ALGEMENE INFORMATIE VAN DE SCHOOL Voor de vragen met

advertisement
ALGEMENE INFORMATIE VAN DE SCHOOL
Voor de vragen met een * raadpleeg je de handleiding voor meer informatie
1. Gegevens school
Naam school:
Adres school:
Email:
Instellingsnummer*:
Ondernemingsnummer*:
2.Gegevens contactpersoon
Naam:
Telefoon:
Email:
Eventueel tweede
contactpersoon:
3.Financiële gegevens
Rekeningnummer school:
BE
Op naam van:
Naam financiële instelling*:
INHOUDELIJKE INFORMATIE VAN HET PROJECT
Voor de vragen met een * raadpleeg je de handleiding voor meer informatie
1. Omschrijf je project in maximaal 4 regels
KRAS is een scherp en snedig discussie- en rollenspel. Jongeren uit verschillende scholen komen samen en gaan
met elkaar in debat over een actueel mondiaal thema (Globalisering in 2014-2015). KRAS biedt jongeren de kans
om hun mening en standpunten te verwoorden en op de wereld los te laten. Het traject duurt een schooljaar en
bevat een introductie in het thema, verschillende sessies rollenspel en meerdere uitspraaksessies. Het
achtergronddossier geeft de nodige inhoudelijke input.
2. Hoeveel leerlingen nemen deel aan het project?
Aantal 1e graad:
Aantal 2e graad:
Aantal 3e graad:
Buitengewoon:
3. Wat is de visie van de school rond wereldburgerschap?*
4. Wat is je algemene doelstelling bij dit project?*
Jongeren die kiezen voor KRAS doen dit omwille van verschillende redenen (vb. debatvaardigheden ontwikkelen,
engagement, kennismaking politiek). KRAS laat de jongeren niet zomaar aan de slag gaan met het mondiale
jaarthema, het wordt altijd belicht vanuit verschillende invalhoeken die linken hebben met vakken zoals
geschiedenis, economie, aardrijkskunde, … We zorgen voor een proces waarbij zowel inhoudelijk als
groepsdynamisch aandacht gegeven wordt aan de groep.
KRAS sluit nauw aan bij de vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs (VOETen). De meeste
vaardigheden van de gemeenschappelijke stam van de VOETen worden doorheen het KRAStraject gestimuleerd:
communicatief vermogen, creativiteit, empathie, kritisch denken, een open en constructieve houding, respect,
samenwerken, verantwoordelijkheid.
Duurzame ontwikkeling maakt ook deel uit van de VOETen waardoor deze erg goed aansluiten bij de werking
van KRAS. Context 4 van de VOETen refereert rechtstreeks naar duurzame ontwikkeling, waarin inzichten in
systeemdenken en de samenhang tussen lokaal en mondiaal centraal staan. Ook de vaardigheden die begrepen
worden onder contexten 5 (de politieke juridische samenleving), 6 (de socio-economische samenleving) en 7 (de
socio-culturele samenleving) worden binnen KRAS gestimuleerd.
5. Geef een beschrijving van het project per maand*
> zoals bekend op het ogenblik van de aanvraag, belangrijke wijzigingen moet je na het indienen nog doorgeven
Maand
September
Beschrijving activiteit
Begeleidersvergadering
Oktober
Vorming voor begeleiders
Introductiesessie
November
Rollenspel 1
December
Rollenspel 2
Januari
Begeleidersvergadering
Februari
Rollenspel 3
Waarom doe je dit?
Afstemmingsmoment met de begeleiders van de verschillende
deelnemende scholen, diensten en Jeugddienst Globelink. Plan van
aanpak wordt opgemaakt voor het ganse schooljaar. Leerkrachten
maken reclame op school voor het project.
Vorming georganiseerd door Jeugddienst Globelink voor
KRASbegeleiders die hun kennis/vaardigheden willen bijspijkeren
om met KRAS aan de slag te gaan.
