Nieuwsbrief van de Vrouwengroep en de Raad

advertisement
Nieuwsbrief van de Vrouwengroep en de Raad
voor
Levensbeschouwingen en Religies
te Amsterdam
nr 35
april 2009
Van de Redactie
1. “Verzoening” is in 2009 het thema van de Maand van de Filosofie.
Tijdens de maand april zullen schrijvers, filosofen en andere denkers
spreken en debatteren ...
www.maandvandefilosofie.nl
2. In de lentezon of onder de paraplu: op 30 april Koninginnedag in
Amsterdam, zie: www.koninginnedagamsterdam.nl
3. De Nieuwsbrief verschijnt aan het einde van elke maand. Denkt u eraan,
dat kopij dient te worden ingeleverd vóór de 20e van de maand bij de
Redactie (zie hierna genoemde namen). De Redactie verzoekt u dringend
om vooraf bij de desbetreffende organisatie te checken of uw kopij in
onze Nieuwsbrief mag worden opgenomen! De Redactie behoudt zich
het recht voor om kopij, die niet relevant is voor de doelgroep van deze
Nieuwsbrief, niet op te nemen.
4. De Nieuwsbrief is ook terug te lezen op
www.amsterdamsevrouwengroep.nl
Redactie:
Gerrie van Krevel, 020-6902378 [email protected]
Ank Veenstra, 020-6949647
[email protected]
1
Het ontmoeten van je buurvrouw/buurman
tijdens de volgende bijeenkomsten
in Amsterdam en omgeving
Wandeling ‘Langs Amsterdamse kloosters’ p. 3
Meeting ‘Heeft de politiek een zingevende taak?’ p. 3
Religie ‘Splijtzwam of verzoener?’ p. 4
Voordracht ‘Tussen visioen en werkelijkheid’ p. 4
Verhaal ‘De Tuin van Eden in Bijbel en Koran’ p.5
Viering ‘Waarom is mijn religie of levensbeschouwing zo belangrijk in mijn leven?’ p. 6
Amsterdam
ma 20 april Uitleg ‘Het Gebedssnoer’ p. 7
Amsterdam
di 21 april Discussie ‘I have a dream…’ p.7
Amsterdam
di 21 april: 4 Meetings ‘Islam voor Dummies’ p. 8
Bilthoven
woe 22 april Thema ‘In het spoor van Jezus en Mohammed’ p. 9
Utrecht
za 25 april Zin en Samenhang in de samenleving p. 10
o.a. Amsterdam do 30 april Koninginnedag p. 12
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
woe 1 april
za 4 april
woe 8 april
di 14 april
zo 19 april
zo 19 april
2
Wandeling: ‘Langs Amsterdamse kloosters’
Amsterdam, woensdag 1 april van 10.30 – 12.30 uur
In 1345 vond er - volgens de overlevering - in de Amsterdamse Kalverstraat een
mirakel plaats. Door dit wonder werd de stad een belangrijk pelgrimsoord. In de
vijftiende en zestiende eeuw beleefde Amsterdam dan ook een enorme
religieuze groei. In deze godsdienstige periode werden in totaal 21 kloosters
gesticht. Van de oorspronkelijke kloosterbebouwing staat niet veel meer
overeind, maar op onze wandeling zullen we ontdekken dat er toch nog vele
sporen van het ooit zo vrome Amsterdam zijn terug te vinden. We verzamelen
op de binnenplaats van het Amsterdams Historisch Museum (bij de entree) te
bereiken via de St. Luciënsteeg en we eindigen de wandeling bij de Oude Kerk.
Code: 5010
Locatie: verzamelen op binnenplaats van het Amsterdams Historisch Museum
Toegang: € 10,-Docente: drs Nelly Eijgenraam
Informatie/aanmelden: Volksuniversiteit Amsterdam, Rapenburgerstraat 73
telefoon 020-6261626: ma t/m vrij 10-16 uur
www.volksuniversiteitamsterdam.nl
Meeting: ‘Heeft de politiek een zingevende taak?’
