Rekennetwerk Zuid - Steunpunt Taal en Rekenen VO

advertisement
Start rekennetwerk Zuid
•Conferentie 1 febr 2011
•o.l.v. Wilma Willems (KPC Groep),
•vastgelegd door Machteld Scholvinck (CPS)
Wie is aanwezig?
• Vooral leraren, teamleiders, directieleden die graag meer
willen weten over rekenen voor het VMBO.
• Met name uit Zuid Nederland – zie deelnemerslijst.
Tijdelijke begeleider: Wilma Willems (KPC Groep)
Volgende bijeenkomst zal Madeleine Vliegenthart (APS) de
netwerkbegeleiding overnemen.
Machteld Schölvinck (CPS) legt hoofdzaken vast.
Aanpak
1. Inventariseren welke vragen deelnemers hebben om in
het netwerk te bespreken (in kleine groep)
2. Vanuit inventarisatie thema’s selecteren (plenair)
3. In kleine groep: thema uitwerken
4. Aan elkaar presenteren: kennis delen
Al doende bleek het zinvol om een voorstelrondje in de
kleinere groep uit te voeren: Wie ben je? Op welke
school werk je? Op welke manier realiseren jullie
rekenonderwijs?
Door het voorstelrondje ontstond de behoefte om door te
vragen op de voorbeelden die genoemd werden, in
dezelfde kleine groep.
Inventarisatie vragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Welke rekenmethodes worden gebruikt?
Hoe monitoren scholen de leerlingresultaten?
Welke diagnostische toetsen zijn voor handen?
Hoe wordt er afstemming gerealiseerd tussen povo? (informatieoverdracht en inhoudelijke
afstemming?)
Welke niveau laten onze leerlingen zien?
Financiële middelen?
Apart rekenuur of geïntegreerd?
Wie is verantwoordelijk?
Effectieve rekenlessen aansluitend bij niveau?
Rekenbeleid breed gedragen, hoe doe je dat?
Hoe wordt het in de examenregeling opgenomen?
Welke deelthema´s?
Organisatie- curriculum
• Apart rekenuur of geïntegreerd?
• Effectieve lessen aansluitend bij niveau?
• Hoe maken we kennis met de rekendidactiek van po?
Toetsen – leerlingen volgen
• Niveau leerlingen?
• Hoe monitoren leerlingen met welke diagnostische toetsen?
Beleid
• Wie is verantwoordelijk?
• Rekenbeleid breed gedragen, hoe doe je dat?
• Afstemming po-vo (inhoud, informatieoverdracht)?
• Financiële middelen?
• Hoe wordt het in de examenregeling opgenomen?
• Wat is het verschil tussen wiskunde en rekenen?
Middelen
• Rekenmethodes
Opgepikt: Welke informatie wordt
gedeeld tussen de subgroepen?
• Emailadressen uitgewisseld en eigen netwerk
gestart (via linked In)
• Bruikbare sites, methodes
• Inpassen in tijd: lessen in het rooster
• Wat gebeurt er nu?
• Diagnostische toetsen
• Signalering – screening?
• Waarom toets je? Wat wil je weten? Welke doelen?
• Verschillende niveaus in invoering
rekenaanpak/beleid (de ene school start nu, andere
scholen zijn al 2 jaar bezig)
• Succeservaringen delen
Wensen volgende bijeenkomst
NB: deelnemers kunnen zelf al voorwerk doen en dat
presenteren.
1. Wat is nu 1F, 2F etc, zo concreet mogelijk, t.o.v.
wiskunde. Methodeboeken meenemen en
vergelijken: wat wordt er van leerlingen gevraagd?
2. Voorbeelden toetsen en methoden bekijken: focus
op onderbouw.
• Is juni niet te laat voor een volgende
netwerkbijeenkomst? Missen we dan de boot niet
voor het volgende jaar?
• Hoe in het curriculum, uur/project etc.?
• Onderlinge afstemming tussen vakken: hoe doe je
dat? En hoe regel je dat dan, dat iedereen dat ook
zo doet? (verandermanagement!)
Volgende bijeenkomst
• 21 juni 2011: Zuid
• 22 juni 2011: Midden
• 23 juni 2011: Noord
Dit zijn voorsteldata, die nog worden vastgesteld door het
Steunpunt VO.
Vanaf morgen een mail met een link om definitief aan te
melden voor het netwerk VMBO, met keuze voor de
regio.
Veel succes met ‘netwerken’. Hartelijk dank voor de
constructieve bijdrage!
Download