Eerste bijeenkomst met jongeren op vrijwillige basis na de
schooluren: kennismaking met elkaar en het thema, eerste
debatervaring op een speelse manier, groepsindeling en keuze van
de rollen.
Debat met de jongeren: vanuit de invalshoek ‘economie’ kijken we
naar de effecten van globalisering. Eén groep leerlingen bereidt een
motie voor dat de basis van het debat is. Aan de hand van een
parlementaire zitting wordt de motie aangepast tot alle rollen zich in
de consensus kan vinden.
Debat met de jongeren: vanuit de invalshoek ‘ecologisch’ kijken we
naar de effecten van globalisering. Eén groep leerlingen bereidt een
motie voor dat de basis van het debat is. Aan de hand van een
parlementaire zitting wordt de motie aangepast tot alle rollen zich in
de consensus kan vinden.
Afstemmingsmoment met de begeleiders van de verschillende
deelnemende scholen, diensten en Jeugddienst Globelink. De laatste
fase van het project wordt voorbereid en de taken worden verdeeld.
Debat met de jongeren: vanuit de invalshoek ‘sociaal’ kijken we naar
de effecten van globalisering. Eén groep leerlingen bereidt een
motie voor dat de basis van het debat is. Aan de hand van een
parlementaire zitting wordt de motie aangepast tot alle rollen zich in
de consensus kan vinden.
Maart
Uitspraaksessie
De jongeren bekijken het thema globalisering vanuit hun eigen
mening. Wat moet er veranderen? Zien zij lokaal effecten van
globalisering? Wat kan er beter in de toekomst? Lokale experts (vb.
wereldwinkel, VDAB, ngo) ondersteunen de jongeren in dit
denkproces. Aan de hand van verschillende methodieken kiezen de
jongeren de 5 belangrijkste thema’s eruit.
April
Lokale Slotzitting
In een lokaal politiek debat krijgen de jongeren de kans om de 5
belangrijkste thema’s mbt globalisering voor te leggen aan lokale
politici. De oplossingen en ideeën die uit dit debat komen vormen
actiemogelijkheden zowel voor de jongeren als voor de politici.
Mei
Overkoepelende Slotzitting Samen met andere KRASgroepen uit Vlaanderen, gaan we naar
Brussel voor de slotdag van KRAS. Gedurende één dag mogen de
jongeren zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de
Senaat en het Vlaams Parlement. Verdeeld over 18 verschillende
commissies buigen ze zich over 18 discussievragen mbt globalisering.
In debat met elkaar, met politici en experts formuleren ze
aanbevelingen vanuit hun eigen jongerenbril.
Juni
Evaluatievergadering
Alle begeleiders van de deelnemende scholen, gemeentelijke
diensten, lokale organisaties en Jeugddienst Globelink evalueren het
afgelopen jaar en bespreken veranderingstrajecten voor het
komende schooljaar.
6. Welke link met het Zuiden of de wereld zit in het project?*
Het rollenspel van KRAS is opgebouwd rond 12 mondiale rollen. (vb. Oxfam International, China, Petrobras,
Virgin) Tijdens de rollenspelen verdedigen de jongeren in groepjes de mening van deze rollen, die elk een zeer
specifieke visie hebben op het jaarthema ‘globalisering’. Dit doen we bewust, omdat we het van groot belang
vinden dat jongeren hun blik kunnen open trekken door verschillende invalshoeken te leren kennen. In deze
rollen komen zowel grote spelers als kleine organisaties aan bod vanuit de hele wereld. We geven deze een
evenwaardige stem in het debat, hoewel ze dat in het echte leven misschien niet zouden hebben.
Doorheen het hele traject houden het EDO-kader in ons achterhoofd. Dit is gestoeld op 5 pijlers:
actiemogelijkheid, kennis, systeemdenken, waarden en emotie. Dankzij dit kader wordt de link met de wereld
een constante, jongeren leren dankzij KRAS rekening houden met gevolgen in het hier en nu, maar ook later en
elders.
