Bezoekformulier bezoek aan het netwerk `Boeren met klasse`

advertisement
Bijlage 3: Bezoekformulier bezoek aan het netwerk 'Boeren met klasse'
Te ondertekenen door de landbouwer na het bezoek.
Verder in te vullen door de verantwoordelijke/begeleidende leerkracht.
Het door beide partijen ondertekend en origineel exemplaar van dit formulier dient de school te verzenden naar
Plattelandsklassen vzw, tav Boeren met Klasse Limburg, Diestsevest 40, 3000 Leuven. Dit binnen de maand na
het bezoek.
School
Straat, huisnummer
Postcode, gemeente
Tel
Fax
Mail
Rekeningnummer
bracht een klasbezoek i.k.v. Boeren met Klasse:
Datum
Uur
Leerjaar/klas
Aantal kinderen
van
tot
uur
Aantal begeleiders
aan het land- of tuinbouwbedrijf, dat deze aanvraag ter bewijs mee ondertekend:
Bedrijfsnaam
Naam, voornaam
Straat, huisnummer
Postcode, gemeente
Korte samenvatting van de activiteiten
en wenst hiervoor 50 euro subsidie te ontvangen van Plattelandsklassen vzw volgens het reglement inzake
de toekenning van subsidies voor klasbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Limburg.
Deze mag gestort worden op bovenstaand rekeningnummer van de school.
Handtekening leerkracht
Handtekening landbouwer
Evaluatieformulier bezoek aan het netwerk 'Boeren met klasse'
In te vullen door de verantwoordelijke/begeleidende leerkracht na het bezoek.
Evaluatie van het bezoek
Hoe hebt u de rondleiding ervaren? Omcirkel de passende woorden.
interessant - leuk - eerder saai - een openbaring - gezellig en hartelijk - bracht nieuwe inzichten - rommelig tot
chaotisch - duidelijk gestructureerd - soms wat onhandig - niets van verstaan
Waren er nog bijkomende activiteiten naast de rondleiding?
Welke?
Hoe hebt u deze extra activiteiten ervaren?
Wat vond u heel goed aan dit bezoek?
Hebt u interessante tips voor de komende bezoeken aan dit landbouwbedrijf?
Voldeed dit bezoek aan uw verwachtingen?
Ja, want …
Nee, want …
Zou u in de toekomst nog een bezoek aan dit bedrijf overwegen?
Waarom wel?
Waarom niet?
ja
/
nee
Download