Grijze woordenlijst bij Music Light 1 - photo

advertisement
Grijze woordenlijst bij Music Light 1
a capella
gezongen zonder instrumentale begeleiding
accelerando (accel.)
geleidelijk sneller wordend; heeft te maken met tempo
ademhalingsteken
een teken dat aangeeft waar je best ademt, meestal in de vorm van een komma boven de notenbalk
akkoord
de samenklank van 3 of meer tonen die mooi samenklinken
articulatie
duidelijke uitspraak
ballet
een klassieke dansvorm, gebonden aan vaste technieken
begeleidingsgitaar
de gitaar die in een groep de akkoorden speelt op een manier die de zang en de andere instrumenten ook ritmisch
ondersteunt; voor de solo's is er meestal een andere gitarist.
blaasinstrumenten (blazers): instrumenten waarbij de toon gevormd wordt door blazen; door de adem wordt de lucht in de
buis tot trilling gebracht
een muziekstijl - ontstaan uit worksongs en gospelsongs - met een vast akkoordenschema; het tempo is traag en de inhoud
is droevig (“feeling blue” = je verdrietig voelen)
je lichaam als slagwerk gebruiken om allerhande geluiden voort te brengen
blaasinstrumenten (blazers)
blues
body percussion
boogie-woogie
breakdance
een jazzstijl in snel tempo, oorspronkelijk voor piano, met een beweeglijke baspartij in de linkerhand en de melodie (met
veel improvisatie) in de rechterhand; elk nummer maakt gebruik van een vaste akkoordenreeks die steeds herhaald wordt
acrobatische dansstijl als onderdeel van de hiphopcultuur
cellist
een gezongen onderdeel van een lied dat verschillend is van strofe en refrein en dat meestal maar één keer voorkomt in het
lied
iemand die de cello (een strijkinstrument) bespeelt
cimbalen
een ander woord voor bekkens, een slaginstrument dat bestaat uit 2 ronde metalen platen die tegen elkaar geslagen worden
clip
een korte film die bij een muzieknummer hoort
componist
de schrijver van muziek; een persoon die muziek componeert (ontwerpt)
concerto
een muziekwerk voor een of meer solo-instrumenten en orkest
crescendo (cresc.)
geleidelijk luider wordend, heeft te maken met klanksterkte of dynamiek
dB
afkorting van decibel
decibel
decibelmeter
een tiende van een bel. De geluidssterkte wordt echter nooit in bel uitgedrukt maar in decibel. Elke keer wanneer het
geluidsniveau verdubbelt komt er 3 dB bij.
een toestel waarmee de geluidsdruk kan gemeten worden
dynamiek
het gebruik van wisselingen in klanksterkte (luid en zacht)
eenstemmig
verschillende stemmen of instrumenten zingen of spelen dezelfde partij
flamenco
Spaans muziekgenre, meestal bestaande uit dans, (rijkversierde) zang, gitaar en klappen in de handen
functie (van muziek)
de bedoeling; functionele muziek is muziek die gemaakt is om voor iets te dienen: om erop te dansen b.v. (of te marcheren,
te mediteren, ...)
akkoordnoten die niet gelijktijdig maar na elkaar worden uitgevoerd
brug
gebroken akkoord
gospelsong
harmonie
religieus lied dat op het evangelie (het Nieuw Testament) gebaseerd is. De Noord-Amerikaanse zwarten versmolten
Westerse elementen met hun Afrikaanse beleving. Kenmerkend zijn vraag- en antwoordspel tussen de voorganger en de
gelovigen; het koor zingt meerstemmig en wordt meerstal begeleid door instrumenten.
de mooie samenklank van muziektonen; de opeenvolging van akkoorden (ter ondersteuning van een melodie)
instrumentaal
blaasinstrumenten die bestaan uit een buis met gaatjes, die met kleppen worden afgedekt; door onze adem wordt de lucht
in de buis tot trilling gebracht; de buis is meestal van hout, maar de dwarsfluit is reeds lange tijd van metaal; de
voornaamste houtblazers zijn: dwarsfluit, hobo, klarinet en fagot
het tegelijk bedenken en uitvoeren, in de muziek vaak een variatie op een bestaand thema; improvisatie is een typisch
kenmerk van jazzmuziek
met instrumenten uitgevoerd
iPod
draagbare muziek- en mediaspeler van Mac
karaoke(lied)
het live zingen met een microfoon bij een soundmixbegeleiding waarbij de tekst op een scherm te zien is; per lettergreep
wordt aangegeven wanneer je ze moet zingen.