7. Welke leerkrachten/directie dragen bij aan het project? Op welke manier?
Leerkrachten zijn de drijvende kracht van KRAS. Zonder hen zou KRAS niet bestaan, ze hebben geven het project
mee vorm doorheen het ganse traject: beginnende bij een startvergadering, een begeleidersvergadering
halverwege het jaar en tot slot ook nog een evaluatievergadering. Dit biedt ruim de mogelijkheid om ideeën af
te toetsen en voorstellen tot verandering te doen. Leerkrachten nemen een actieve rol op: locaties, experts
contacteren, politici aanspreken, voorzitten, verslag nemen, …
8. Organiseert de school naast dit project nog andere projecten?*
Indien Ja: welke projecten koppel je aan elkaar? En hoe?*
9. Werkten jullie al eerder aan wereldburgerschap en hoe bouwt dit project daarop verder?*
DE PEDAGOGISCHE PRINCIPES VAN KLEUR BEKENNEN
Voor meer uitleg over onze verschillende pedagogische principes raadpleeg je het document ‘Handleiding en richtlijnen’
1. Leerlingenparticipatie
Ja, leg kort uit op welke manier
Leerlingen van het vorige jaar
hebben het project geëvalueerd.
Leerkrachten houden hier
rekening mee tijdens het
uitwerken van het nieuwe
project.
Nee
Op het einde van het werkjaar evalueerden de
jongeren van KRAS het voorbije jaar. De evaluatie
werd opgesteld vanuit stellingen, de jongeren hier
een score van 1-5 aan geven (1 = helemaal niet
akkoord, 5 = helemaal akkoord). De evaluatie
focuste op 3 onderdelen: het KRAStraject, de lokale
KRASgroep en het thema. De resultaten werden
anoniem verwerkt en besproken tijdens de
evalutievergadering met de begeleiders, zodat er
rekening gehouden kan worden bij de uitwerking
van het project het jaar nadien.
Leerlingen helpen tijdens het
project door bijvoorbeeld taken
uit te voeren die door
leerkrachten zijn opgesteld in het
kader van het project.
Leerlingen mogen advies geven
over het project, maar ze mogen
niet mee beslissen over de
uitvoering van het project.
Het project start op initiatief van de school.
De school neemt het initiatief om Leerlingen kiezen vrijwillig om deel te nemen aan
dit project te doen, leerlingen
het project. Doorheen het ganse schooljaar zijn een
beslissen mee over de inhoud van aantal keuzemogelijkheden ingebouwd: jongeren
het project bijvoorbeeld via
beslissen zelf welke rol ze willen
leerlingenraad en nemen ook
vertegenwoordigen, welke thema’s ze als
enkele
onderwerp van debat willen, welke lokale
verantwoordelijkheden/taken op problematieken ze willen uitdiepen, welke politici
zich.
uitgenodigd worden, …
Ze bereiden zelf ‘moties’ voor die als uitgangspunt
dienen voor het debat van de rollenspelen. Jongeren
krijgen ook de kans om verantwoordelijkheden op te
nemen als jongerenvoorzitter, auteur van het
Nee, de
leerlingen
kiezen zelf
wanneer ze
taken
opnemen
Nee,
leerlingen
worden
uitgenodigd
om zelf het
project mee
in handen
te nemen
achtergronddossier, persploeg of de megafoon
(bekendmaking van de resultaten)
Leerlingen nemen het initiatief
om een project te doen,
leerlingen én de school beslissen
samen over de uitvoering en de
taakverdeling.
Als onrechtstreeks gevolg van KRAS, ontstaan er
soms ideeën bij leerlingen om zelf een project uit de
grond te stampen. Dit proberen we zeker te
stimuleren. Bij deze ideeën beslissen de leerlingen,
de school, gemeentelijke diensten, … samen over de
uitvoering.
