4.XII.2008 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE NL 16585/08 (Presse

advertisement
NL
RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE
16585/08 (Presse 355)
(OR. fr)
PERSMEDEDELING
2912e zitting van de Raad
Milieu
Brussel, 4 december 2008
Voorzitter
de heer Jean-Louis BORLOO
minister van staat, minister van Ecologie, Duurzame
Ontwikkeling en Landinrichting van Frankrijk
mevrouw Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
staatssecretaris, belast met ecologie, van Frankrijk
PERS
Wetstraat 175
B – 1048 BRUSSEL
Tel.: +32 (0)2 281 9442 / 6319
Fax: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
16585/08 (Presse 355)
1
NL
4.XII.2008
Voornaamste resultaten van de Raadszitting
De Raad heeft conclusies over genetisch gemodificeerde organismen aangenomen.
De ministers hebben het wetgevingspakket energie/klimaat besproken tijdens hun informele lunch.
16585/08 (Presse 355)
2
NL
4.XII.2008
INHOUD1
DEELNEMERS.................................................................................................................................. 5
BESPROKEN PUNTEN
AANPAK VAN KWIK OP MONDIAAL NIVEAU - Conclusies van de Raad ................................ 7
GEÏNTEGREERDE PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN VERONTREINIGING .................... 11
ACTIEPLAN INZAKE DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIE EN EEN
DUURZAAM INDUSTRIEBELEID - Conclusies van de Raad ...................................................... 11
WETGEVINGSPAKKET BETREFFENDE KLIMAATVERANDERING..................................... 12
ONTBOSSING EN AANTASTING VAN BOSSEN IN DE STRIJD TEGEN
KLIMAATVERANDERING EN HET VERLIES AAN BIODIVERSITEIT - Conclusies van
de Raad .............................................................................................................................................. 12
GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN - Conclusies van de Raad ............................ 12
DIVERSEN ........................................................................................................................................ 13
ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
MILIEU
–
Middellandse Zee - Verdrag voor de bescherming van het mariene milieu en het kustgebied ............................. 15
ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN
–
Internationale standaarden voor financiële verslaglegging .................................................................................... 16
–
Financiële informatie in prospectussen en reclame ............................................................................................... 16
VISSERIJ
–
Zwarte Zee - Tarbot ............................................................................................................................................... 16
STATISTIEK
–
Vacatures in de EU ................................................................................................................................................ 17
1
Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens.
  De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad
http://www.consilium.europa.eu.
  Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst.
16585/08 (Presse 355)
3
NL
4.XII.2008
TRANSPARANTIE
–
Toegang van het publiek tot documenten .............................................................................................................. 17
BENOEMING
–
Europees Economisch en Sociaal Comité ............................................................................................................. 18
16585/08 (Presse 355)
4
NL
4.XII.2008
DEELNEMERS
De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd:
België:
mevrouw Evelyne HUYTEBROECK
minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid
Bulgarije:
de heer Chavdar GEORGIEV
vice-minister van Milieu- en Waterbeheer
Tsjechië:
de heer Martin BURSÍK
viceminister-president en minister van Milieubeheer
Denemarken:
de heer Troels Lund POULSEN
mevrouw Connie HEDEGAARD
minister van Milieubeheer
minister van Klimaat en Energie
Duitsland:
de heer Matthias MACHNIG
Estland:
de heer Jaanus TAMKIVI
Ierland:
de heer John GORMLEY
Griekenland:
de heer Stavros KALOGIANNIS
