Formulier thematische doelstelling 6: Bescherming van het milieu en

advertisement
Outputindicatoren Interreg Vlaanderen-Nederland Thematische doelstelling 6 (Bescherming van
het milieu en bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen)
ID
CO01
Indicator
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Meeteenheid
Aantal
ondernemingen
CO02
Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Aantal
CO04
Aantal ondernemingen dat niet-financiële
Aantal
steun ontvangt
ondernemingen
Particuliere investeringen voor gelijke delen
euro
ondernemingen
CO06
als overheidssteun voor ondernemingen
(subsidies)
CO23
Oppervlakte van habitats die worden gesteund
hectare
om een betere beschermingsstatus te
verwerven
CO26
CO27
Aantal ondernemingen dat samenwerkt met
Aantal
onderzoeksinstellingen
ondernemingen
Particuliere investeringen voor gelijke delen
euro
als overheidssteun voor innovatie en O&Oprojecten
CO28
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Aantal
met het oog op producten die nieuw voor de
ondernemingen
markt zijn
CO29
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Aantal
met het oog op producten die nieuw voor de
ondernemingen
onderneming zijn
CO41
PSI 3
Aantal ondernemingen dat deelneemt in
Aantal
grensoverschrijdende onderzoeksprojecten
ondernemingen
Aantal ondersteunde innovatiegerichte
Samenwerkings-
samenwerkingstrajecten tussen
trajecten
ondernemingen onderling
PSI 4
Aantal ondersteunde demonstraties en pilots
Demonstraties en
pilots
PSI 5
Aantal bedreigde dier- en plantensoorten
soorten
waarvoor beschermende maatregelen zijn
ondersteund
PSI 6
PSI12
Aantal organisaties dat in een demonstratie /
Aantal
pilot kennis neemt van nieuwe technieken
organisaties
Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun
KMO/MKB-
ontvangt
ondernemingen
Totaal voor het
Totaal
project, zoals
voor
opgenomen in
Noord-
het projectplan
Brabant
Download