2. Vak- en klasoverschrijdend werken
2a. Komt het project aan bod tijdens de lessen?
Indien ja, geef enkele voorbeelden (eventueel van verschillende vakken):
2b.Tijdens het project wordt er samengewerkt tussen:
Ja/ Nee
Welke
Leerlingen uit
verschillende richtingen:
Leerlingen uit
verschillende graden:
Leerlingen uit
verschillende vakken:
2c. Werk je aan dit project in de pauzes of na de schooluren?
Indien ja, op welke manier?
Hoe
2d. Werk je aan dit project op themadagen?
Indien ja, op welke manier?
3. ‘Brede School’ principe
3a. Met welke partners uit de buurt werken jullie samen om dit project te realiseren? Leg uit hoe
jullie dit doen:
Andere scholen:
Gemeentelijke diensten:
Lokale organisaties:
4. Ervaringsgericht leren
4a. Hoe laat je het project aansluiten bij de leefwereld van de jongeren?
Globelink geeft bij het uitwerken en uitvoeren van projecten jongeren altijd een grote rol. We willen dan ook
vertrekken vanuit de leefwereld van jongeren, dit doen we door hen inspraak te geven. Projecten vertrekken en
eindigen bij jongeren, want het resultaat moet iets zijn waar ze zich in kunnen terugvinden.
Zo wordt het jaarthema steevast gekozen door jongeren, het educatief dossier wordt uitgewerkt door een groep
jongeren die we De Auteurs noemen. Zij namen in het verleden vaak zelf deel aan KRAS en willen zich inhoudelijk
nog meer verdiepen in de mondiale thema’s door zelf mee vorm te geven aan KRAS.
Hoewel de leerlingen initieel zich verdiepen in het mondiale kader van een thema, willen we het belang van de
lokale context ook benadrukken. Soms kan 'de wereld' een ver-van-mijn-bed-show lijken. We zorgen er dus voor
dat jongeren doorheen het proces hun opgedane kennis over de mondiale schaal, gaan toepassen op de lokale
context.
De jongeren uit de verschillende scholen vormen gedurende één jaar samen één KRASgroep. Doordat ze steeds
samen komen in dezelfde samenstelling, creëren we een soort eigen wereld, een veilige haven voor de jongeren
om te experimenteren. Naarmate het jaar vordert breidt het territorium van de groep zich uit: eerst nodigen we
lokale experts uit en tot slot krijgen de jongeren de kans om in dialoog te gaan met lokale en nationale politici.
4b. Welke actieve werkvormen gebruiken jullie?
Introductiesessie
Speeddate kennismaking: wie deelt je mening over globalisering?
Interactieve quiz: onderdompeling in het thema en kennismaking met het educatief materiaal?
Oefenrollenspel: laagdrempelig debat als eerste kennismaking
Rollenspel 1, 2 en 3
Standaard gebruiken we het ‘parlementair debat’ als werkvorm. Hierbij leidt een voorzitter samen met een
secretaris het debat in goede banen. Starten doen we meestal met een kort filmfragment over het thema. De
groep die het voorstel heeft voorbereid presenteert de motie, er worden verduidelijkingsvragen gesteld en het
debat wordt geopend. Na het debat krijgen de jongeren tijd om te lobbyen, coalities te sluiten en amendementen
in te dienen bij de secretaris. Tot slot wordt er gestemd over alle ingediende amendementen en de gehele motie.
Alternatieve werkvormen zijn: Consensus, De Manager, Debattle, Connect, … Deze zijn integraal terug te vinden op
http://www.globelink.be/kras/methodieken
Uitspraaksessie
Dit wordt elk jaar aangepast, onderstaand voorbeeld werd gebruikt in 2013-2014. De nieuwe werkvormen worden
in de loop van het jaar aangepast.