een elektronisch toetsinstrument dat in de lichte muziek gebruikt wordt; er zitten ritmische en harmonische
begeleidingsfiguren in verschillende stijlen in
gebruik van wisselingen in klanksterkte
houtblazers
improvisatie
keyboard
klanksterkte of dynamiek
line dance
koperen blaasinstrumenten waarbij de lucht tussen de gespannen lippen wordt geblazen in een bekervormig mondstuk; de
voornaamste zijn: trompet, hoorn, trombone en tuba
een dans waarbij een groep dansers in één of meer rijen staat en dezelfde bewegingen uitvoert
maat
een afgebakend stukje muziekschrift tussen twee maatstrepen
medley
een aaneenschakeling van bekende liedjes of melodieën
meerstemmig(heid)
verschillende stemmen of instrumenten zingen of spelen niet allemaal dezelfde partij
melodie
een reeks tonen van verschillende hoogte
melodisch ostinato
een voortdurend terugkerende melodische cel, die koppig wordt volgehouden
mp3-speler
draagbare muziekspeler voor mp3-bestanden
motief
een kleine cel die zelfstandig betekenis heeft in een muziekwerk: het motief kan herhaald worden, identiek of gewijzigd
musical
naspel
een theatervorm die muziek (vocaal en instrumentaal = gezongen en gespeeld) en dans combineert met gesproken
dialogen, meestal in de Engelse taal
een afsluitend instrumentaal gedeelte
nazin
de laatste helft van een muzikale volzin
koperblazers
notenbalk
godsdienstig volkslied van de Noord-Amerikaanse zwarten, gebaseerd op verhalen uit de bijbel (het Oud Testament). De
zwarte slaven maakten kennis met de godsdienst en de gezangen van de blanken en versmolten die met hun gevoel voor
ritme en spontane betrokkenheid bij de eredienst.
een reeks van 5 horizontale lijnen waarop men de hoogte van muzieknoten kan weergeven
ostinato
een voortdurend terugkerende muzikale cel, die koppig wordt volgehouden
partituur
Polynesische dans
de geschreven neerslag van een muziekwerk, waarin alle afzonderlijke partijen onder elkaar genoteerd staan, zodat de
dirigent een overzicht heeft van alle partijen
metalen plaatjes die bevestigd zijn onder de snaren van de elektrische gitaar of de basgitaar en die de trillingen van de
snaren versterken
dans uit Polynesië, een eilandengroep in de Stille Oceaan
programmamuziek
muziek die iets beschrijft, zoals een gedicht, een sprookje, een schilderij of een tafereel
rap / rappen
refrein
muziekstijl waarbij tekst ritmisch uitgesproken wordt op muziek, meestal een beat. Rond het rapgebeuren is ook een hele
cultuur ontstaan: de hiphop. Het rappen is maar één pijler van die cultuur. De overige peilers zijn: dj (deejay of
discjockey), breakdance, graffiti en (human) beatbox (het in de microfoon nabootsen van drums).
een onderdeel van een lied dat regelmatig terugkomt; tekst en melodie zijn steeds hetzelfde
repeat and fade
herhaal en verzwak; blijf dezelfde maten herhalen en verzwak de klank tot er niets overblijft
ritme
een reeks tonen van verschillende duur
ritmisch motief
een kleine ritmische cel die zelfstandig betekenis heeft in een muziekwerk: het motief kan herhaald worden, identiek of
gewijzigd
een voortdurend terugkerende ritmische cel, die koppig wordt volgehouden
negrospiritual
pick-up-elementen
ritmisch ostinato
rondovorm
rock-'n-roll
een muzikale vorm die bestaat uit een opgewekt refrein dat minstens driemaal voorkomt en waartussen contrasterende
strofen gevoegd zijn
een (nogal wilde) muziek- en dansstijl, afkomstig uit de Verenigde Staten
score
uitslag (het aantal punten)
slaginstrumenten (slagwerk)
instrumenten die door slaan of schudden tot klank worden gebracht
solist
iemand die een solopartij speelt of zingt
sologitaar
solo (meervoud is soli)
de gitaar in een groep die de melodische lijnen en de solo's krijgt; voor de akkoorden (ritmisch gespeeld) zorgt meestal een
andere gitarist in de groep
solist(en), vocaal of instrumentaal; een solo kan ook een partij zijn die solistisch uitgevoerd wordt
song
Engelstalig lied uit de pop- of amusementsmuziek
stapellied
een lied waarbij alle vorige strofen in omgekeerde volgorde herhaald worden: je stapelt ze in feite op
strijkinstrumenten (strijkers)
snaarinstrumenten die met een strijkstok bespeeld worden; de voornaamste zijn: viool, altviool, cello en contrabas
strofe
een steeds terugkerend deel van een lied, maar met verschillende tekst
symfonie
een muziekwerk voor groot orkest (symfonisch orkest), bestaande uit 3 of 4 delen
tapdans
een dans waarbij de metalen plaatjes aan de schoenzolen ritmische klanken voortbrengen
tempo
de snelheid waarmee muzikanten een muziekwerk (moeten) uitvoeren
tenor
hoge mannenstem
toetsenist
toonladder
de bespeler van een toetsinstrument in de lichte muziek; het gaat dan meestal over een keyboard, een (digitale) piano, een
orgel en/of een synthesizer
een reeks van 8 opeenvolgende noten
toonladder van do
een reeks van 8 opeenvolgende noten, beginnend en eindigend met een do
tussenspel
een instrumentaal gedeelte dat tussen andere delen van een lied (of een instrumentaal werk) komt
tutti
iedereen, dus alle zangers en/of instrumentalisten
versterker
een apparaat dat elektrische signalen versterkt, b.v. bij een elektrische gitaar of een basgitaar
vibraslap
een slaginstrument dat een ratelend geluid maakt
violist
iemand die de viool (een strijkinstrument) bespeelt
vocaal
met de stem uitgevoerd (gezongen of gesproken)
volksdans
voorspel
traditionele dans van een bepaalde streek of land, begeleid door volksmuziek, meestal uitgevoerd in de bijbehorende
klederdracht
een instrumentale inleiding
voorzin
de eerste helft van een muzikale volzin
wals
een sierlijke paardans (met veel draaiende bewegingen) in 3/4-maat
Download