Spanje:
mevrouw Elena ESPINOSA MANGANA
de heer Francisco Martin GALLEGO
Frankrijk:
de heer Jean-Louis BORLOO
mevrouw Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Italië:
mevrouw Stefania PRESTIGIACOMO
Cyprus:
de heer Michalis POLYNIKI CHARALAMBIDES
staatssecretaris, ministerie van Milieubeheer,
Natuurbehoud en Reactorveiligheid
minister van Milieubeheer
minister van Milieubeheer, Nationaal Erfgoed en
Plaatselijk Bestuur
staatssecretaris van Milieubeheer, Ruimtelijke Ordening
en Openbare Werken
minister van Milieu, Platteland en Marien Milieu
minister van Milieubeheer van de Autonome
Gemeenschap van Cantabrië
minister van staat, minister van Ecologie en van
Duurzame Ontwikkeling en Landinrichting
staatssecretaris, belast met Ecologie toegevoegd aan de
minister van Ecologie, Energie, Duurzame Ontwikkeling
en Landinrichting
minister van Milieubeheer, Landschapsbeheer en
Bescherming van de zee
minister van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en
Milieu
Letland:
de heer Raimonds VĒJONIS
minister van Milieubeheer
Litouwen:
de heer Artūras PAULAUSKAS
minister van Milieubeheer
Luxemburg:
de heer Lucien LUX
minister van Milieubeheer, minister van Vervoer
Hongarije:
de heer Lajos OLÁH
Malta:
de heer George PULLICINO
16585/08 (Presse 355)
staatssecretaris, ministerie van Milieubescherming en
Waterstaat
minister van Hulpbronnen en Plattelandszaken
5
NL
4.XII.2008
Nederland:
mevrouw Jacqueline CRAMER
Oostenrijk:
de heer Nikolaus BERLAKOVICH
Polen:
de heer Stanisław GAWŁOWSKI
Portugal:
de heer Francisco NUNES CORREIA
Roemenië:
de heer Silviu STOICA
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
minister van Land- en Bosbouw, Milieubeheer en
Waterhuishouding
staatssecretaris, ministerie van Milieubeheer
minister van Milieubeheer, Ruimtelijke Ordening en
Regionale Ontwikkeling
staatssecretaris, ministerie van Milieubeheer en Duurzame
Ontwikkeling
Slovenië:
de heer Karl Viktor ERJAVEC
minister van Milieubeheer
Slowakije:
de heer Ján CHRBET
minister van Milieubeheer
Finland:
mevrouw Paula LEHTOMÄKI
minister van Milieubeheer
Zweden:
de heer Andreas CARLGREN
minister van Milieubeheer
Verenigd Koninkrijk:
de heer Ed MILIBAND
Lord Hunt of Kings Heath
Commissie:
de heer Stavros DIMAS
16585/08 (Presse 355)
minister van Energie en Klimaatopwarming
onderminister van Milieubeheer, Voedselvoorziening en
Plattelandszaken, onderminister van Energie en
Klimaatopwarming
lid
6
NL
4.XII.2008
BESPROKEN PUNTEN
AANPAK VAN KWIK OP MONDIAAL NIVEAU - Conclusies van de Raad
De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen:
"DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
1.
HERHAALT dat kwik als een persistente, bioaccumulerende en toxische stof wordt erkend,
die zich over grote afstand kan verspreiden; BEVESTIGT zijn engagement voor het algemene
doel het milieu en de volksgezondheid te beschermen tegen het vrijkomen van kwik en de
bestanddelen ervan, door het vrijkomen in lucht, water en bodem van door de mens geloosd
kwik tot een minimum te beperken en, waar mogelijk, uiteindelijk volledig te elimineren.
2.
HERINNERT ERAAN dat de Raad in zijn conclusies van 24 juni 2005 had benadrukt dat het
van essentieel belang is de internationale inspanningen ter verlaging van de kwikemissies en
de blootstelling aan kwik voort te zetten en op te voeren, opdat de primaire productie van
kwik wereldwijd geleidelijk wordt gestaakt, voorkomen wordt dat overschotten opnieuw op
de markt worden gebracht en, voor zover er alternatieven beschikbaar zijn, het gebruik van en
de handel in kwik geleidelijk worden afgebouwd.
3.
IS VERHEUGD over de sinds 2005 geboekte vooruitgang bij het uitvoeren van de Strategie
van de Gemeenschap voor kwik , meer bepaald de aanneming van uitsluitend aan kwik
gewijde wetsbesluiten, namelijk de richtlijn van 2007 inzake de beperking van het op de
markt brengen van bepaalde kwikhoudende meettoestellen, en de dit jaar aangenomen
verordening inzake het verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van kwik vanaf
maart 2011. Krachtens deze verordening moet metallisch kwik in de EU veilig worden
opgeslagen in installaties met een gegarandeerd hoog veiligheidsniveau.
16585/08 (Presse 355)
7
NL
4.XII.2008
4.