Vissenspel: in kleine groepen linken leggen tussen 4 onderwerpen die aan bod kwamen in de debatten
Stap vooruit: inleefwerkvorm waarbij stellingen worden voorgelegd
Cafémoment: aan verschillende tafels brainstormen onder leiding van een moderator over lokale problematieken
(doorschuifsysteem)
Opstellen parlementaire vragen: aan de hand van een sjabloon formuleren de jongeren hun concrete vraag naar
de politici
Lokale Slotzitting
Interactief debat: jongeren leggen hun vragen voor aan lokale politici
Overkoepelende Slotzitting
Commissievergadering voormiddag met politici en experts
- Ronde 1: Argumenten verzamelen rond de discussievraag die voorligt. Waarom is dit een probleem? Nu?
Later? Voor wie? Waar? Wanneer?
- Ronde 2: Oplossingen bedenken. Wie is verantwoordelijk (= actoren)? Welke actie kan het probleem
oplossen?
- Ronde 3: Prioritaire voorstellen kiezen
Interactief middagmoment met ontspanning en interactieve standjes van organisaties in het Warandepark
Commissievergadering namiddag
- Ronde 1: Feedback geven op voorstellen uit 6 andere commissies
- Ronde 2: Finetunen eigen voorstellen
- Ronde 3: Voorbereiden pleidooi
Plenaire stemming: een jongere krijgt de voorzittersstoel van het parlement toegewezen en leidt de stemming
over alle voorstellen in goede banen. De 18 pleidooien worden gehouden en de jongeren stemmen met het
elektronisch stemsysteem van de parlementen over de aanbevelingen die gedaan werden.
5. In actie komen
5a. Welke gedragsverandering(en) wil je vaststellen bij je leerlingen na het project?
Jaarlijks werken we rond een mondiaal thema dat benaderd wordt vanuit het kader van educatie voor duurzame
ontwikkeling (EDO). Jongeren worden gestimuleerd om doorheen rollenspelen zich te verdiepen in het thema om
nadien hun eigen mening te formuleren en uit te spreken. Doorheen het KRAStraject kunnen jongeren zich zowel
kennis, vaardigheden als attitudes eigen maken.
Evolutie in inhoudelijke thema’s: In het achtergronddossier en doorheen de rollenspelen verdiepen de jongeren
zich inhoudelijk in het thema dat steeds binnen een mondiaal kader wordt aangeboden. Jongeren leren de
samenhang zien tussen wat er hier bij ons gebeurt en wat er zich elders op de wereld afspeelt en ze zien hoe
keuzes van vandaag een impact hebben op de toekomst.
Evolutie in vaardigheden: Doorheen de sessies leren jongeren zich inleven in een rol, leren ze hun mening
formuleren en hierover debatteren met anderen, ze leren discussietechnieken, onderhandelen en samenwerken.
Evolutie in houding: Jongeren verruimen hun blik op de wereld door de verschillende rollen waarmee ze in contact
komen, ze leren de complexiteit van mondiale problemen inzien en begrijpen de reikwijdte van hun handelingen in
een mondiaal perspectief.
Veranderingen in gedrag zijn rechtstreekse gevolgen van de evoluties op gebied van kennis, vaardigheden en
houding. We willen dat de leerlingen stappen vooruit zetten op alle drie de gebieden.
5b. Op welke manier hoop je dat ze in actie komen? Geef voorbeelden:
Actiegerichtheid maakt deel uit van het EDOkader, bovendien hangt het sterk samen met betrokkenheid. Je zal pas
actie ondernemen als je betrokken bent op een thema of project. We onderscheiden hierin drie niveaus, waarbij
we streven naar het bereiken van het derde niveau.
1. Alle uitingen van betrokkenheid zien we daarom als de basis van actiegerichtheid. Vb: voorbereid naar de
sessie komen, extra opzoekingen doen, suggesties doen om tot consensus te komen.
