03 juli 2016 - Noorderkerk Nieuw

advertisement
Bloemen
De bloemen worden gebracht door: mw. H. Doek
Afgelopen zondag zijn de bloemen met een groet van de gemeente
gebracht naar: mevr. J. Pool-Omvlee, Wilhelminastraat 8/ A112, Emmen
Ook is er namens de Noorderkerk een bloemetje gebracht naar:
mw. A Bakker-Gankema, Elzenstraat 2
Zieken
Laten we in gebed en daad meeleven met onze zieken en
zorgdragende.
Geboortebericht
Intens gelukkig en God dankbaar zijn wij met de geboorte van onze zoon
en broertje Simon, geboren op 17 juni 2016. Jan, Corenna, Anna en
Lucas Mennik, Verlengde Wilhelmsweg 132, 7833 JP Nieuw-Amsterdam
Agenda
Woensdag 6 juli 10.00 u koffiedrinken in de Welput
Vrijdag 8 juli 19.00u weeksluiting Oldersheem
Zondag 10 juli 10.00u da. W. Hordijk-v.d. Zwaag
Activiteitenagenda
Zondag 18 sept.
Gemeentezondag.
College van beheer
De kosterwoning is beschikbaar voor verhuur, we streven ernaar deze
op korte termijn weer te laten bewonen. Indeling woonkamer , keuken,
kelder en 2 slaapkamers. Voor inlichtingen : namens de cie. de heren.
Kuik, Matena en Velzing.
Mededelingen voor de nieuwsbrief s.v.p. uiterlijk woensdag
18.00uur doorgeven aan Gé Visser: [email protected]
Nieuwsbrief
Zondag 3 juli 2016
Noorderkerk
Voorganger: ds. J. van Breevoort
Organist: dhr. Hans Kroeze
Ouderling van dienst: mw. Liesan Masselink
Koster: dhr. Roelof Rabbers
Inzameling van gaven: 1 Diaconie,2 Kerk, uitgang gebouwen
Oppas: Corry Baan en Elisa Mulder
Kindernevendienst: Alexandra Mensing
Kaars aansteken: Maik Groothuis
Bediening beamer: Leon Pekelsma
Ontvangstcomité: fam. van Noort
Er is deze morgen koffie drinken na de dienst
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Aanvangslied 283:1,2,3,4,5.
Stilte
Voorganger: genade zij u en vrede van God door Jezus onze Heer
Allen:
en zijn Geest zij met ons.
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Gemeente . die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: Richt ons op door uw Geest
Gemeente: dat uw ideaal, uw toekomst ons leven richting geeft.
Allen
: Amen
Zingen klein Gloria (=lied 195)
Gebed
inleiding thema :wat is je identiteit?
Zingen: lied 217:1,2,3,4,5.
Richtlijn voor het leven: Rom.13:8-10
kinderen gaan naar de nevendienst;
Zingen :wij gaan voor even uit elkaar.
lezen Lucas 8:19,20,21
Zingen lied 837:1
ter overdenking
Zingen lied 919:1,4.
gebed
Kinderen komen terug uit oppas en nevendienst
Inzameling van gaven
Slotlied 912:1,2,5.
Zegenbede
Zingen lied 415:3.
Zondag 3 juli – eerste rondgang – voor Diaconie N.K.
Op alle vijf zondagen in de maand juli zijn de eerste collecten bestemd
voor het werk van onze eigen diaconie Noorderkerk.
Deze diaconale collecten in de zondagse kerkdienst is de belangrijkste
bron van inkomsten voor de Diaconie.
Kosten voor: Quotum – Kerkomroep – Seniorenmiddag – Avondmaal
worden hiervan betaald en komen jaarlijks terug.
Ook jaarlijks gaat er een gift naar het Regionaalfonds. Uit dit fonds
worden 18 projecten gesteund in de provincie Groningen en Drenthe.
In de gemeente Emmen bv. Op ’t Stee en Sigrids Garden
Verder kan er met uw gaven metterdaad omgezien worden naar mensen
in sociale en/of maatschappelijke nood. Veraf maar ook dichtbij.
De tweede rondgang is voor de Kerk en bij de uitgang voor de gebouwen.
Inzameling van gaven:
De avondmaalcollecte van zondag 26 juni met bestemming
Edukans heeft opgebracht – € 243.34. Met dit bedrag kunnen
16 gezinnen in Afrika een maand lang geholpen worden.