STEUNT besluiten 22/4, 23/9 en 24/3 van de Beheersraad van het UNEP en bevestigt dat
internationaal langetermijnoptreden noodzakelijk is om de risico's van kwik voor de volksgezondheid en het milieu te verminderen.
5.
SPREEKT ZIJN VOLDOENING UIT over het werk van de intersessionele open ad-hocgroep
van het UNEP bij het onderzoeken en beoordelen van opties voor verbeterde vrijwillige
maatregelen en nieuwe of bestaande internationale rechtsinstrumenten; en STEUNT het
voorstel van de groep om een globaal kader voor de aanpak van de mondiale uitdagingen van
kwik in te voeren.
6.
IS VAN MENING DAT een multilaterale milieuovereenkomst het meest geschikte
instrument is, want die zou onder meer het brede ownership van de algemene doelstelling
voor het voetlicht brengen en ruimte bieden voor de politieke verbintenissen en acties op
lange termijn die een veelzijdige aanpak vergen, met inbreng van regeringen, regionale
organisaties voor economische integratie, intergouvernementele en niet-gouvernementele
organisaties en andere stakeholders; een multilaterale milieuovereenkomst zou kracht van wet
hebben, en zou op een soepele manier alle fasen van de levenscyclus van kwik, van productie
en gebruik tot (opzettelijke en onopzettelijke) lozingen, voorraden en afval, beslaan; een
multilaterale milieuovereenkomst zou gelijke spelregels voor alle stakeholders betekenen, en
stimulansen voor milieuvriendelijke oplossingen creëren; dankzij een multilaterale
milieuovereenkomst kunnen landen handelsmaatregelen inzake kwik op een transparante,
multilateraal overeengekomen en niet-discriminerende manier uitvoeren, en kan op basis van
een gezamenlijk overeengekomen aanpak financiële en technische langetermijnondersteuning
worden geboden aan ontwikkelingslanden.
7.
IS VAN MENING dat een nieuw instrument voor kwik moet worden toegevoegd aan het
samenwerkings- en coördinatieproces tussen het Verdrag van Bazel betreffende de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen, het Verdrag van Stockholm inzake
persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) en het Verdrag van Rotterdam inzake
de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van
bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (PIC),
teneinde bij te dragen tot langdurige synergie binnen het stelsel van voorschriften voor
chemicaliën en afval.
16585/08 (Presse 355)
8
NL
4.XII.2008
8.
STEMT ERMEE IN dat de Europese Gemeenschap en haar lidstaten ernaar moeten streven
dat op Beheersraad 25 van het UNEP, een serieus besluit wordt genomen dat de aanzet is tot
het snel totstandbrengen van een op zichzelf staande, mondiale multilaterale milieuovereenkomst inzake kwik.
9.
KOMT OVEREEN dat in de aanloop naar een dergelijke multilaterale milieuovereenkomst
een mechanisme moet worden uitgewerkt waarmee ook andere stoffen, zoals anorganische
stoffen die erkend zijn als een mondiaal probleem, aan de overeenkomst kunnen worden
toegevoegd.
10.
BENADRUKT dat een dergelijke alomvattende multilaterale milieuovereenkomst de
volledige levenscyclus van kwik moet bestrijken en een breed scala van specifieke
verbintenissen en acties moet bieden om het algemene doel te bereiken; BEVESTIGT zijn
steun voor de structuur van een multilaterale milieuovereenkomst, die acties kan omvatten om
- het aanbod van kwik te verminderen;
- de vraag naar kwik voor producten en procédés terug te dringen;
- de internationale handel in kwik te verminderen;
- kwikemissies in de atmosfeer te verminderen;
- milieuhygiënisch verantwoord beheer van kwikhoudend afval te bewerkstelligen;
- milieuhygiënisch verantwoorde oplossingen voor kwikopslag te vinden;
- de sanering van bestaande verontreinigde locaties aan te vatten;
- de kennis te vergroten.
16585/08 (Presse 355)
9
NL
4.XII.2008
11.
IS VAN MENING dat een dergelijke multilaterale milieuovereenkomst verschillende graden
van verplichting moet bevatten met betrekking tot de specifieke acties om de mondiale
uitdagingen van kwik aan te pakken.
12.