Amsterdam, zaterdag 4 april van 11.00 – 13.00 uur
Moeten politici zingevende elementen een rol laten spelen in het formuleren en
uitwerken van hun ambities? Moet de politiek het tot haar verantwoordelijkheden rekenen om te zorgen voor een bezielend verband voor burgers? Kunnen
charismatische politici een gat vullen dat de ontkerkelijking heeft geslagen? Of
horen zingeving en politiek juist bewust en zorgvuldig van elkaar gescheiden te
worden, en is het land netjes en zorgvuldig besturen al moeilijk genoeg?
In het panel onder leiding van voorzitter Marleen Barth hebben onder anderen
zitting: oud-parlementariër Erik Jurgens, de filosoof Pieter Pekelharing en de
sociologiestudent Arne Mosselman, lid van het landelijke bestuur van de Jonge
Socialisten in de PvdA.
Organisatie: De Banning Werkgemeenschap Soest
Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (zaal open 10.30 uur)
Toegang: gratis
Informatie/aanmelden: opgave voor deelname uiterlijk een week van tevoren bij
[email protected] . Geef ook aan of u na afloop gebruik wilt maken
van de lunch. Kosten daarvoor € 10,-- (ter plekke te voldoen).
Telefoon: Banning Werkgemeenschap 035-6024951
3
Religie: ‘Splijtzwam of verzoener?’
Utrecht, woensdag 8 april van 20.00 - 22.30 uur
Is religie een splijtzwam of juist een verzoener in onze samenleving? Hierover
debatteren Bert Keizer, Antoine Bodar, Harun Yildirim, Manuela Kalsky, Frank
en Maarten Meester en anderen. De avond vindt plaats in het kader van ‘de
Maand van de Filosofie’. Alle grote religies prediken verzoening en vrede. Maar
in naam van het geloof zijn de verschrikkelijkste oorlogen gevoerd.
Kruistochten, brandstapels en de aanslag op het World Trade Centre in New
York: alle zijn geïnspireerd door heilige boeken. Ook een imam die de hand van
een vrouwelijke politicus weigert, lijkt geen bruggenbouwer. En wat te denken
van de paus, die de excommunicatie van de reactionaire Broederschap Pius X
opheft? Is religie een verzoener of een splijtzwam? Hierover gaan filosofen en
representanten van diverse religies in debat onder leiding van Lodewijk Dros,
chef Religie en Filosofie van Trouw. Het debat wordt georganiseerd door
Uitgeverij Ten Have, in samenwerking met Trouw en debatcentrum Tumult.
Locatie: Debatcentrum Tumult, Domplein 5, Utrecht
Toegang: € 15,-- , Studenten/CJP/U-Pas € 10,-Reserveren: via www.tumultdebat.nl
Informatie: www.uitgeverijtenhave.nl en www.maandvandefilosofie.nl
Voordracht: ‘Frederik van Eeden: tussen visioen en werkelijkheid’
Amsterdam, dinsdag 14 april van 19.30 – 22.00 uur
In literair werk, sociale experimenten, politieke betrokkenheid, psychotherapie,
filosofische geschriften en droomonderzoek was Frederik van Eeden een leven
lang op zoek naar schoonheidsidealen, de ideale samenleving, de wijsgerige
grondslag van communicatie, de betekenis van het paranormale en het belang
van religie. In zijn droomonderzoek probeerde hij een antwoord te vinden op de
vraag over het bestaan van een hiernamaals. Zijn studie over lucide dromen was
in verschillende opzichten baanbrekend In zijn voordracht over de zoektocht
van Frederik van Eeden naar transcendentie geeft Dick Schlüter eerst een korte
biografische inleiding en behandelt dan het Dromenboek. Hij schildert Van
Eeden als mysticus, gaat in op 'blauw' en 'groen' in het droomleven en de
'Benedictus viriditas', de 'gezegende groenheid' waar Hildegard van Bingen over
sprak.
