download