Hartelijk dank voor uw bijdrage daarvoor! de Diaconie
Eerste Zondag van de Maand
In ons tweelingdorp worden iedere twee weken +/- 45
voedselpakketten uitgereikt. Om dit werk te ondersteunen en iets extra toe te
voegen vraagt uw Diaconie elke eerste zondag van de maand een product mee te
nemen naar de kerk.
Voor Zondag 3 Juli Pannenkoekenmeel.
U kunt het inleveren zondags in het voorportaal van de kerk of brengen bij één
van de diakenen.
Zij zorgen dat het uitgereikt wordt door de Voedselbank in onze dorpen.
Wij rekenen opnieuw op uw medewerking.
De Diakenen.
Oproep !! College van beheer
Onder het motto “vele handen maken licht werk”
vragen we vrijwilligers voor schilderwerk aan de kosterwoning en de welput.
U kunt zich melden bij de commissie van beheer, Willem Matena, Arjan Kuik,
Piet v Noord, Harold Mulder, Eppo Velzing, Henk Kuiper en Henk Schuring.
Inloopochtend.
Woensdag 6 juli zijn de deuren van de Welput weer open voor iedereen. Het
zou fijn zijn als wij u dan ook kunnen begroeten. De koffie en thee staan altijd
klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in de
Welput. U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen???
Inl. bij Sien Rooseboom, tel: 551235 of Jits Wanders, tel: 552894
Weeksluiting Oldersheem
Vrijdag 8 juli is er een weeksluiting in Oldersheem.
Voorganger: ds. J. van Breevoort aanvang: 19.00 uur
PCOB
Woensdag 6 juli is onze volgende fiets middag we vertrekken
in Schoonebeek bij het Jeugd gebouw om 13.00 [een uur],
fietsers van Nw.Amstdam en Veenoord even over leggen met
Roelof Staal 05240 531934, we fietsen deze keer in omgeving
Sleen.
Tot op de fiets. Roelof Heeling
Bij de amnestybrief
Egypte: gewetensgevangene kan levenslang krijgen
Op 25 april pakten zwaarbewapende en gemaskerde agenten Ahmed Abdullah
thuis op. Een agent sloeg hem meerdere keren met de loop van zijn geweer.
Abdullah kan levenslang krijgen voor verzonnen aanklachten; enkel en alleen
omdat hij opkomt voor de mensenrechten.
Opgepakt in aanloop naar demonstratie
Op 25 april 2016 gingen in Egypte veel mensen de straat op om te demonstreren
tegen de overdacht van twee kleine Egyptische eilanden aan Saudi-Arabië. De
autoriteiten sloegen de protesten hard neer en arresteerden die dag ruim
tweehonderd mensen. In de aanloop ernaartoe werden al negentig mensen
opgepakt, waaronder Ahmed Abdullah. Volgens de autoriteiten deed hij
pogingen 'de staat te ontwrichten'.
Hinder en intimidatie vanwege werk
Abdullah is de voorzitter van een prominente ngo: de Egyptische Commissie
voor Rechten en Vrijheden. Hij hield zich bezig met onderzoek naar mensen die
zijn verdwenen, vermoedelijk door toedoen van de regering. Ook stond hij de
familie bij van een Italiaanse student. Het lichaam van de student werd
gevonden met ernstige sporen van marteling.
De autoriteiten vallen Abdullah continu lastig vanwege zijn werkzaamheden. In
januari kon hij nog maar net ontkomen toen veiligheidsagenten hem probeerden
te ontvoeren uit het koffiehuis waar hij vaak komt.
Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 augustus 2016 een brief naar de Egyptische autoriteiten. Roep
hen op Ahmed Abdullah onmiddellijk vrij te laten. (Porto: zegel 1
Internationaal) Uw brief heeft twee keer zoveel effect als u een kopie van de
brief stuurt naar de ambassade van Egypte. Een kopie omdat de ambassade niet
wordt aangesproken, slechts geïnformeerd. Ambassades hebben een
rapportageplicht naar de autoriteiten in het desbetreffende land. Adres
ambassade:
Ambassade van de Arabische Republiek Egypte
Z.E. de heer Taher Ahmed
Hanafi Farahat
Badhuisweg 92
2587 CL The Hague
Fax: (070) 354 33 04
E-Mail: [email protected]
Download