Besluitenlijst commissie Economie, Milieu, Cultuur en

advertisement
Besluitenlijst commissie Economie, Milieu, Cultuur en Recreatie 23 april 2008
Aanwezig:
Voorzitter:
Griffier:
College:
Commissie:
de heer P. Kiela;
de heer E.M. Geldorp;
wethouders L. Merkx en A. Koning;
Van Tongeren, Van Oort, Van Doeveren (CDA), Van Leeuwen, Harpe
(VVD), Bennebroek, Gorte (STIP), Sipkema (SP), Damen, De Bie
(PvdA), Bot, Witsenboer (GroenLinks), Meuleman (Stadsbelangen),
Vokurka, Kuijper (D66), mw. Van der Werf, Stoop
(Onafhankelijk Delft) Lobregt en Van Til (CU-SGP).
De fractie van Leefbaar Delft was met kennisgeving afwezig.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.
2.
Inventarisatie insprekers
De heer Van Hunnik namens belangenvereniging TU-Noord.
3.
Brief college inzake m.e.r.-beoordelilng TU/TNO-gebied en deel Schie-oevers
Op de agenda staat een brief van het college naar aanleiding van de discussie over
hetzelfde onderwerp in de vergadering van de commissie EMCR van 17 april 2008.
Insprekers
De heer Van Hunnik stelt dat het begrip "woningequivalent" een juridische toets niet zal
doorstaan. Hij stelt voor om vanwege de onduidelijkheid nogmaals schriftelijk een onpartijdig
advies te vragen aan de commissie van de mer.
Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- proces tot nu toe
- definitie van het begrip woningen / berekening woningequivalent
- prognoses toename verkeersontwikkelingen / datering LVVP
- in gang gezette ontwikkelingen
- second opinion / mogelijk alternatief
- risico’s schending van de voorbereidingsbescherming
- kans dat de raad de wet overtreedt met instemming van het voorliggende
besluit / proceskansen
- jurisprudentie
College
De wethouders Koning en Merkx gaan in op de inbreng van de commissie en beantwoorden de
vragen.
Conclusie
De brief van het college en informatie van de Belangenvereniging zijn geen aanleiding om het
voorstel niet in de komende raadsvergadering te bespreken.
4.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.10 uur
Download