Algemene voorwaarden KasCo februari 2017 (definitief)

advertisement
 Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-­‐8200120 E: [email protected] KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen De coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. (hierna: KasCo), statutair gevestigd te Amsterdam, is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 56669534. Het doel van de coöperatie is het aanbieden van (digitaal) factureren, debiteurenbeheer, factoring en juridisch advies voor de gebruiker van de dienstverlening van KasCo (hierna: Gebruiker). 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCo en Gebruiker, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2 Aanvullingen en/of afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk tussen KasCo en Gebruiker is overeengekomen. 2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.4 Bij gebruik van de dienstverlening van KasCo gaat Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden. Kascoöperatie U.A. |Postbus 154731001 ML Amsterdam | T: 020-­‐8200120 | E: [email protected] 2.5 KasCo is te allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen, met of zonder berichtgeving aan Gebruiker. 2.6 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. 2.7 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘account’ de persoonlijke pagina van Gebruiker op de domeinnamen www.kascooperatie.nl, www.kasco.org (hierna: de website van KasCo) en de bijbehorende gegevens bedoeld. 2.8 KasCo behoudt zich het recht voor de account van Gebruiker te blokkeren dan wel af te sluiten. Gebruiker heeft in dit geval geen recht op restitutie van de nog te betalen bijdrage voor het gebruik. 3. Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst 3.1 De overeenkomst tussen KasCo en Gebruiker komt tot stand door aanbod van de dienstverlening door KasCo en het aanvaarden van het aanbod door Gebruiker. Het aanbod geschiedt door middel van een digitaal aanmeldformulier op de website van KasCo. De aanvaarding geschiedt door het invullen van het digitaal aanmeldformulier en het accepteren van de algemene voorwaarden. 3.2 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van één maand en wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van één maand, tenzij de overeenkomst wordt beëindigd. 3.3 Beëindiging door Gebruiker dient per e-­‐mail door Gebruiker zelf te geschieden. 3.4 Bij beëindiging van de overeenkomst wordt de account stopgezet. 3.5 Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van zijn facturen, ook na het beëindigen van de overeenkomst. 4. Gebruiker 4.1 Gebruiker dient minimaal 18 jaar te zijn. 4.2 Gebruiker dient een persoon te zijn. Accounts geregistreerd door ‘bots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan. 4.3 Gebruiker dient zijn eigen persoonlijke gegevens te gebruiken bij het aanmaken van een account. 4.4 Gebruiker is te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord (logingegevens). KasCo kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 4.5 Het is Gebruiker niet toegestaan op ondeugdelijke wijze of met ondeugdelijke gegevens gebruik te maken van zijn/haar account. 4.6 Gebruiker verleent KasCo een volledige volmacht om als vertegenwoordiger van Gebruiker (rechts)handelingen te verrichten welke wenselijk of noodzakelijk zijn ter uitvoering van het incasseren van een vordering. KasCo zal desondanks uitsluitend na Kascoöperatie U.A. |Postbus 154731001 ML Amsterdam | T: 020-­‐8200120 | E: [email protected] overleg met Gebruiker schikkingen treffen, rechtsmaatregelen nemen of gerechtelijke procedures aanhangig maken. 5. Tarieven en betalingen 5.1 De maandelijkse bijdrage en de overige kosten, zoals voor het versturen van facturen per post of de kosten voor de payment serviceprovider, worden achteraf per maand gefactureerd. 5.2 De betaaltermijn van de facturen van KasCo is 14 dagen. 5.3 KasCo behoudt zicht het recht voor om de maandelijkse bijdrage en de overige kosten te verrekenen met betalingen van de klant(en) van Gebruiker. 5.4 Indien Gebruiker in gebreke is in de tijdige betaling, dan is Gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is vanaf het moment van verzuim tot het moment van betaling van het totaal verschuldigde bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. 5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt voor het verkrijgen van het door Gebruiker verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van Gebruiker. 5.6 KasCo behoudt zich het recht voor om de account van Gebruiker te blokkeren indien Gebruiker zich niet aan de betalingsverplichtingen houdt. De account wordt weer geactiveerd bij voldoening van de volledige betalingsachterstand. 5.7 KasCo behoudt zich te allen tijde het recht voor om de tarieven van de dienstverlening te wijzigen. Wijzigingen van de tarieven worden ten minste één maand van tevoren bekendgemaakt op de website van KasCo. 5.8 De tarieven zijn exclusief het geldende hoge btw-­‐tarief (thans 21%). 6. Wijzigingen en beëindiging van de dienstverlening 6.1 KasCo behoudt zich te allen tijde het recht voor om, met of zonder berichtgeving, wijzigingen aan te brengen in de dienstverlening. 