Code: V 806
Locatie: Ignatiushuis, Beulingstraat 11, Amsterdam
Toegang: € 10,--
4
Begeleiding: Dick Schlüter, econoom en filosoof, samensteller van het
Dromenboek van Frederik van Eeden (1979)
Informatie/aanmelden: www.ignatiushuis.nl ; telefoon 020-6798207
Verhaal: ‘De Tuin van Eden in Bijbel en Koran’
Amsterdam, zondag 19 april van 14.00 - 16.00 uur
Koran en Bijbel lijken op elkaar, vooral wat de verhalen betreft. Uit de
bloemlezing Koran en Bijbel in verhalen wordt één van die verhaallijnen
gelicht: over de Tuin van Eden. Dit is zowel in de Bijbel als in de Koran de
plaats waar de eerste mensen wonen: Adam en zijn vrouw. Helaas
wordt het paar uit het paradijs verbannen vanwege een verboden boom. Dit
verhaal komt ook in de Koran voor, maar loopt daar iets anders af.
Wij volgen de consequenties daarvan voor de rol van Jezus, ook in de Koran 'de
Christus' genoemd, geboren uit de Maagd Maria. In de Koran speelt
de Tuin van Eden ook een rol na de dood. Wij bereiken die Tuin dankzij een
positief oordeel over ons leven op de Laatste Dag. Hoe letterlijk moeten we dit
nemen? Kunnen we het beeld van de hemelse paradijstuinen ook symbolisch
c.q. spiritueel opvatten? Wat vertelt het verhaal ons over ons eigen leven en ons
verlangen naar een vleugje paradijs?
Code: C 834
Locatie: Ignatiushuis, Beulingstraat 11, Amsterdam
Toegang: € 10,-Begeleiding: Marlies ter Borg is freelance filosoof.
Met moslima Karima Bisschop stelde zij een bloemlezing samen van teksten uit
Koran en Bijbel voor de website www.bijbelenkoran.nl .
Deze site, een initiatief van de IKON, is dankzij de medewerking van de
Wereldomroep, ook in het Engels en Arabisch beschikbaar.
Het boek Koran en Bijbel in verhalen is tijdens de bijeenkomst verkrijgbaar.
Informatie/aanmelden: www.ignatiushuis.nl ; telefoon 020-6798207
 volgende pagina: religie/ levensbeschouwing in mijn leven
5
Informele ontmoeting
voor vrouwen uit alle religies en
levensbeschouwingen
Zondag 19 april 2009
In de Engelstalige Rooms-Katholieke kerk
“Parish of Blessed Trinity”
Zaaiersweg 180
1097 ST Amsterdam-Watergraafsmeer.
U kunt van 12:00 tot 13:00 uur
de Eucharistieviering meemaken.
Van 13:30 tot 14:30 uur zal er een gesprek met
vrouwen van deze Gemeenschap plaatsvinden.
47 verschillende nationaliteiten vormen deze gemeenschap.
Het gesprek is in het Nederlands en wordt zo nodig in het Engels
vertaald.
Thema:
Waarom is mijn religie of levensbeschouwing
zo belangrijk in mijn leven?
Welke rol speelt de eigen taal daarin?
Na de viering, die ongeveer om 13:00 uur is afgelopen, is er een kopje koffie.
Wanneer u alleen naar het gesprek komt is dit de inlooptijd.
De toegang is gratis.
Een kleine gift voor de kerk is altijd welkom of neem iets lekkers mee, zonder vlees.
Ons motto is: wederzijdse belangstelling, respect, openheid en gezelligheid.
Het kerkje ligt aan de achterkant van de begraafplaats de Nieuwe Ooster, bereikbaar met:
Bus 41, deze stopt voor de deur.
