infoblad - Trefpuntkerk Broek op Langedijk PKN

advertisement
Info- blad
Gereformeerde kerk
Broek op Langedijk PKN gemeente
19e jaargang Nummer 17
Koster dhr. H. Wagenaar.
Berichten voor donderdag 18.00 uur bij de scriba
Tjalk 42, 1721 GK Broek op Langedijk
T : 0226-340044 E: [email protected]
Zondag 5 mei: 10.00 uur – Zondag Rogate – “Bidt” Zesde zondag van Pasen.
Voorganger : dhr. B. Greveling uit Almere.
OvD
: mevr. A. Slot
Muzikale begeleiding: Bert Rootmensen
Orde van dienst.
Orgelspel.
Voorbereiding.
Welkom.
1. Zingen Psalm 67: 1 en 3 (Liedboek)
( God zij ons gunstig en genegen )
Stil gebed..
Bemoediging en Groet.
Voorbereidingsgebed:
Gemeente gaat zitten….
Kyriegebed:…..
Na elke gebedsintentie, nadat er gesproken is, en nu
zingen wij : lied 46 ( Uit geroepen om te zingen: Kyrie
eleison…..
2. Glorialied : Gezang 303 : 4 en 5 ( Liedboek )
( In ’t woeden aller tijden )
DIENST VAN HET WOORD.
Gebed van de zondag.
OT lezing : Ps. 92: 1 - 10 (NBV)
( Het is goed de HEER te loven…)
Lector: mevr. A. Slot
KnD: van 3 jaar t/m groep 8
3. Zingen: Gezang 223: 1,2,3, 6 en 7 ( Liedboek )
( De aarde is vervuld..)
NT lezing: 1 Kor. 15 ; 35 – 38 ( NBV)
( Nu zou iemand kunnen vragen: Maar hoe worden de
doden opgewekt ? )
Gesprekje met kinderen, wanneer zij aanwezig zijn….
Daarna gaan de kinderen naar de Kindernevendienst en
zingen we “Lied van het Licht “.
Verkondiging: Leven met God.
4. Zingen : Lied 179 : 1 en 2 ( Uit Geroepen om te
zingen )
( Wij geloven dat het leven goed wordt. )
DIENST DER GEBEDEN EN GAVEN.
Dienst der gebeden..
Collecten
5.Slotlied : Gezang 411 : 6 en 15 ( Liedboek )
( Mijn schild en de betrouwen )
Heenzending en Zegen…
Collectes
De eerste collecte is bestemd voor ons gemeenteopbouw project ‘Kinderen van Java’. Hierin staan de kinderen van Java
centraal, met name de stichting Anak Wayang.
De tweede collecte is voor de kerk.
Dienst deze week.
Hemelvaartsdag op donderdag 9 mei, in samenwerking met de kerk van Langedijk Noord. Locatie: Koogerkerk in Zuid
Scharwoude, aanvang 10.00 uur. Voorganger Ds. W. Venema. Ouderling van dienst: Mevr. A. Slot.
Tijdens deze dienst wordt gecollecteerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap.
Deze zondag gaat de bloemengroet naar J de Haas Langeweide 335 1722 WL Zuid Scharwoude.
Fietstocht Rabobank
Op zaterdag 8 juni is de RabobankFietsSponsortocht 2013. Heeft u zin om mee te fietsen geef u dan op!!! Er wordt € 30,per fietser die de tocht voltooit (maximaal 10 personen) overgemaakt ten behoeve van de kerk. U kunt zich opgeven vóór
1 mei bij Martina Pielkenrood, 0226-318367, of via de mail [email protected]
Puzzel-vaartocht van 25 mei wordt verplaatst naar 2014.
Gezien meerdere activiteiten in de periode rond 25 mei is besloten de puzzel-vaartocht niet te laten doorgaan, maar uit te
stellen naar volgend jaar.
De organisatoren.
Een ieder is van harte uitgenodigd om na de dienst een kopje koffie, thee of limonade te komen drinken in het Trefpunt.
Het infoblad is al vóór de zondag in te zien op onze website: www.webpuntjes.nl
Via www.webpuntjes.nl is het ook mogelijk om de dienst rechtstreeks te volgen dan wel terug te luisteren.
Download