6.2 KasCo behoudt zich te allen tijde het recht voor om, met of zonder berichtgeving, de dienstverlening tijdelijk stop te zetten, bijvoorbeeld ingeval van onderhoudswerkzaamheden. 6.3 KasCo behoudt zich te allen tijde het recht voor om de dienstverlening definitief te beëindigen. De aankondiging hiervan wordt ten minste drie maanden van tevoren bekendgemaakt op de website van KasCo. 6.4 KasCo behoudt zich te allen tijde het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van een individuele Gebruiker, zonder opgaaf van reden, definitief te beëindigen. Gebruiker ontvangt in dat geval een eindafrekening en de de digitale gegevens die bij KasCo bekend zijn. 7. Invordering Kascoöperatie U.A. |Postbus 154731001 ML Amsterdam | T: 020-­‐8200120 | E: [email protected] 7.1 Bij het verhalen van een vordering verplicht Gebruiker zich tegenover KasCo om KasCo te voorzien van alle noodzakelijke gegevens en bewijsstukken om tot invordering van het verschuldigde bedrag over te kunnen gaan, danwel op verzoek te verschaffen. 7.2 Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de gegevens en bewijsstukken. 7.3 KasCo is gerechtigd om een dossier te sluiten indien Gebruiker de verzochte medewerking, zoals hierboven vermeld, niet verleent. 7.4 De kosten voor de verkrijging van aanvullende informatie worden door KasCo doorberekend aan Gebruiker. 7.5 Alle communicatie omtrent het verhalen van een vordering verloopt via KasCo. Gebruiker zal onverwijld aan KasCo mededeling doen van elke vorm van communicatie met een schuldenaar of derden. 7.6 Gebruiker zal niet eerder dan na overleg met KasCo afspraken maken met zijn schuldenaar over invordering van de gelden. 7.7 Gebruiker is gehouden KasCo te vrijwaren van alle aanspraken van Gebruiker met derden, en aan KasCo de redelijke kosten van verweer te vergoeden. 8. Ontvangen betalingen van derden en incasso 8.1 Bedragen die door KasCo zijn ontvangen en aan Gebruiker toekomen, worden door KasCo aan Gebruiker betaald. Betaling geschiedt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf dagen nadat door of namens Gebruiker daartoe verzoek is gedaan. 8.2 KasCo zal de hoofdsom, indien Gebruiker dit verzoekt, waar mogelijk met de wettelijke of contractuele rente en incassokosten verhogen. 8.3 Betalingen door de schuldenaar van Gebruiker aan KasCo of rechtstreeks aan Gebruiker worden ingevolge artikel 6:44 BW in de eerste plaats in mindering van de kosten van KasCo gebracht, vervolgens in mindering van de verschenen rente gebracht en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente gebracht. 8.4 De door KasCo geïncasseerde bedragen zullen, na verrekening van openstaande facturen en/of te verrekenen kosten, binnen vijf dagen na sluiting van het dossier aan Gebruiker voldaan. 9. Copyright en eigendom van content 8.1 Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KasCo, HTML en/of CSS en/of plaatjes te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik. 8.2 Gebruiker is te allen tijde gebonden aan het privacy statement van KasCo. 10. Aansprakelijkheid Kascoöperatie U.A. |Postbus 154731001 ML Amsterdam | T: 020-­‐8200120 | E: [email protected] 10.1 KasCo is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. 10.2 Gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor de juistheid van de door hem via KasCo verzonden (periodieke) facturen en offertes. 10.3 KasCo is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Gebruiker. 10.4 KasCo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen. 10. 5 Gebruiker heeft slechts recht op schadevergoeding indien deze zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk aan KasCo is gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen KasCo vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 11. Vrijwaring Gebruiker vrijwaart KasCo van eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan KasCo toerekenbaar is. 12. Overige voorwaarden 12.1 Het gebruik van de dienstverlening van KasCo dat in strijd is met enig wettelijk voorschrift, is niet toegestaan en leiden tot definitieve beëindiging van de account. 12.2 Het gebruik van de dienstverlening van KasCo op een wijze die schadelijk is voor KasCo of derden, is niet toegestaan. Eventuele daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt door Gebruiker zal door KasCo verhaald worden op Gebruiker. 12.3 Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KasCo enig onderdeel van de (elektronische) dienstverlening te dupliceren, te verkopen of aan anderen beschikbaar te stellen. 12.4. KasCo is ook na beëindiging van de account gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde invorderingen uit te voeren tot en met de dag der algehele voldoening. 13. Toepasselijk recht en geschillen 13.1 Op alle overeenkomsten waar KasCo als partij bij betrokken is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 13.2 Alle geschillen tussen KasCo en Gebruiker zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank te Amsterdam. Kascoöperatie U.A. |Postbus 154731001 ML Amsterdam | T: 020-­‐8200120 | E: [email protected] 
Download