Tramlijn 9, halte Brinkstaat. U kunt dan in 10 minuten het dorp doorlopen tot de Zaaiersweg
180.
Inlichtingen Ank Veenstra 020-6949647/ 06-27486504 en Cocky de Graaf 020-6250698
Meer informatie op de website www.amsterdamsevrouwengroep.nl
6
Uitleg: ‘Het Gebedssnoer, een religieus hebbeding of meer?’
Amsterdam, maandag 20 april van 19.30 – 22.00 uur
Een gebedssnoer is een kralenketting die wordt gebruikt bij het bidden. Bekende
voorbeelden zijn de rozenkrans in het Katholicisme, de tasbih in de Islam en de
mala in het Boeddhisme. Vanuit de protestantse traditie komen daar sinds
enkele jaren de 'levensparels' bij, bedacht door de Zweedse lutherse bisschop
Martin Lönnebo. Elk snoer heeft een eigen aantal kralen met een symbolische
betekenis. Je kunt er gebeden bij reciteren, of vrij bij mediteren.
Op deze avond vertellen vertegenwoordigers van verschillende religieuze
tradities over de betekenis die hun gebedssnoer voor hen heeft en hoe ze het
gebruiken in hun dagelijks leven.
Code: V 807
Locatie: Ignatiushuis, Beulingstraat 11, Amsterdam
Toegang: € 10,-Begeleiding: Friso Mout, medewerker van Jop, de jeugdorganisatie van de PKN,
Izzet Ozkan van Stichting Islam en Dialoog
Informatie/aanmelden: www.ignatiushuis.nl ; telefoon 020-6798207
Discussie: ‘I have a dream...
Vrijheid van meningsuiting, religie en politiek over 15 jaar’
Amsterdam, dinsdag 21 april vanaf 20.00 uur
I Have a Dream... is een gezamenlijk initiatief van Felix Meritis en MEXIT en
bestaat uit workshops gedurende de middag, gevolgd door een openbare lezing
's avonds over de interculturele samenleving. De serie wordt in september
afgesloten met een slotsessie en een essaybundel.
De normen- en waardendiscussie, die door minister-president Balkenende werd
ingezet, is langzaam verschoven naar een nationale identiteitsvraag. Nederland
lijkt sterk zoekend naar de wortels van de eigen cultuur.
Tegelijkertijd vinden belangrijke maatschappelijke veranderingen plaats: de
huidige kredietcrisis brengt veel onzekerheid, maar wordt ook gezien als een
noodzaak voor structurele verbeteringen. Spiritualiteit en levensbeschouwing
spelen weer een significante rol in een samenleving waarin ook religies niet
meer uitsluitend van elkaar worden gescheiden door de grenzen van de
verschillende staten. Men moet andere religies tolereren, maar ook het atheïsme
en het secularisme, die weer vrijheid van godsdienst moeten erkennen. De
godsdienstvrede kan niet meer worden gehandhaafd door de staten: dat zullen de
religies tot op grote hoogte zelf moeten doen. In een geglobaliseerde samen7
leving met veel verschillende bevolkingsgroepen en dus zeer verschillende
levensovertuigingen is dat een niet eenvoudige opgave. Hoe verhoudt de
vrijheid van godsdienst zich tot de vrijheid van meningsuiting? Wat is de rol van
de media in deze? Moet de overheid religie negeren omdat kerk en staat
gescheiden zijn? Of heeft die benadering gefaald zoals Donner stelt? Heeft onze
samenleving behoefte aan een gemeenschappelijke morele code, losgekoppeld
van religie? Met andere woorden: wat zijn gemeenschappelijke issues om de
publieke ruimte van de toekomst te markeren?
Is religie nog een actueel thema in ons publieke domein of moet religie beperkt
worden tot het privédomein? Geven we in onze wetgeving andere religies en
tradities genoeg ruimte of moet de wetgeving worden aangepast? Wat zijn de
internationale ontwikkelingen op deze terreinen en wat betekent dit voor de
pluriformiteit in een stad als Amsterdam?
