2010 -8

advertisement
Nieuwsbrief nr. 8 – Jg. 10
Juni 2010
OOST-VLAAMS DIVERSITEITSCENTRUM
Nieuwkomers, Vluchtelingen, Mensen zonder papieren en
Woonwagenbewoners
Aan alle geïnteresseerden …
Deze elektronische nieuwsbrief is een gemeenschappelijk initiatief van het team rechtspositie van ODiCe en van vzw
Intercultureel Netwerk Gent (ING). Het juridische nieuws wordt samengesteld door een gemeenschappelijk redactieteam
bestaande uit medewerkers van het Vlaams Minderhedencentrum vzw en van een aantal regionale en stedelijke
integratiecentra. Met deze nieuwsbrief willen wij in Oost-Vlaanderen de aandacht voor de rechtspositie van etnischculturele minderheden op specifieke beleidsdomeinen versterken.
Wij hopen dat deze beknopte bundeling van nieuwe wetgeving, beleidsmaatregelen en relevante actualiteit, een
aanvullende ondersteuning kan bieden om uw dienstverlening ten aanzien van etnisch-culturele minderheden te
optimaliseren. Het archief van de nieuwsbrieven kan u raadplegen op www.odice.be.
Beste groeten
ING vzw en ODiCe vzw
INHOUD
Wetgeving
1.
Actualiteit en beleid
2.
Vorming, studiedagen, bezoeken
3.
Activiteitenkalender
4.
Publicaties en websites
5.
Vacatures
6.
Varia
7.
1.
Blz. 1
Blz.4
Blz. 5
Blz. 5
Blz. 6
Blz. 7
Blz. 7
WETGEVING
Nieuwe typedocumenten Fedasil om geen opvang te geven
Fedasil heeft enkele nieuwe typedocumenten opgesteld om hun beslissingen in het kader van een "niettoewijzing" van een materiële opvangplaats te motiveren. De verschillende typedocumenten gelden voor
verschillende doelgroepen.
Gezinnen met minderjarige kinderen die illegaal op het grondgebied verblijven:
Zij hebben recht op materiële opvang, volgens artikel 60 van de Opvangwet en het KB van 24 juni 2004:


Ze moeten een aanvraag tot steun en opvang (KB 2004) indienen bij het OCMW. Het OCMW voert
een behoeftigheidonderzoek. Indien het OCMW oordeelt dat de minderjarige behoeftig is, de
ouders hun onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn na te komen, neemt het OCMW
contact op met de cel Dispatching van Fedasil.
Normaal moet de cel Dispatching het OCMW laten weten tot welk collectief opvangcentrum de
1



familie zich vervolgens mag richten voor een opvangplaats. Als Fedasil effectief een plaats heeft
toegewezen aan de familie neemt het OCMW een definitieve beslissing mbt de aanvraag van de
familie. Deze definitieve beslissing moet het OCMW binnen de 30 dagen nemen.
In de praktijk stuurt Fedasil een typebeslissing aan het OCMW dat er wegens de verzadiging van het
opvangnetwerk geen opvangplaatsen beschikbaar zijn voor gezinnen met minderjarige kinderen
die illegaal op het grondgebied verblijven. Opgelet: Het OCMW moet dan nog wel een definitieve
beslissing nemen met betrekking tot de aanvraag op grond van het KB 2004.
Opmerking VMC: de typebeslissing van Fedasil roept "overmacht" in voor de niet-toewijzing, en
vermeldt in een volgende paragraaf dat de betrokkenen niet op een wachtlijst worden
ingeschreven en dat zij zich ook binnen de 30 dagen na de definitieve beslissing van het OCMW
niet meer bij Fedasil moeten komen aanbieden. Voor dat beleid is geen overmacht gemotiveerd.
Tegen de definitieve beslissing van het OCMW kan beroep worden aangetekend bij de
Arbeidsrechtbank. Indien het OCMW niet binnen de 30 dagen een beslissing heeft genomen, kan
ook al tegen deze ´impliciete weigering´ een beroep worden opgestart bij de Arbeidsrechtbank.
Asielzoekers die voor de eerste of tweede keer asiel aanvragen:
Zij hebben gewoon recht op materiële opvang (artikel 3 Opvangwet). Het kan echter zijn dat Fedasil
wegens oververzadiging van het opvangnetwerk geen opvangplaats kan toewijzen:



Ze krijgen van Fedasil een typebeslissing van niet-toewijzing gezien de verzadiging van het
opvangnetwerk.
Opmerking VMC: het onderschrift van deze typebeslissing lijkt er op te wijzen dat Fedasil dit
document ook gebruikt voor EU-burgers die asiel aanvragen behalve als het gaat om Roemenen of
Bulgaren. Nochtans zijn er in de asielwetgeving (artikel 57/6 Verblijfswet) geen verschillende regels
van toepassing voor Roemenen en Bulgaren tegenover andere EU-onderdanen.
Tegen deze beslissing van niet-toewijzing kan een beroep ingediend worden per eenzijdig
verzoekschrift bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Asielzoekers die voor een derde maal of meer asiel aanvragen:
Sinds 12 april 2010 kunnen zij uitgesloten worden van het recht op materiële opvang (behalve de medische
begeleiding). Dat staat in artikel 4 van de Opvangwet.



Fedasil geeft een typebeslissing dat het recht op opvang voorlopig geweigerd wordt.
Opmerking VMC: het onderschrift van deze typebeslissing maakt verwarrend melding van een
"code 207 wsp no show". De typebeslissing houdt nochtans een weigering van opvang in en mag
dus niet verward worden met een toewijzing aan de noodopvang in Woluwe St Pierre, of met een
asielzoeker die zelf verkiest om niet te gaan wonen in een toegewezen opvangplaats (no show).
Het recht op opvang herleeft wanneer hun asielaanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken in
overweging werd genomen (de nieuwe elementen werden aanvaard) en het dossier overgemaakt
wordt aan het CGVS. Vanaf dan kan de asielzoeker zich aanmelden bij de cel Dispatching van
Fedasil om alsnog een opvangplaats te krijgen. Afhankelijk van de verzadiging van het
opvangnetwerk kunnen ze al dan niet een opvangplaats toegewezen krijgen.
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Medische zorg aan EU-burgers die in België verblijven
Sinds 1 mei 2010 zijn twee Europese verordeningen inzake sociale zekerheid in werking getreden. Dit zorgt
voor tal van wijzigingen, ondermeer in de procedures die EU-burgers moeten doorlopen om medische zorg
in België te verkrijgen.
De regelgeving die van toepassing is voor de toekenning en betaling van medische prestaties is
verschillend, afhankelijk van de verblijfssituatie en de aard van de zorg die EU-burgers in België nodig
hebben. De omstandigheden waarin EU-burgers om medische zorg in België vragen, kunnen verschillend
zijn: omdat ze hier wonen, hier werken (al dan niet als grensarbeider), hier tijdens hun toeristisch verblijf ziek
worden, of omdat ze voor een specifieke medische behandeling naar België zijn gekomen. Telkens is er een
verschillende regeling van toepassing.
Bronnen:

2
Basisverordening 883/2004

Toepassingsverordening 987/2009
Lees meer op onze website:


Lees meer over het recht op geneeskundige verzorging voor EU-burgers
Lees meer over de algemene beginselen van het recht op sociale zekerheid voor EU-burgers
Andere nuttige linken:


Uw rechten op sociale zekerheid in het buitenland
SOLVIT helpt oplossingen zoeken voor problemen door een verkeerde toepassing van de interne
marktregels door overheidsinstanties
Bericht van het VMC-Steunpunt Gezondheid & Vreemdelingenrecht
Oprichting Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Het Europees Parlement en de Raad hebben op 19 mei 2010 bij Verordening 439/2010 het ‘Europees
Ondersteuningsbureau voor asielzaken’ (European Asylum Support Office) opgericht.
Zij zal onder andere het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem helpen implementeren, en de praktische
samenwerking inzake asiel tussen de Lidstaten versterken.
Het bureau wordt gevestigd te Malta en zal werkzaam zijn vanaf 19 juni 2010.
Bron: Verordening 439/2010
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
2.
ACTUALITEIT EN BELEID
Europese Commissie plant actie voor bescherming van niet-begeleide minderjarigen
De Europese Commissie heeft een actieplan aangenomen om de bescherming van niet-begeleide
minderjarigen die de EU binnenkomen te verbeteren.
Het actieplan is gebaseerd op tien pijlers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Alle kinderen moeten in de eerste plaats behandeld worden als kinderen
Alle kinderen moeten worden behandeld volgens de regels en de beginselen die door de Europese
Unie en haar lidstaten worden toegepast
Alles moet in het werk worden gesteld om omstandigheden te creëren waarin kinderen in hun land
van herkomst kunnen opgroeien met goede persoonlijke ontwikkelingsvooruitzichten en een
behoorlijke levensstandaard
Kinderen moeten worden beschermd tegen mensensmokkelaars, criminele bendes en andere
vormen van geweld of uitbuiting
Alles moet in het werk worden gesteld om de familie van het kind te vinden en het kind te
herenigen met zijn familie, mits dit in het belang is van het kind
Vanaf het moment dat het kind aan de buitengrens van de EU of in een lidstaat wordt aangetroffen
totdat een duurzame oplossing is gevonden, moeten kindspecifieke maatregelen en procedurele
waarborgen van toepassing zijn. Voogdij en wettelijke vertegenwoordiging van het kind zijn van
wezenlijk belang
Er moet zo snel mogelijk over de toekomst van het kind worden beslist, bij voorkeur binnen zes
maanden
NBMV moeten altijd in passende accommodatie worden ondergebracht en worden behandeld op
een wijze die volledig in hun belang is
3
9.
Op basis van een individueel onderzoek moet worden nagegaan wat de belangen van het kind zijn
en welke duurzame oplossing de beste is
10. Alle betrokken partijen moeten de handen ineenslaan en zich krachtiger inspannen om de kwestie
van de niet-begeleide minderjarigen goed te regelen en de belangen van het kind te beschermen
Bron: Child Rights Information Network
3.
VORMING, STUDIEDAGEN, BEZOEKEN
Gezinshereniging en intrafamiliaal geweld: opleiding voor CAW-medewerkers
Wie een verblijfsprocedure gezinshereniging doorloopt en intussen slachtoffer wordt van intrafamiliaal
geweld, durft de familiale woning vaak niet te verlaten uit angst voor zijn verblijfsstatuut. Het Vlaams
Minderhedencentrum geeft op 24 juni 2010 vorming aan medewerkers van centra voor algemeen
welzijnswerk.
In deze VMC-opleiding krijgen CAW-medewerkers een inleiding over gezinshereniging, en wisselen ze
ervaringen uit. We zoeken antwoorden op vragen als:



Hoe kunnen slachtoffers hun woning verlaten zonder een negatieve beslissing te krijgen over hun
verblijfsrecht?
Welke procedure moet er gevolgd worden?
Wat als er al een negatieve beslissing is over het verblijfsrecht?
Praktisch: ‘Gezinshereniging en intrafamiliaal geweld’, 24 juni 2010, Brussel. Begeleiding: Sabrine Dawoud
(Vlaams Minderhedencentrum).
Lees meer en schrijf je in
Veel opleidingen vreemdelingenrecht op de agenda
Er zijn de komende weken en maanden heel wat opleidingen en vormingen over (aspecten van)
vreemdelingenrecht gepland.
U kan het aanbod nagaan op de agenda van het Vlaams Minderhedencentrum.
Wie nog andere vormingen of opleidingen hierover plant of kent, mag de gegevens altijd mailen.
VZW Roeland organiseert taalzomer voor kinderen van nieuwkomers
Lees meer
4.
ACTIVITEITENKALENDER
11 juni Panelgesprek over de Roma in Gent
Organisatie : Dominicus Gent , te Maria Gorettikerk, Blaisantvest 37, Gent om 19u30
Lees meer
Zondag 20 juni Wereldvluchtelingendag Events
Vrijdag 18 juni viering 10 jaar wereldvluchtelingendag: Party-Cipation
4
We geven het startschot voor deze viering met de actie EVERY BODY SOUND BEAT van Gastvrij Gent. De
actie vindt plaats op het kruispunt voor de Vooruit om 19u. Om 19u30 gaat PARTY-CIPATION van start in de
balzaal van de VOORUIT. Organisatie: Intercultureel Netwerk Gent
Lees meer
Uitnodiging Wereldvluchtelingendag 20 juni
Verschillende organisaties komen samen in Brussel om de aandacht te vestigen op de tiende
Wereldvluchtelingendag, met een Umbrella March en een World Refugee Stage te Fernand Cocqplein in
Elsene, van 14u tot 20u
Lees meer
Zaterdag 19 juni 2010 Interreligieuze asielwake over de opvangcrisis
Vluchtelingenwerkgroep Wetteren vzw nodigt u van harte uit op zijn interreligieuze asielwake om 16 uur in de
foyer van CC "De Poort"( op de markt) te Wetteren.
Het Martinuskoor van Massemen verleent zijn medewerking.
Aansluitend is er een receptie
Zondag 4 juli Eetfestijn Vluchtelingenwerkgroep Wetteren
Vluchtelingenwerkgroep Wetteren vzw nodigt u van harte uit op zijn eetfestijn in de refter van het Sint
Gertrudiscollege vanaf 11.30 tot 13 uur. Inschrijven kan tot 29 juni bij Jo De Winter, Herdershoekstraat 80,
Hilde Bossaer, Stationsstraat 38
of telefonisch 09/369 23 60
5.
PUBLICATIES EN WEBSITES
BCHV nota voor juridische bijstand aan Afghaanse asielzoekers
Het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV) stelde een nieuwe nota samen in het Frans en het
Nederlands: "Afghaanse asielzoekers, asiel en detentie". Deze nota of fiche bevat interessante informatie
voor advocaten die bijstand geven bij asielaanvragen, detentie of uitwijzing van Afghaanse onderdanen.
Lees de BCHV Fiche Afghaanse asielzoekers, asiel en detentie
Nieuwe rapporten over migratiebeleid
Het Belgisch Contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) stelt een reeks nieuwe rapporten en
onderzoeken ter beschikking.
In de laatste newsletter leest u ondermeer:









een synthese van 22 nationale rapporten (waaronder een Belgisch) over niet-begeleide
minderjarigen
het eerste jaarrapport van de Europese Commissie over migratie en asiel
een syntheserapport van niet-geharmoniseerde beschermingsstatuten in de verschillende EU
lidstaten (waaronder België)
het jaarrapport migratie van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
een rapport over clandestiene migratie in 12 EU lidstaten
een UNHCR rapport over de toepassing van de asielprocedurerichtlijn
een compendium om de bescherming van mensenrechten van migranten te beoordelen
een IAO rapport over internationale arbeidsmigratie
...
5
Bron: Newsletter van het European Migration Network
6.
VACATURES
Projectmedewerker Tewerkstelling Hoogopgeleide Vluchtelingen
Voltijds
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Solliciteren kan tot maandag 14 juni
Lees meer
7.
VARIA
Steunpunt Allochtonen en Meisjes en Vrouwen heeft een pakket rond “genderbewuste
ouders” ontwikkeld
Lees meer
Er is een meldpunt discriminatie in Sint-Niklaas
De meldpunt kan via mail of telefonisch bereikt worden
Mail: [email protected]
Tel: 03/760 91 00
FZ-OVL organiseert een infosessie rond werken in de Sociale sector op 21 en 24 juni
Graag je aanwezigheid bevestigen voor 15 juni via [email protected] of 09/235.26.36.
En vergeet niet me te bellen als je meer vragen zou hebben.
Oost-Vlaams Diversiteitscentrum vzw
Team Rechtspositie
Geert Matthys
Annika Waag
Lieve Vandekerckhove
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
Kim Verschueren
Intercultureel Netwerk Gent
Cel Mensen zonder Papieren
Heidi Savels, Sofie Van Houdt, Odette Soens
Naïma Elbazioui, Josefien Goethals
6
Dok Noord 4 (Hal 25) - 9000 Gent
T 09 267 66 40
F 09 267 66 44
E [email protected]
W www.odice.be
T 09 267 66 47
T 09 267 66 47
T 09 267 66 45
T 09 267 66 46
F 09 267 66 44
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.orientatiepunt.be
[email protected]
Koopvaardijlaan 3, 9000 Gent
T 09 224 17 18
F 09 224 17 08
E [email protected]
W www.ingent.be
Download