les4

advertisement
Externe Verslaggeving
Hoorcollege
07-05-07
Les 4
H6+H7
H6: vaste activa
H7: vlottende activa
Op de balans moeten de meest langlopende schulden bovenaan komen te staan.
Voor vaste activa die op de balans staan moet een mutatie in het jaarverslag worden
opgenomen.
Afschrijven wordt vaak volgens de SYD (Sum of the Year Digits) methode gedaan.
Hierbij neem je het aantal jaar dat een productiemiddel meegaat, draait deze getallen om
en dit levert je verhouding op, voorbeeld:
Jaar Jaar omgedraaid Som jaren
Berekening Percentage afschrijving
1
4
10
4/10
40%
2
3
10
3/10
30%
3
2
10
2/10
20%
4
1
10
1/10
10%
Nog een voorbeeld:
Jaar Jaar omgedraaid Som jaren
Berekening Percentage afschrijving
1
7
28
7/28
25%
2
6
28
6/28
21%
3
5
28
5/28
18%
4
4
28
4/28
14%
5
3
28
3/28
11%
6
2
28
2/28
7%
7
1
28
1/28
3%
De reden dat er het meest moet worden afgeschreven in het begin is omdat er in het begin
nog (haast) geen complementaire kosten zijn. Via deze manier van afschrijven verdeel je
de kosten gelijkmatig over de jaren (kosten egalisatie).
DDB (Double-Declining-Balance) = Het af te schrijven percentage is het dubbele van het
afschrijvingspercentage bij de lineaire berekening.
Ideaal complex = Dit is aanwezig wanneer een bedrijf identieke DPMen bezit welke
onderling gelijkmatig in leeftijd verschillen. Voor het bepalen van de winst maakt het niet
uit welke afschrijvingsmethode je in dit geval gebruikt. Voor de boekwaarde maakt het
echter wel uit.
Impairment test = Een test om te controleren of de waarde in de boeken (IOW) nog wel
overeenstemt met de werkelijke waarde (DOW). Deze test moet gedaan worden op de
materiele vaste activa en de goodwill. Wanneer de IOW hoger ligt dan de DOW moet er
afgewaardeerd worden.
IOW (Indirecte Opbrengst Waarde) = Bij deze methode van waardebepaling bereken je
wat de machine voor je op gaat leveren (contant gemaakt)
DOW (Directe Opbrengst Waarde) (Liquidatie waarde) = Het bedrag dat een DPM
oplevert wanneer je het verkoopt.
Voor de uiteindelijke bepaling van de waarde van je DPM gebruik je het volgende
schema:
Boekwaarde
DOW
IOW
Kies de laagste (dit is je waardering)
Kies de hoogste
(Realiseerbare waarde)
Continuiteitsbeginsel
Voorzichtigheidsbeginsel
Afschrijven wordt vaak volgens de SYD (Sum of the Year Digits) methode gedaan.
Hierbij neem je het aantal jaar dat een productiemiddel meegaat, draait deze getallen om
en dit levert je verhouding op, voorbeeld:
Jaar Jaar omgedraaid Som jaren
Berekening Percentage afschrijving
1
4
10
4/10
40%
2
3
10
3/10
30%
3
2
10
2/10
20%
4
1
10
1/10
10%
Nog een voorbeeld:
Jaar Jaar omgedraaid Som jaren
Berekening Percentage afschrijving
1
7
28
7/28
25%
2
6
28
6/28
21%
3
5
28
5/28
18%
4
4
28
4/28
14%
5
3
28
3/28
11%
6
2
28
2/28
7%
7
1
28
1/28
3%
De reden dat er het meest moet worden afgeschreven in het begin is omdat er in het begin
nog (haast) geen complementaire kosten zijn. Via deze manier van afschrijven verdeel je
de kosten gelijkmatig over de jaren (kosten egalisatie).
Operational Huur
Lease
Financial
Huurkoop
Lease
Opzegbaar
Onopzegbaar
Off-balance (wel op de
Resultaten rekening)
On-balance
Onderhoudskosten
voor de uitlener
Onderhoudskosten
voor de lenende
Bij financial lease komt de gehuurde DPM als bezitting debet op de balans. De schuld
komt credit op de balans. Op de bezitting moet worden afgeschreven en op de schuld
moet worden afgelost. Het is goed mogelijk dat de aflossing niet gelijk is aan de
afschrijving waardoor de debet en credit post op de balans niet aan elkaar gelijk is.
Download