Business Maturity Model

advertisement
Het Business Maturity Model
Het BMM benoemt vijf pijlers waarop een bedrijf is gebaseerd: Strategie &
Beleidsvorming, Organisatie & Processen, Besturing & Beheersing,
Informatietechnologie en Mensen & Cultuur.
Binnen die pijlers zijn vier ontwikkelingsniveaus mogelijk, die de mate van
ontwikkeling van de organisatie binnen de desbetreffende pijler aangeven.
Bedrijven waarbij de vijf pijlers in evenwicht zijn, presteren gemiddeld 30 procent
beter dan de markt. Bedrijven waarvan alle pijlers zich op niveau 4 bevinden, mogen
zich complexity master noemen. Dergelijke bedrijven paren marktkracht, efficiency
en duurzaamheid aan optimale flexibiliteit. Zij zijn de winnaars op de wereldmarkt.
Niveau’s
Niveau 1: Pionier
 Initiële visie en doelstellingen als belangrijkste leidraad
 Informele samenwerking, mogelijk door beperkte organisatieomvang
Niveau 2: Proces
 Professionaliseren van de organisatie: per afdeling of team worden
procesafspraken gemaakt en vastgelegd
 Binnen de ‘eilandorganisatie’ werkt elke eenheid met eigen systemen en
procedures
 Samenwerking binnen de units is gestructureerd, samenwerking tussen
eenheden op ad hoc basis
Niveau 3: Systeem
 Uniforme processen, procedures en systemen
 Informatie-uitwisseling en nauwe samenwerking tussen verschillende
organisatie-eenheden
 Gezamenlijk geformuleerde strategie en organisatiedoelstellingen zijn de basis
voor samenwerking
Niveau 4: Netwerk
 Partners uit de waardeketen in het netwerk zijn betrokken
 Samenwerking op strategievorming, informatie-uitwisseling en besturing van
de waardeketen
 Systemen. Processen en procedures zijn zowel intern als extern op elkaar
afgestemd
Hoe meer balans des te hoger de prestaties
Twee veronderstellingen staan centraal:
 Wanneer het ontwikkelniveau van de vijf afzonderlijke pijlers beter in balans
is (synchronisatie), zijn de prestaties hoger.
 In zeer competitieve industrieën presteren organisaties met een hoog
ontwikkelniveau beter dan organisaties die minder ver ontwikkeld zijn. Ook in
de publieke sector drijft de omgeving het ontwikkelniveau omhoog, maar dan
op basis van wensen & eisen uit de omgeving (politiek en publiek).
Beide veronderstellingen zijn wetenschappelijk getoetst. Onderzoek onder diverse
populaties, zowel publiek als privaat, toont aan dat de veronderstelde relaties bestaan
tussen het ontwikkelniveau van de organisatie en de prestaties. Een organisatie die én
in balans is én een ontwikkelniveau heeft dat past bij de omgeving, is een zogeheten
complexity master. Deze organisaties presteren tot 30% beter dan gemiddeld.
Concreet betekent dit dat:
 Een evenwichtige ontwikkeling op alle pijlers noodzakelijk is om een
organisatie goed te laten presteren
 Een hoger ontwikkelniveau vaak leidt tot betere prestaties. Dit hangt wel af
van de omgeving van de organisatie en welk ontwikkelniveau de omgeving
van de organisatie vraagt
Naast dit organisatiemodel omvat BMM ook een analyse van de omgeving, de
prestaties van de organisatie en het vermogen van de organisatie om te veranderen.
Als denkkader helpt het Business Maturity Model bij het ontwikkelen en bouwen van
een meer gebalanceerde organisatie. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van één van
de online Business Maturity Scans om het huidig en gewenst ontwikkelniveau van
een organisatie te bepalen. Gecombineerd met een inventarisatie op de aanvullende
elementen, kan in korte tijd een uitgebreide analyse plaatsvinden van die zaken die de
organisatie moet oppakken om haar ambitie te realiseren.
Bron: Gertjanschop.com, businessmaturity.nl
Download