Met o.a.: Sadik Harchaoui (directeur Forum)
Locatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam
Toegang: € 12,50 / € 8,50
Informatie/aanmelden: www.felix.meritis.nl ; telefoon 020-6262321
4 Meetings: 'Islam voor Dummies'
Amsterdam, vanaf dinsdag 21 april om 17.30 uur
Spreker: Yaser Ellethy
In samenwerking met: Centrum voor Islamitische Theologie
In vier meetings geeft Yaser Ellethy veel in’s en out’s van de Islam.
Voor studenten, medewerkers, geïnteresseerden, gelovigen en niet-gelovigen
21 april : Islam voor beginners
De Islam als geloof, zijn Godsbeelden, zijn uitgangspunten en fundamenten
28 april : Geloven als levenskunst
De rol van de Islam in de samenleving en in het leven van de Moslims
12 mei: Zoveel mensen zoveel Moslims
Over verschillende Moslims, hun talen, cultuur en geloofsbeleveing
19 mei: Het westen over de Islam
Het beeld over de Islam in het Orientalisme en de media. Is het Orientalisme op
sterven na dood?
8
Yaser Ellethy is docent Koran- en Hadithwetenschappen aan het Centrum voor
Islamitische Theologie (VU) Hij volgde aan Ain-Shams University (Caïro) de
opleiding vergelijkende studies over de klassieke Islamitische en Griekse
cultuur, promoveerde op een studie over tragedies van Sophocles en doceerde
aan de Universiteit van Thessaloniki Islamwetenschap.
Organisatie:
Centrum voor Islamitische Theologie van de Vrije Universiteit en VU podium
Locatie: Vrije Universiteit, Hoofdgebouw – De Boelelaan 1105, Amsterdam
Toegang: € 7,50
Informatie/aanmelden: www.vupodium.nl ; telefoon 0205989292
Thema 'In het spoor van Jezus en Mohammed'
Bilthoven, woensdag 22 april vanaf 20.00 uur
Sprekers: Gert Landman, Benedikte Bos, Stella El-Bouayadi–van Wetering,
Mohammed Jabri (ov), Henk Vroom
in samenwerking met: Raad van Kerken De Bilt en omgeving,
Jurriën Dengerink, Ds. Gert Landman
Wat weten christenen nu eigenlijk van de betekenis van de profeet Mohammed
voor moslims? En wat weten moslims op hun beurt over hoe christenen tegen
Jezus aankijken? Oneliners en heftige debatten overheersen de discussie in de
media. In de discussie in de media, maar waar liggen nu de echte verschillen en
overeenkomsten?
Over deze vragen verscheen bij uitgeverij Meinema onder redactie van Henk
Vroom en Stella el-Bouayadi-Van de Wetering de bundel In het spoor van
Jezus en Mohammed, waarin zes moslims en zes christenen schrijven over
Jezus, Mohammed, Maria en Aisha, hun persoon, hun betekenis en hun
voorbeeld voor het leven. In deze bijeenkomst wordt naar aanleiding van de
bundel de plaats van Jezus en Mohammed in hun geloofstraditie vanuit
verschillende gezichtspunten belicht.
Drs. Benedikte Bos, dr. Stella el-Bouayadi-van de Wetering (VU), imam
Mohammed Jabri (ov) en prof. dr. Henk Vroom (VU) vertellen deze avond over
Jezus en Mohammed.
