Uploaded by User1821

2019pdfPositieve Gezondheid

advertisement
Welkom bij de presentaties
• Wat is Positieve gezondheid
en na een korte pauze:
• Het huis van de identiteit
Programma (deel 1 tot de koffie )
• Kennismaken met Spinnenweb en Positieve
Gezondheid.
• Wat is gezondheid (1948 WHO)
• Wat is Gezondheid volgens Machteld Huber
(bredere opvatting)
• Wat is het Spinnenweb
• Hoe gebruiken we het instrument als
ouderenadviseur: een kleine oefening
2
Wanneer ben je gezond?
• Afwezigheid ziekte?
• Zonder gebruik medicijnen? In rolstoel?
• Met een bril of lenzen? Eenzaam op je kamer?
Wanneer voel je je gezond? Wanneer ben je het?
Wat is gezondheid anno 2019?
• De oude WHO-definitie voldoet niet meer sinds we
te maken hebben met chronische ziekten
waarmee langer leven mogelijk is
• Machteld Huber: Positieve gezondheid gaat over
meer dan ziek zijn; er zijn zes dimensies
ontwikkeld
• Gezondheid wordt daardoor breder opgevat en
ruimer bespreekbaar gemaakt met de
gesprekstool die Spinnenweb wordt genoemd
Definitie Positieve Gezondheid
“Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan
te passen en een eigen regie te voeren, in het licht
van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van
het leven”
Machteld Huber
RESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK
De 6 Hoofddimensies van gezondheid:
Lichaamsfuncties
Mentale functies en -beleving
Spiritueel-existentiële dimensie
Kwaliteit van leven
Sociaal-maatschappelijke participatie
Dagelijks functioneren
PIJLERS VOOR
POSITIEVE
GEZONDHEID
PIJLERS VOOR
POSITIEVE
GEZONDHEID
DE SCORE
ZOU ZO KUNNEN
VERANDEREN
Wat is vernieuwend in het concept?
• Ook met ziekte kan men zich gezond voelen
• Niet de aandoening of beperking staat centraal
maar de mens: met al zijn lichamelijke, sociale en
spirituele behoeften
• Motiverend omdat in het gesprek meer aan bod
komt dan ziekte
• (Meer) eigen regie bij de zorgvrager
Positieve Gezondheid
• Voor het bevorderen van “veerkrachtig en
betekenisvol leven”…..
• In een gezondheid bevorderende omgeving.
• Het Spinnenweb is geen diagnosemodel, maar
een hulpmiddel voor een gesprek.
• De sleutelvraag is: Wat zou U/jij willen
veranderen?
Persoonsgericht en efficiënt
• Hoe ervaart de persoon zijn/haar gezondheid
• Het gesprek met het Spinnenweb levert
gesprekken op over wensen, vragen en behoeften
• Je doet kennis op over cliënt en vergroot zijn
kennis (van zichzelf)
• Om het gesprek aan te gaan is vertrouwen nodig
(dus eerst een band op bouwen)
Veranderen is lastig
• Maak gebruik van (door)vragen
• Kwaliteit van leven en zingeving zijn cruciaal en
persoonlijk
• De naasten hebben hun eigen verhaal
• Stel leerdoelen in plaats van prestatiedoelen
• Maak kleine stapjes
• Zorg voor haalbaarheid
• Zorg voor voldoende support
Wat is voor u belangrijk?
• Hoe gaat het nu met U?
• Is er iets dat u graag anders zou willen?
• Wat is/ heeft u daarvoor nodig?
• Wat kunt u zelf?
• Wie heeft u nodig?
• Wat is op dit moment het belangrijkst om aan te
pakken voor u?
Oefenen met het invullen
• Eerst vullen we het persoonlijk in
• Vervolgens gaat u een onderdeel bespreken
• Stel daarbij geen verdiepende vragen en geef
geen adviezen. Laat de ander zijn/haar verhaal
vertellen
• Bespreken van de vragen
• Probeer nu elkaar te ondersteunen op een
dimensie door het stellen van de vragen
Koffie/ thee pauze
Programma (deel 2 tot ±12.00 uur)
Wanneer voel je je gezond?
• Naast gezondheid is er meer nodig
• We kijken naar het huis van de identiteit
• Hoe wordt het gebruikt?
• Wat zijn de raakvlakken met Positieve
Gezondheid?
• Wat is het nut van dit instrument?
Schema van Houben, Van Gennip en Penninx uit
Handboek KBO-PCOB maart 2019
• Hierna de cirkel die wij vervangen door de Ladder
van Ben Tiggelaar.
Vraag: Wat is voor u belangrijk?
Download