ERKENT dat capaciteitsopbouw, technische en financiële bijstand noodzakelijk zijn, willen
wettelijke verplichtingen door alle partijen succesvol kunnen worden uitgevoerd, en IS VAN
MENING dat het Wereldmilieufonds (GEF) moet worden benut om capaciteitsopbouw en
projecten in verband met kwik te financieren, voor zover het mandaat van het GEF dat toelaat.
13.
BEGRIJPT de specifieke problemen en behoeften van landen, zoals het belang om in hun
toenemende energiebehoeften te voorzien, het probleem van milieuvriendelijke kwikopslag
op middellange en lange termijn, en hoe belangrijk het is om bij de uitvoering van een
multilaterale milieuovereenkomst kennis en informatie te verzamelen.
14.
IS INGENOMEN MET het reeds ondernomen werk en BEPLEIT de versterking van het
UNEP-kwikprogramma en het mondiaal partnerschap inzake kwik, die kunnen worden
gebruikt voor onmiddellijke actie en nuttig kunnen zijn als aanvulling, voorbereiding of
bijdrage voor het uitvoeren van een multilaterale milieuovereenkomst."
16585/08 (Presse 355)
10
NL
4.XII.2008
GEÏNTEGREERDE PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN VERONTREINIGING
Het voorzitterschap heeft de Raad geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de richtlijn
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, waarvoor de Commissie in
december 2007 een herschikking had voorgesteld (doc. 5088/08). Het verslag van het voorzitterschap staat in document 16164/08.
Ofschoon de delegaties het Commissievoorstel toejuichen als vereenvoudiging van de bestaande
wetgeving, roept het voorstel nog veel vragen op, met name wat grote stookinstallaties betreft. De
werkzaamheden zullen onder het Tsjechische voorzitterschap worden voortgezet.
ACTIEPLAN INZAKE DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIE EN EEN
DUURZAAM INDUSTRIEBELEID - Conclusies van de Raad
Na de bespreking van de prioritaire maatregelen die in het kader van het actieplan moeten worden
genomen, de verenigbaarheid van de levensstijl in de Europese Unie met duurzame ontwikkeling en
de mogelijke vermelding van koolstof op producten, heeft de Raad hierover conclusies
aangenomen, die staan in document 16914/08.
16585/08 (Presse 355)
11
NL
4.XII.2008
WETGEVINGSPAKKET BETREFFENDE KLIMAATVERANDERING
De ministers hebben dit pakket tijdens hun informele lunch besproken1.
Rekening houdend met de interinstitutionele onderhandelingen en de voorbereiding van de
Europese Raad van 11 en 12 december, waren de ministers vastbesloten om de laatste resterende
vraagstukken op te lossen, zodat er binnenkort een ambitieus, evenwichtig en solidair akkoord kan
worden bereikt over het gehele pakket en de EU haar voortrekkersrol op internationaal niveau in de
strijd tegen klimaatverandering kan houden.
ONTBOSSING EN AANTASTING VAN BOSSEN IN DE STRIJD TEGEN KLIMAATVERANDERING EN HET VERLIES AAN BIODIVERSITEIT - Conclusies van de Raad
De Raad heeft de conclusies aangenomen die staan in document 16852/08.
GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN - Conclusies van de Raad
De Raad heeft de conclusies aangenomen die staan in doc. 16882/08.
1
De reeks maatregelen bevat de volgende voorstellen:
- een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de EU te verbeteren en uit te breiden ("evaluatie van de regeling voor de handel in
emissierechten") (doc. 5862/08 );
- een beschikking inzake de inspanningen van de lidstaten van de EU om hun broeikasgasemissies terug te
dringen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het terugdringen van
broeikasgassen tot 2020 te voldoen ("lastenverdeling buiten de regeling voor de handel in emissierechten")
(doc. 5849/08);
- een richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ("richtlijn energie uit
hernieuwbare bronnen") (doc. 5421/08);
- een richtlijn betreffende de geologische opslag van kooldioxide (richtlijn betreffende afvang en opslag van
CO2) (doc. 5835/08);
16585/08 (Presse 355)
12
NL
4.XII.2008
DIVERSEN
De Raad heeft kennis genomen van de informatie met betrekking tot de volgende punten:
Ontmanteling van schepen
De Commissie heeft een informatieve nota gepresenteerd (doc. 16689/08) op basis van haar
mededeling getiteld: Een strategie van de Europese Unie voor een betere ontmanteling van schepen
(doc. 16220/08).