Locatie: Julianakerk, Julianalaan 42, Bilthoven
Toegang: gratis
Informatie: www.vupodium.nl ; telefoon 020-5989292
Aanmelden: is niet nodig
9
Zin en samenhang in de samenleving: ‘De crisis als kans’
Utrecht, zaterdag 25 april 2009 van 10.00 – 17.00 uur
We leven in een tijd van crises: economische crisis, voedselcrisis, crises die de
vrede en veiligheid bedreigen, klimaat- en milieucrisis. Veel problemen worden
met de eigen, intrinsieke middelen aangepakt. Zo ontstaat het beeld van een
doorgeschoten dynamiek. Voor milieu en klimaat zoeken we naar technische
oplossingen, voor vrede en veiligheid worden wapens ingezet, een oplossing
voor de financiële problemen wordt vooral in financiële injecties gezocht. Maar
vanuit die dynamiek blijken de problemen niet zo eenvoudig oplosbaar.
Hoe belangrijk technische innovaties ook zijn, voor duurzame oplossingen
moeten we ook verder kijken. Deze crises bieden ons een kans om dat te doen.
Hoe krijgen we onszelf en onze samenleving op de goede weg? We kunnen
kijken naar antwoorden uit onze religieuze en filosofische tradities. Deze tijd
van crisis kan ons helpen de diepere zin van het leven te (her)ontdekken. En ook
om de samenhang in onze samenleving te vergroten en verdiepen.
Initiatiefnemer: Initiatives of Change Nederland, i.s.m. United Religions
Initiative, Interreligieus Beraad, Stichting Trialoog, Islam en Burgerschap,
Stichting Islam en Dialoog en WCRP
Drie sprekers zullen het onderwerp inleiden:
- Prof. Bob Goudzwaard, geestelijk vader van ‘De economie van het genoeg',
over: Wegen van hoop in tijden van crisis.
- Dr. Adem Kumçu, programmamanager Diversiteit en Integratie, gemeente
Utrecht, over: Onze maatschappij door de ogen van een nieuwe Nederlander.
- Drs. Maria van den Boer, socioloog, Afrika deskundige, over: Ubuntu, een
levensfilosofie van buiten als spiegel voor binnen.
Workshops, waarin alle deelnemers worden uitgenodigd samen naar (uit)wegen
te zoeken, worden gevolgd door een afsluitende paneldiscussie. In het panel zal
Ali Eddaoudi, publicist, zich voegen bij de drie sprekers van de ochtend. Het
panel zal worden voorgezeten door ds. Ari van Buuren, intercultureel consulent
bij het Universitair Medisch Centrum te Utrecht.
Dagvoorzitter: Melda Müjde
Locatie: Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht
Toegang: € 20,-- p.p.; studenten en jongeren € 10,-Informatie/aanmelden: 070-3643591 of via [email protected]
Betaling: ter plekke of door overboeking van het verschuldigde bedrag op
ING/Postbank 974 t.n.v. Nieuwsdienst Initiatives of Change, o.v.v. ‘deelname
Geertekerk'
10
FEEST- en GEDENKDAGEN 2009 :
uit de interreligieuze kalender 2009 – www.rlrnijmegen.nl en uit www.palet.nl
april 2009
BOEDDHISME
Ik verkondig de universaliteit van bewustwording,
de eerste noodzaak voor de mensheid.
In de helderheid van de bodemloze geest
is er aandacht en volledige acceptatie.
De Boeddha
april
3
Ramnavmi – Surinamers (Hindoes)
Geboortedag van Ram, de zevende incarnatie van Vishnu. De Hindoes
beschouwen Ram als de ideale mens en koning. Op Ramnavmi worden
in de tempels speciale diensten gehouden, waarbij uit de Ramayana
wordt voorgelezen.
9
Boeddistisch Nieuwjaar
In Theravada-landen, zoals Birma, Thailand, Sri Lanka, Cambodja en
Laos, wordt het nieuwe jaar gedurende drie dagen gevierd. Het begint op
de eerste volle maan in april. In Mahayana-landen echter begint het
nieuwe jaar op de tweede volle maan in januari of de eerste in februari
en bij de Tibetanen nog weer een maand later. De jaartelling is in alle
gevallen gevorderd tot het jaar 2552.