2. Als de betrokkenheid van de jongeren hun rol overstijgt, vinden we dit een stap verder gaan dan het eerste
niveau. Vb: spontaan aanbieden om de motie te schrijven, een Facebookpagina oprichten, …
3. De betrokkenheid vertaalt zich naar het meer concrete handelen. Jongeren doen iets dat in de lijn ligt van
het thema, met hun mening, met hun uitspraak. Jongeren beseffen dat de impact van de beslissing ook
doorweegt in eigen leven en vinden manieren om hier mee om te gaan. Vb: oprichten van een
leerlingenraad, engagementen opnemen op school, ideeën van de lokale slotzitting in de praktijk
omzetten.
5c. Kunnen ze deze actie uitoefenen in de school of in de buurt? Geef aan hoe?
Dankzij de verschillende betrokken partijen, wordt de mogelijkheid geboden om de acties uit te oefenen met
ondersteuning van de scholen, lokale diensten, ngo’s en/of Jeugddienst Globelink.
In onze gemeente is het concreet zo dat …
6. Evalueren en bijsturen
6a. Wat evalueer je tijdens het project?
Voor en na elke sessie is er kort tijd om met de begeleiders de manier van aanpak te bespreken en te evalueren.
KRAS is een flexibel project, dus er is heel wat mogelijkheid om bij te sturen door bijvoorbeeld werkvormen af te
wisselen, een uitdagende locatie te zoeken, experts of politici uit te nodigen, …
Digitale communicatie via de nieuwsbrieven, Facebook of de website kunnen doorheen het jaar gemonitord
worden, zodat er zoveel mogelijk jongeren en begeleiders mee bereikt worden.
6b. Wat evalueer je na het project?
We doen jaarlijks een evaluatievergadering met alle betrokken begeleiders. Onderstaande onderwerpen worden
daar besproken, er wordt een verslag gemaakt en afspraken voor het nieuwe schooljaar.
- Feedback van de jongeren
- Evaluatie door de jongeren
- Algemeen verloop
- Communicatie (facebook, nieuwsbrieven, …)
- Educatief materiaal (map, website, filmpjes, …)
- Werkvormen
- Taak(verdeling) van de begeleiders
- Rekrutering (nieuwe scholen, organisaties en/of diensten)
- Neventrajecten (Auteurs, Persploeg, …)
- Overkoepelende Slotzitting
- Veranderingen die getest werden
- KRAS in de toekomst?
- Kort inleiding op thema komend schooljaar
6c. Ik evalueer met:
Werkgroep
Andere collega’s (buiten de werkgroep)
Leerlingen
BEGROTING
Raadpleeg voor meer uitleg over de begroting het document ‘Handleiding en richtlijnen’
1. Geef de geschatte ‘onkosten’ en ‘inkomsten’ weer die je zal hebben om dit project tot een
goed einde te brengen:
‘Uitgaven’
Bedrag (in €)
Wat?
€
TOTAAL
‘Inkomsten’
Bedrag (in €)
Wat?
TOTAAL
€
Kleur Bekennen is een federaal educatief programma dat scholen en leerkrachten ondersteunt en stimuleert om
te werken aan wereldburgerschapseducatie (WBE) in de klas. Via diverse methodieken en invalshoeken laten
we je zien hoe je direct aan de slag kan met je leerlingen!
Wat willen we bereiken ?
Ons uiteindelijke doel is dat jongeren leren om als verantwoordelijke burgers te handelen, dat ze zich bewust zijn
van het belang van internationale solidariteit en dat ze bijdragen tot een meer rechtvaardige wereld.
Wat bieden we ?





Advies en begeleiding
Nascholingen op maat van je schoolteam
Online toegang tot digitale educatieve materialen
Een uitgebreide collectie educatieve materialen in onze documentatiecentra
De mogelijkheid om een financiële stimulans te ontvangen voor je project via onze projectoproep
Kleur Bekennen wordt gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en uitgevoerd door het
Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) in partnerschap met de Vlaamse provincies en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
Meer informatie ?
Surf naar www.kleurbekennen.be!
Download