INFORMATIEF

advertisement
INFORMATIEF
Informatief nr 77 van 07-10-05
http://www.verschelden.be/
“Informatief” is een gratis nieuwsbrief met fiscale en boekhoudkundige actualiteit bestemd voor het
cliënteel van Verschelden en geïnteresseerden op vraag.
Indien u verduidelijking wenst bij één of ander artikel kan u ons gerust contacteren.
U kan het archief van onze artikels ook raadplegen op onze website (‘In de actualiteit”, “Archief
Informatief”).
Inhoud
In deze Informatief :







Kantoornieuws
Notionele intrestaftrek : afschaffing investeringsaftrek
Bewaartermijn voor fiscale documenten
Suggesties voor een correctere fiscaliteit
800 faillissementen in september
Gratis tandverzorging voor kinderen van zelfstandigen
Webnieuws
Kantoornieuws
BTW-aangifte
20 oktober 2005 is de uiterste datum voor het indienen van de kwartaalaangifte BTW met
betrekking tot de verrichtingen van het derde kwartaal van 2005. Ook de maandaangiften
moeten uiterlijk op die datum zijn ingediend. Voor wat de dossiers betreft waarvan wij de
boekhoudkundige verwerking doen, vragen wij u vriendelijk uw stukken op kantoor te
bezorgen vóór 11 oktober 2005.
Graag ontvingen wij de boekhoudkundige documenten : aankoop-, verkoopfacturen en de
bankuittreksels tot en met 30/09/2005.
Andere briefwisseling aangaande BTW, zoals het BTW-rekeninguittreksel kan u voor nazicht
bijvoegen.
Voorafbetalingen
De deadline voor de derde voorafbetaling is in aantocht. Tot 10 oktober 2005 kan een
storting gebeuren. De betaling dient uiterlijk de 10e toegekomen te zijn bij de administratie.
Wacht echter niet tot de laatste dag om te betalen aangezien er steeds een paar werkdagen
verlopen tussen de betalingsopdracht en de betaling zelf. Indien u nog vragen zou hebben
over het bedrag van de uit te voeren voorafbetaling, kan u steeds contact met ons opnemen.
Voor vennootschappen die hun boekhouding niet per kalenderjaar voeren, geldt een andere
deadline.
Notionele intrestaftrek : afschaffing investeringsaftrek
In de vorige informatieven (nrs 70, 71 en 72) behandelden we de aftrek voor risicokapitaal,
beter bekend als de “notionele intrestaftrek”. In dit artikel nemen we de compenserende
maatregelen en een eerste uitvoeringsbesluit onder de loep.
It’s a game of give …
De Wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal brengt
twee maal goed nieuws.
1) Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van
niet-inwoners/vennootschappen kunnen vanaf aanslagjaar 2007 genieten van een aftrek
voor risicokapitaal. Dit is een extra fiscale aftrek, berekend als een percentage op het
gecorrigeerd eigen vermogen van de vennootschap.
2) In dezelfde wet wordt bovendien het tarief van het registratierecht op de inbrengen in een
vennootschap van 0,5 % naar 0,0 % gebracht. Deze maatregel treedt in werking op 1
januari 2006.
… and take!
We zijn het intussen gewoon geraakt: fiscale geschenken moeten in België budgettair altijd
geneutraliseerd worden. De Wet van 22 juni 2005 voorziet dan ook in vier
compensatiemaatregelen:
- het belastingkrediet voor vennootschappen wordt afgeschaft
- de gewone investeringsaftrek voor vennootschappen wordt afgeschaft
- de vrijstelling van belasting op verwezenlijkte meerwaarden (op aandelen) wordt beperkt
tot de netto meerwaarde (na aftrek van kosten gekoppeld aan de realisatie)
- een combinatie tussen investeringsreserve en aftrek voor risicokapitaal wordt onmogelijk
gemaakt.
We behandelen hierna de afschaffing van de gewone investeringsafrek.
Afschaffing van de gewone investeringsaftrek voor vennootschappen
De overheid wil ondernemingen stimuleren om te investeren. Daarom genieten
ondernemingen een extra fiscale aftrek –de investeringsaftrek- bovenop de normale fiscale
afschrijvingen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de éénmalige investeringsaftrek en de gespreide
investeringsaftrek.
Voor vennootschappen zijn vier situaties mogelijk, afhankelijk van twee criteria:
1. het al dan niet een KMO-vennootschap zijn
2. meer of minder dan 20 werknemers tewerkstellen op de eerste dag van het belastbare
tijdperk.
De éénmalige investeringsaftrek bedraagt 3% voor KMO-vennootschappen. Bij de gespreide
investeringsaftrek wordt 10,5% berekend op de afschrijving van het boekjaar van de in
“Informatief” is een gratis nieuwsbrief met fiscale en boekhoudkundige actualiteit bestemd voor het
cliënteel van Verschelden en geïnteresseerden op vraag.
Deze nieuwsbrief wordt met de nodige zorg samengesteld. Verschelden kan echter niet
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of het gebruik van de informatie in deze publicatie.
Wil u deze nieuwsbrief niet ontvangen, stuur ons dan gewoon een mailtje met deze mededeling.
Copyright 2005. Verschelden.
Download