Wat meten sensor die in de landbouw kunnen worden gebruikt

advertisement
Origineel:
Jan Nammen Jukema
Updates en toelichting:
Klaas Eeuwema (2016)
Leerdoelen
 De student kent het verschil tussen lichtreflectie sensoren en camera’s






voor gewasopname en hun toepassingsmogelijkheden.
De student kan met enkele sensoren werken.
De student kan de variatie in gewasstand binnen een perceel opnemen
met een sensor en weet wat de sensoruitslagen betekenen.
De student begrijpt wat sensoren meten en kan de sensor waarden
interpreteren. (4 en 5)
De student kent de achtergronden en mogelijkheden van de diverse
sensoren en camera’s i.r.t. de meetprincipes.(5)
Bodem en vocht-sensoren.
De student kan de sensormeting koppelen aan een GPS positie.
Sensing
Bodem sensing
Gewasmonitoring
Opbrengstmeting
Bodem Sensing
Bodem niet verstoord:
• Bodemprofielbepaling met gebruik van
elektromagnetische inductie;
• Bodemkenmerkenbepaling door meting van de
natuurlijke gammastraling.
Bodem wel verstoord
•Bodembemonstering
•meten van de bodemweerstand tijdens het ploegen
of cultiveren.
Bodem Niet verstoord
•Eletromagnetische inductie en de EM38
•Natuurlijke gammastraling (de Mol)
GEONICS-EM38
Variatie in elektromagnetisch veld:
 Vocht
 Klei
 Textuur
 Temperatuur
 Integratie geeft bodemkaart
GEONICS-EM38
De Mol




Bemesten
Variabel poten
Compost toedienen
Bekalking
Weerstandsmeting




Dichtheid van de grond
Relatie met lutumgehalte of compactheid van
de bodem
Weerstand meting = trekweersstand
Kan tijdens ploegen, woelen etc.
Weerstandsmeting





Driepuntshefinrichting  druksensor /
trekpinnen  input voor de diepteregeling
Signaal is input voor GNSS weerstandsmeting
(trekkracht)
Geosoftware of bedrijfsmanagementsystemen
Kan ook bij ploegen  onderwoelers onder de
ploegschaar en de krachtsensor koppelen aan
de onderwoeler.
Via deze techniek plaatsspecifieke problemen
in kaart
Wat kan een sensor?
 WAARNEMEN
 Is deze plant gezond?
 Jouw sensor:
Hoe werkt een sensor?
ZIEK!
Handeling:
Rekenen &
beslissen
Meten
Actie:
Actieve en passieve sensoren
 Actieve sensor heeft eigen lichtbron
 Passieve sensor heeft zonlicht nodig (geen eigen lichtbron)
Gewasreflectiesensoren
 Meten het lichtspectrum
 Zichtbaar licht (voor de mens)
 MAAR OOK: niet-zichtbaar licht
 Plantmateriaal ‘reageert’ ook op niet-zichtbaar licht
 Gewasreflectiesensoren zien gewasgebreken (ziekt-en,
stikstof tekort, e.d.) beter dan de mens
Het lichtspectrum
Nabij
infrarood
560
670 700 810
Wat doet een plant met inkomend (zichtbaar) licht?
Reflectie
Licht

Gezonde planten




Terugkaatsing
Groen plantmateriaal,
stikstof
Reflectie groen (0.54 µm)
Lage reflectie in rood
(0.7 µm)
Hoge reflectie in nabijinfrarood (0.8 µm)
Deze verhouding:
vegetatieindex !
Vegetatie dek
Reflectie:
Remote en nabij sensing
 Remote sensing: waarnemen van een grote afstand
 Satellieten
 Nabij sensing: waarnemen van een kleine afstand
 GreenSeeker
 Yara N-sensor
Werking satellietbeelden
veel chlorofiel,
veel reflectie
minder chlorofiel,
minder reflectie
Problemen
Bewolking
Toepassingen remote sensing
 Google Earth
 MijnAkker
 ‘High-Tech’ beregenen
MijnAkker
 Schatting voor:
 Bladindex
 Biomassa productie
 Gewasverdamping
 Neerslag tekorten
 Stikstof
 (Geschatte)
opbrengsten
 Verschillen binnen een perceel!
MijnAkker voorbeeld
Datum 18 juli 2010
Gewas: aardappel
NDVI = vegetatieindex
Rood = geen vegetatie
Licht blauw = geringe
vegetatie
Blauw = dicht bladerdek
Roze/paars= zeer dichte
vegetatie
MijnAkker voorbeeld
Datum 18 juli 2010
Gewas: aardappel
N in bovenste bladlaag
 rood = 7 kg/ha
 groen = 11 kg/ha
 blauw = 16 kg/ha
 Roze/paars= 18,5 kg/ha
De hoeveelheden
aangegeven in kg/ha zijn
niet realistisch. De
werkelijke hoeveelheden
moeten veel hoger zijn.
Vragen (HBO+MBO4)
Wat meet een lichtreflectiesensor?
2. Welke lichtfrequenties zeggen iets over de vegetatie?
3. Wat is het verschil tussen een actieve en passieve
lichtsensor?
4. Wat is de gebruikswaarde van afgeleide data (zoals
op MijnAkker.nl) uit reflectiemetingen?
1.
Download