Beheer van bioafval
De Commissie heeft de delegaties geïnformeerd over haar groenboek over het beheer van bioafval
in de Europese Unie (doc. 16817/08).
Invasieve soorten
De Commissie heeft een informatieve nota gepresenteerd met betrekking tot haar mededeling
getiteld: Naar een EU-strategie ten aanzien van invasieve soorten (doc. 16813/08).
De Europese Unie en het Noordpoolgebied
De Commissie heeft een informatieve nota gepresenteerd (doc. 16679/08) over haar mededeling
betreffende de Europese Unie en het Noordpoolgebied (doc. 16299/08). Bij die gelegenheid heeft
het voorzitterschap lovende woorden gesproken over het resultaat van de conferentie die hierover
op 8 en 9 november in Monaco is gehouden.
Toepassing van de milieuwetgeving van de Gemeenschap
De Commissie heeft een informatieve nota ingediend (doc. 16690/08) over haar mededeling
betreffende de toepassing van de milieuwetgeving van de Gemeenschap (doc. 16222/08), die zij aan
de Raad heeft gepresenteerd.
16585/08 (Presse 355)
13
NL
4.XII.2008
Afvalstoffen: daling van de vraag naar gerecycleerde materialen
De Ierse delegatie heeft het woord genomen op basis van haar nota over de daling van de vraag naar
gerecycleerde materialen (doc. 16340/08). Zij werd hierin gesteund door meerdere delegaties. In
zijn nota stelt Ierland dat de recente daling van de vraag naar gerecycleerde materialen de Europese
doelstellingen op het gebied van recyclage in het gedrang kan brengen.
Euromed-conferentie van de ministers die verantwoordelijk zijn voor waterbeheer
Het voorzitterschap heeft de Raad geïnformeerd over de voorbereiding van de conferentie van de
ministers van het Middellandse Zeegebied die verantwoordelijk zijn voor waterbeheer, die gepland
is voor 22 december 2008 in Jordanië (doc. 16808/08).
Bijeenkomst over het klimaat tussen de EU en Afrika
Het voorzitterschap heeft informatie verstrekt over het resultaat van de vergadering die op
20 november heeft plaatsgevonden in Algiers.
Wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid
Het voorzitterschap heeft de Raad geïnformeerd over het GMES-programma inzake wereldwijde
monitoring voor milieu en veiligheid (doc. 16810/08). De conclusies die de Raad van 2 december
hierover heeft aangenomen, staan in document 16722/08.
16585/08 (Presse 355)
14
NL
4.XII.2008
ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
MILIEU
Middellandse Zee - Verdrag voor de bescherming van het mariene milieu en het kustgebied
De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij hij zijn goedkeuring hecht aan de ondertekening van
het Protocol inzake het geïntegreerde beheer van het kustgebied van de Middellandse Zee (Verdrag
voor de bescherming van het mariene milieu en het kustgebied van de Middellandse Zee
(doc. 15311/08).
Het protocol maakt deel uit van het Verdrag voor de bescherming van het mariene milieu en het
kustgebied van de Middellandse Zee (het zogenaamde Verdrag van Barcelona) en biedt een
raamwerk voor een gecoördineerde aanpak door zowel de openbare als de particuliere sector,
waaronder maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, teneinde de druk op het milieu en de
aantasting van de natuurlijke rijkdommen waaraan bepaalde kustgebieden van de Middellandse Zee
zijn blootgesteld, te verlichten en terug te dringen.
Het protocol bevat bepalingen van diverse aard die moeten worden uitgevoerd, rekening houdend
met het grensoverschrijdend karakter van de meeste milieuproblemen.
Als ondertekenende partij bij het Verdrag van Barcelona dient de EU een geïntegreerd beheer van
het kustgebied te bevorderen, rekening houdend met de gebieden en zones die van ecologisch en
landschappelijk belang zijn, en met het rationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. De
nationale autoriteiten blijven evenwel verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van
bepaalde specifieke maatregelen waarin het protocol voorziet, bijvoorbeeld de instelling van zones
waarin niet mag worden gebouwd.
