28-2-2016 - Trefpuntkerk Broek op Langedijk PKN

advertisement
Infoblad Trefpuntkerk Broek op Langedijk
Jaargang 22, nummer 9
Berichten voor donderdag 18.00 uur bij Jan de Jager
Koningsspil 5, 1834 TG Sint Pancras
Tel.: 072 564 09 55, Email: [email protected]
Koster: Peter Greveling
Zondag 28 februari
Voorganger: Prop. A.R. Davelaar
Ouderling van dienst: Coby Timmerman
Muzikale begeleiding: Jan van der Kamp
ORDE VAN DIENST
Welkom
VOORBEREIDING
Intochtslied 213: 1, 3, 5
Stilte Bemoediging en groet
Voorbereidingsgebed
Zingen lied 561: 1 ,2 ,3
Kyriegebed
Zingen lied 561: 4, 5
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing Exodus 6: 2 - 8
Lector: Coby Timmerman
Kindernevendienst: groepen 1 t/m 8
Zingen psalm 105: 1, 3, 4
Gesprekje met de kinderen
Aansteken van de kaarsen
Kinderen naar Kindernevendienst
Lezing Lukas 13: 1 - 9
Zingen psalm 25a: 1, 2
Preek
Zingen psalm 103: 1, 2, 7
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Collectefilmpje
Gebeden
Collecte
Zingen lied 993: 1, 2, 3, 5
Wegzending en zegen
Collectes
De diaconale collecte is vandaag op de derde zondag in de veertigdagentijd bestemd voor: Een lach op het
gezicht van kinderen Nederland.
Onbezorgd, vrolijk en vol vertrouwen. Zo zijn kinderen. Toch leven er veel kinderen in Nederland die niet
zo zijn. Kinderen in asielzoekerscentra bijvoorbeeld. Ze lopen rond met grote zorgen over hun ouders, over
de toekomst en over het land waarvandaan ze zijn gevlucht. Stichting de Vrolijkheid zorgt ervoor dat
kinderen in Nederlandse AZC’s elke week een plek hebben waar ze even onbezorgd kunnen spelen,
knutselen of muziek maken. Zo’n plek is ook de kinderwinkel in Den Haag. Hier zijn kinderen welkom uit
gezinnen waar armoede en werkloosheid voor grote problemen zorgen. In de Kinderwinkel kunnen ze even
op adem komen. Vandaag geven we in de collecte aan Kerk in Actie, die deze projecten ondersteunt. Geeft
u ook?
De tweede collecte is voor de kerk.
De bloemen gaan naar Ingena de Hartigh, De Wup 33, 1721 EA Broek op Langedijk. Zij krijgt de bloemen
als dank voor het vele werk dat zij doet om te zorgen dat wij elke week weer een voorganger hebben.
Zondag 6 maart, 4e zondag in de veertig dagentijd.
Deze zondagmorgen is er om 10.00 uur een viering waarin voorgaat da. A. Jans uit Den Haag.
Er is medewerking van de cantorij en de muzikale begeleiding is van Bert Rootmensen.
Donderdag (3 maart) 19.15 – 20.00 uur zal er gemediteerd worden. Iedereen is welkom.
Bij de liturgische schikking
schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat naar leven
gevangen
deze zoon van God
waar is het recht
wie doet een stap
God
het is zo donker
laat liefde bloeien
Sobere Maaltijden
Ook dit jaar zijn er weer 6 sobere maaltijden in de veertig-dagen-tijd voor Pasen op de woensdagen.
Dit wordt samen gedaan met gemeente Langedijk-Noord en de Sint Jan de Doper. De maaltijden zijn van
18.00 uur tot 19.00 uur.
De data zijn 2 maart Kloosterhof, 9 maart Trefpunt, 16 maart Allemanshuis, 23 maart Kloosterhof.
Opgave is mogelijk uiterlijk zondag 18.00 uur voor de betreffende maaltijd bij Marja Poortvliet tel. 317815
of per mail [email protected] of op de lijst in het voorportaal van de kerk.
Vespers
In de 40-dagentijd zijn er op dinsdag om 19.00 uur vespers in de Doopsgezinde Vermaning,
Dorpsstraat 202, Broek op Langedijk.
De voorgangers zijn:
1 maart
Aly Vader
8 maart
ds. Willem Venema
15 maart
Deodaat Tadema
22 maart
Ageeth Peijnenburg
De rode draad in deze 6 Vespers is 1 Korintiërs 2: 9.
"Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen dat heeft God
bestemd voor wie Hem liefheeft."
Er is muzikale medewerking van de cantorij van de Trefpuntkerk en Bert Rootmensen.
WOENSDAG 9 maart 2016 14.00 uur
KINDERDIENST voor alle kinderen van de basisschool
in de Christelijke Gereformeerde Kerk Dorpsstraat 128 Broek op Langedijk
Voorganger: Ds. Meijer
Nemen jullie producten mee voor Stichting "Er is Geloof, Hoop en Liefde"?
Limonade, koffie, thee, zoet beleg, macaroni, rijst, potgroente, schoolkoek, tandpasta of wasmiddel.
Op donderdag 31 maart, 14 april en 12 mei zal om 20.00 uur in onze kerk ds.W.Venema uit Oudkarspel
wederom een aantal figuren uit de bijbel bespreken, zoals Maria Magdalena, Judas en Thomas, die allemaal
een rol spelen rondom de Pasen. Het beloven 3 spannende bijeenkomsten te worden, waar bij Uw eigen
inbreng ook van belang is.
Graag vooraf opgave bij Henk Smits, telefoon 0226-317559, email [email protected]
Een ieder is van harte uitgenodigd om na deze dienst een kopje koffie, thee of limonade te komen drinken in
het Trefpunt. Het infoblad is al vóór de zondag in te zien op onze website: www.trefpuntkerk.nl.
Via www.trefpuntkerk.nl is het ook mogelijk om de dienst rechtstreeks te volgen dan wel terug te luisteren.
Download