Uploaded by User1195

Lesplanformulier 1ha2 20 januari

advertisement
Pagina
Naam en school: Roos Drijver, Amstelveen College
Datum:
20 januari 2020
Klas?
1ha2
Welk lesuur en
Derde uur, 10:50-11:50
lokaal?
BESCHRIJVING
Model DA
Beginsituatie
(welke
Deze les wordt er een SO herkanst van de vorige les, alleen
[verschillen in] onderdeel A en B, de woordjes. Deze heb ik zelf gemaakt, het zijn 14
voorkennis,
woordjes in totaal dus ze zouden er echt binnen 7 minuten klaar
ervaring,
mee moeten zijn. Mijn doel is dan ook om me hieraan te houden en
interesses zijn
streng te zijn, als de tijd om is, is het klaar. Ik moet er even goed op
er bij de
letten dat er ook leerlingen zijn die het SO niet gaan herkansen, die
leerlingen; hoe
hadden de woordjes gewoon goed geleerd. Ik wil deze les besteden
check je die?)
aan spreekvaardigheid, dus gesprekjes voeren onderling. Daarnaast
wil ik de getallen meer oefenen. De leerlingen die niet het SO gaan
herkansen, moeten hun telefoonnummer uitschrijven, dus zero,
séis, tres, etc. Het moeten in totaal 10 cijfers zijn. Als ze hun eigen
telefoonnummer niet weten, mogen ze er een bedenken. Na het SO
ga ik deze leerlingen vragen om op te lezen wat ze hebben
geschreven.
Ik wil er ook op letten dat ik van tevoren zeg wat de leerlingen
moeten doen als ze klaar zijn met het SO, en dat ze moeten wachten
met hun schrift etc. pakken totdat ik bij ze langs ben geweest. De
vorige keer hadden ze hun toets namelijk nog op tafel toen ze hun
Spaans schrift pakten, dit is niet handig. Dat wil ik er dus bij
vertellen.
Na het SO gaan we het vorige SO bespreken, die begin ik met
uitdelen als leerlingen klaar zijn en nog wachten op de rest. Het
blijft stil. Ik wil het SO bespreken op een interactieve manier, dus
vragen stellen aan de leerlingen. Ik denk dat dit nuttiger is dan
gewoon de antwoorden geven, zo moeten ze er zelf nog over
nadenken en hebben ze meer kans op succesbeleving waardoor hun
zelfvertrouwen wordt vergroot. Het duurt dan misschien wat langer
om het te bespreken, maar zo herhalen we ook gelijk de
grammatica van ser en llamarse, dit wil ik nog even op het bord
schrijven als dat nodig blijkt te zijn.
Na de bespreking wil ik naar bladzijde 16 van het boek en samen
opdracht 1 lezen. Ik ga leerlingen de beurt geven die de ballonnetjes
voor moeten lezen om zo hun spreekvaardigheid te oefenen. Daarna
doen we opdracht 2, ze werken in tweetallen. Ze moeten volgens
het voorbeeld vragen aan hun buurman hoe ze zelf heten en hoe de
ander heet. Ik wil ook dat ze deze zin opschrijven in hun schrift.
Vervolgens doen we opdracht 3. Hier moeten ze aan elkaar vragen
1
LESVOORBEREIDING ALFA
hoe het met ze gaat. Ik wil deze opdrachten niet klassikaal doen ook
al zou dat sneller gaan, want ik wil juist dat ze allemaal aan het
woord zijn. Daar wil ik ook op letten.
Vervolgens gaan we door met opdracht 4. Hier moeten ze de
getallen linken aan het uitgeschreven getal. Dit is een zelfstandig
opdracht. Ze moeten het zo opschrijven: 1 = uno etc. Als er nog tijd
over is voor meer opdrachten wil ik opdracht 5 ook nog doen. Maar
ik kan dit ook terugkoppelen in de lesafsluiting, dat een paar
leerlingen aan een andere leerling vragen hoe ze heten.
TIJD
10:50Introductie van de les, wat gaan we doen, SO uitleggen wat 10:55
de bedoeling is, herkansing uitleggen.
10:55SO maken. Geen SO maken? Je telefoonnummer
11:02
uitschrijven.
11:02SO ophalen, beginnen met uitdelen oud SO.
11:05
Oud SO bespreken, eventueel grammatica ser en llamarse
nog een keer uitleggen. Interactieve vragen stellen. Kan
iemand het rijtje van ser op het bord schrijven? Kan
iemand llamarse op het bord schrijven? Pvnmw?
Opdracht 1 lezen samen. Vragen of ze snappen hoe je
vraagt hoe iemand heet, hoe zeg je ik heet?
Opdracht 2 en 3 in tweetallen doen, dus direct na elkaar.
Daarna aan een paar tweetallen vragen of ze het voor
kunnen doen.
Getallen oefenen door opdracht 4. Ook bespreken, vragen
in de klas wat is..? etc.
11:0511:15
11:1511:20
11:2011:25
11:2511:35
11:35-
2
Leeractiviteiten
(wat moeten
leerlingen doen
tijdens de les
om de leerdoelen
te bereiken?) +
docent
De leerling kan aan het eind van de les de getallen van 1 t/m 20
opnoemen in het Spaans
De leerling kan aan het eind van de les zeggen hoe hij heet en
vragen aan de ander hoe diegene heet.
Pagina
Leerdoelen
(wat moeten
leerlingen aan
het einde van de
les kunnen,
weten of ervaren
hebben?)
11:48
Lesafsluiting: evaluatie. Vragen wie denkt het SO goed te
hebben gemaakt, vragen hoe je zegt: ik heet.. Getallen
vragen. Evaluatie rondje.
Getallen opdracht zelfstandig, rest klassikaal/tweetallen.
11:4811:50
Digibord, presentatie, compañeros boek, schriften.
Tijdens de lesafsluiting wil ik dit doen zoals beschreven hierboven.
3
Mijn doel voor deze les is om de afsluiting eindelijk een keer goed te
doen en me te houden aan de tijd die ze krijgen voor het SO.
Daarnaast wil ik investeren in goede uitleg van het spelletje zodat
we dat kunnen herhalen.
Pagina
Groeperingsvorm
(hoe wordt er
gewerkt?)
Materiaal
(wat heb je
nodig om de
leeractiviteiten
uit te lokken
(bijv.
leestekst,
luistertekst,
oefenmateriaal
etc.)?
Evaluatie
(hoe weet je
straks of de
leerdoelen
bereikt zijn?;
heb je
mogelijkheden
gezien om recht
te doen aan
verschillen?)
Spelletje juffen met de nummers. Leerlingen gaan staan
allemaal, noemen de cijfers van 1 tot en met 20, slaan
telkens de 7 over. Goed de spelregels uitleggen, ook tafel
van 7. Kijken of dit kan in deze klas. Is er een getal met 7
erin? Klappen.
Download