Uploaded by verschraegen.pauline

sociale stratificatie

advertisement
sociale stratificatie =
geïnstitutionaliseerde
sociale ongelijkheid
socilae klassenformatie
ONSTSTAAN
= omvorming van een
klasse als categorie
sociale ongelijkheid =
ongelijke toegang
binnen het
economische systeem
1. overvloed
tot een klasse als een
BLUMBERG
groep van met elkaar
2. schaarste
interagerende mensen
onderbuw:
sociale sluiting = social
economische systeem,
closure = proces waarbij
manier waarop mensen
groepen hun positie
vrijwaren door de
ECEONOMISCHE KLASSE
in hun materiële
-> SOCIALE KLASSE
levensonderhoud
toegang tot hun
voorzien
machtsbronnen af te
schermen voor
outsiders
kapitalisten, arbeiders,
grondbezitters
mediate structuration:
mobiliteitskansen
structuratie = proces
bovenbouw: religie,
waarbij economische
recht, staat en de media
klassen in een proces
arbeidsverdeling op de
van dagdagelijkse
werkvloer
noblesse oblige
handelingen sociale
principe: tov welvaart
klassen worden
hiërarchische structuur
en macht staan ook
proximate structuration
bedrijf
verplichtingen
MARX
zelfde economische
gemeenschappelijke
systeem
consumptiepatronen
nature vs nurture
strategische
omstandigehden die
onvervangbaarheid,
doing gender
specifieke technische
leefiwijze, belangen en
klasse an sich
gender vs sex
cultuur bepalen
deskundigheid,
autonoom werken
hoe groter de
vijandig tov andere
economische macht is
vingerende
familiestelsel
politieke, militaire,
juridische en
ideologishce macht van
vrouwen
groepen
SOCIALE STRATIFICATIE
waarover de vrouw
beschikt, hoe meer
economische
bewegingsvrijheid zij
klasse fur sich: klasse
benadering BLUMBERG
zal hebben om
an sich maar
beslissingen te nemen
met betrekking tot haar
ONGELIJKHEID OP BASIS
communiceren en
VAN GESLACHT
hebben contact met
persoonlijkheid
andere groepen (geen
vijandigheid)
culturele en
1. vergelijkbare
ideologische factor
levenskansen
controle over materiële
2. voortvloeien uit het
goederen
bezit van goederen of
van de mogelijkheid tot
fysieke kracht
het verkrijgen van een
conflicttheorie COLLINS
fysieke
inkomen
slavernij
3. de waarde van die
aantrekkelijkheid
goederen of
kasten: ordening van
mogelijkheid tot
mesnen op basis van
verwerven van inkomen
eer (prestige),
wordt bepaald door de
gebaseerd op een
werking van de
religeuze
LANDBOUWSAMENLEVINGEN
goederen of
verantwoording van
arbeidsmarkt
sociale stratificatie
groep mensen met
standen: heer-vazal
gelijke positie op de
relatie
binnen de
beroepsloopbaan van
een individu
WEBER
goederen en
arbeidsmarkt en dus
gelijke levenskansen
intragenerationele
mobiliteit
STATUS: betrekking op
SOCIALE MOBILITEIT
positie ouders vs positie
intergenerationele
kinderen
mobiliteit
INDUSTRIELE
SAMENLEVING
sociale eer, macht
gebaseerd op
KLASSE
overtuigingskracht van
mensen, erkenning van
de hogere kwaliteiten
!! is maar een klein
aspect
door de gemeenschap
draagt bij tot de
stabiliteit van de
vs
functionele verklaring
samenleving
KLASSE: macht
gebaseerd op bezit of
IS STRATIFICATIE
!! er is geen zuivere
vaardigheid
NOODZAKELIJK?
meritocratie
BELANGENGROEP:
macht gebaseerd op
afspraken tussen
mensen, wat zich kan
uitten in coalities en
wetgevingen/statuten
Marx: groepsvorming
MARX vs WEBER
Weber: hele
marktsituatie
roldifferentiatie tussen
de aandeelhouders en
degenen die het bedrijf
autoriteit
leiden
klassen =
conflictgroepen =
DAHRENDORF
quasigroepen : latente
belangen, posities
vallen in clusters samen
belangengroepen:
latente belangen
worden manifeste
belangen
power elite = heeft
MILLS
gelijkheid en
individualisme
eenzelfde sociale
origine, delen identiteit,
hebben tal van
informele bindingen
BOURDIEU
belang cultureel
kapitaal
sociale verdeling van
eer. ongelijke verdeling
van symbolische macht
Download