Binnen de EU vormt de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (Publicatieblad L 148 van
6.6.2002), het voornaamste instrument ter bevordering van het kustgebiedenbeheer. Deze
aanbeveling moedigt de lidstaten aan om in het kader van de bestaande overeenkomsten met de
buurlanden, ook niet-EU-lidstaten, die aan dezelfde regionale zee grenzen een geïntegreerd beheer
van de kustgebieden tot stand te brengen.
Het beheer van de kustgebieden is een onderdeel van het geïntegreerd maritiem beleid van de EU,
zoals dat door de Europese Raad van december 2007 is goedgekeurd.
16585/08 (Presse 355)
15
NL
4.XII.2008
ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN
Internationale standaarden voor financiële verslaglegging
De Raad heeft besloten zich niet te verzetten tegen de aanneming door de Commissie van een
beschikking betreffende het gebruik door effectenuitgevende instellingen van derde landen van
nationale standaarden voor jaarrekeningen van bepaalde derde landen en van de International
Financial Reporting Standards voor de opstelling van hun geconsolideerde financiële overzichten.
Door dit wetgevingsbesluit worden bepaalde nationale en internationale standaarden beschouwd als
gelijkwaardig met de internationale standaarden inzake financiële verslaglegging betreffende
jaarlijkse en halfjaarlijkse geconsolideerde financiële overzichten.
Financiële informatie in prospectussen en reclame
De Raad heeft besloten zich niet te verzetten tegen de aanneming door de Commissie van een
verordening tot wijziging van de bestaande communautaire regeling betreffende bepaalde
historische financiële informatie in prospectussen en reclame.
VISSERIJ
Zwarte Zee - Tarbot
De Raad heeft een verordening aangenomen waarbij hij toestaat dat voor 2008 het jaarlijks vangstquotum voor tarbot in de Zwarte Zee met 10% wordt overschreden, aangezien de huidige toestand
van het tarbotbestand zulks rechtvaardigt. De overschrijding zal van het quotum voor 2009 worden
afgetrokken (doc. 16508/08).
Deze verordening volgt op het politiek akkoord dat tijdens de Raad Visserij van 27 oktober 2008 is
bereikt over de vangstmogelijkheden in de Zwarte Zeevoor 2009.
In het akkoord is bepaald dat in 2009 de TAC voor tarbot (Psetta maxima) 100 ton bedraagt,
gelijkelijk verdeeld tussen Bulgarije en Roemenië.
16585/08 (Presse 355)
16
NL
4.XII.2008
STATISTIEK
Vacatures in de EU
De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van een
uitvoeringsverordening inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap.
In het nieuwe wetgevingsbesluit is de definitie van vacature vastgelegd, zijn de referentiedata voor
te verstrekken informatie bepaald, zijn het formaat voor en de toezendingstermijnen van de vereiste
gegevens gespecificeerd en is een kader vastgesteld voor een reeks door de lidstaten uit te voeren
haalbaarheidsstudies.
TRANSPARANTIE
Toegang van het publiek tot documenten
De Raad heeft de volgende teksten aangenomen:
–
het antwoord op het confirmatief verzoek van de heer Mark JOHNSTON (18/c/01/08),
waarbij de Zweedse delegatie heeft tegengestemd (doc. 14814/08);
–
het antwoord op het confirmatief verzoek van de heer Ante WESSELS (19/c/01/08),
(doc. 15476/08);
–
het antwoord op het confirmatief verzoek 20/c/01/08 (doc. 15705/08); en,
–
het antwoord op het confirmatief verzoek van de heer Oliver REMIEN (21/c/02/08),
(doc. 15717/08).
16585/08 (Presse 355)
17
NL
4.XII.2008
BENOEMING
Europees Economisch en Sociaal Comité
De Raad heeft een besluit aangenomen houdende benoeming tot lid van de heer Juan Antonio
MORALES RODRÍGUEZ voor de verdere duur van de ambtstermijn, dit wil zeggen tot en met
25 januari 2010, ter vervanging van mevrouw María Dolores ALARCÓN MARTÍNEZ.
16585/08 (Presse 355)
18
NL
Download