{9
Witte Donderdag – Christendom
Laatste Avondmaal en voetwassing door Jezus van Nazareth
{10
Goede Vrijdag – Christendom
Herdenking van de kruisiging van Jezus van Nazareth
{11
Stille Zaterdag – Christendom
Jezus ligt in zijn graf
{>> 12/13 Pasen – Christendom
Jezus is verrezen uit zijn graf.
De paasperiode begint 40 dagen vóór Pasen met Aswoensdag
(6 februari). Het uitgangspunt, voor het begin van deze periode is voor
de westerse christenheid de paaszondag, die valt op de eerste zondag na
de volle maan na het begin van de lente (21 maart). Dit is de reden dat
Pasen elk jaar op een andere datum valt. De veertigdagentijd – de
voorbereidingstijd vóór Pasen – is voor veel christenen een periode van
versobering, vasten en bezinning. Pasen is het belangrijkste feest van de
christelijke traditie. De kerkdiensten kennen in alle stromingen een grote
uitbundigheid.
11
9-15 Pesach – Jodendom
Met Pesach herdenken Joden hoe God het Joodse volk vierduizend jaar
geleden uit de Egyptische slavernij leidde. De Joden moesten toen snel
vluchten en hadden geen tijd om het deeg voor hun brood te laten rijzen.
Ze namen platte ongezuurde broden mee, matzes. Nog steeds eet men
een hele week geen gezuurd brood of andere producten die gist bevatten.
Daarnaast leest men het verhaal van de uittocht uit Egypte tijdens een
speciale maaltijd, die allerlei symbolische ingrediënten bevat.
19-20 Grieks Pasen:
kan iemand vertellen over hoe deze
dagen worden gevierd en beleefd?
21
Ridván – Bahá’í
Het woord “Ridván” betekent paradijs. Op 21 april herdenken de Bahá'ís
dat Bahá'u'lláh, de Stichter van het Bahá'í Geloof in het jaar 1863 in het
openbaar Zijn Boodschap verkondigde. Op deze dag worden ook de
plaatselijke bestuurslichamen – de Geestelijke Raden – gekozen.
30
Koninginnedag
Op deze dag wordt de verjaardag van Koningin Beatrix gevierd. Het is
eigenlijk de geboortedag (1909) van Juliana, koningin van 1948 tot
1980. In veel steden worden vrijmarkten gehouden.
mei 2009
DERWISJEN
De leerling die de weg naar Gods liefde heeft gekozen,
wordt “derwisj” genoemd.
In deze draaiende beweging van God
ontvangen de derwisjen Zijn liefde.
Een derwisj is een islamitische geestelijke die de gelofte van armoede heeft afgelegd.
Het woord is afgeleid van dar, Perzisch voor deur,
en wisj is een bepaalde vorm van het Perzische werkwoord voor zitten.
Een derwisj is dus iemand die maar aan één deur wil zitten,
de deur van de goddelijke Geliefde.
Volgens anderen is de naam afkomstig uit het Perzisch:
darwich = arm, darvesh = bedelaar.
mei
1
4
5
9
21
23
Dag van de Arbeid
Dodenherdenking
Nationale Bevrijdingsdag
Wesak (Buddha Shakyamuni's Verlichting en
Paranirvana) – Therawâda – Boeddhisten
Hemelvaartsdag – Christendom
De Dag van de Verkondiging van de Báb – Bahá'í
12
29
De Sterfdag (Hemelvaart) van Bahá'u'lláh – Bahá'í
29
Sjawoe'ot (Wekenfeest) – Jodendom
31-1 Pinksteren – Christendom
Wilt u de Nieuwsbrief niet meer ontvangen.
Meld u dit dan aan de Redactie via e-mail [email protected]
of telefonisch 020-6902378 (Gerrie van Krevel) - 020-6949647 (Ank Veenstra)
13
Download