PP-2002-01092-00-00-NL-TRA-00

advertisement
IP/02/848
Brussel, 12 juni 2002
De EU verbetert haar civiele-beschermingscapaciteit
De Europese Commissie heeft een mededeling aangenomen waarin de
balans wordt opgemaakt van de vorderingen die zijn gemaakt bij het
verbeteren van de paraatheid van de EU om te reageren op de gevolgen van
terroristische dreigingen. Deze mededeling sluit aan op de mededeling van
de Commissie van november 2001, waarin naar aanleiding van de
gebeurtenissen van 11 september werd onderzocht hoe middelen,
deskundigheid en netwerken op het gebied van de civiele bescherming het
best konden worden gemobiliseerd. Sindsdien heeft de Commissie
maatregelen getroffen om haar interventiecapaciteit te verbeteren. Zodoende
zal in de toekomst een land waar zich een ingrijpende noodsituatie voordoet,
bijvoorbeeld de gevolgen van terroristische dreigingen, een beroep kunnen
doen op de bijstand van gecoördineerde interventieteams van de EU. Deze
teams die zullen kunnen beschikken over de meest geavanceerde technische
middelen, zullen door de Commissie worden gecoördineerd met assistentie
van de beste Europese specialisten.
Voorzitter Romano Prodi verklaarde in een commentaar: “Recente gebeurtenissen
hebben laten zien hoe belangrijk het is dat de bevolking weet dat wij ons inspannen
om zowel terroristische dreigingen te voorkomen als om de gevolgen van een
eventuele aanslag te beperken. De Commissie heeft haar bestaande civiele
beschermingssysteem snel uitgebreid om efficiënt en gecoördineerd te kunnen
reageren op de gevolgen van biologische, chemische of nucleaire dreigingen.”
Commissaris Wallström benadrukte “het belang van een snelle en gecoördineerde
reactie in geval van een aanslag of andere ramp die de bevolking treft. Door samen
te werken kunnen wij deskundigheid delen, middelen bundelen en beter voorbereid
zijn op elke mogelijke noodsituatie. De Commissie, die haar werkzaamheden op dit
gebied hoge prioriteit geeft, mobiliseert extra personeel en financiële middelen en
werkt zeer nauw samen met de lidstaten die de uiteindelijke verantwoordelijkheid
voor de bescherming van hun bevolking hebben”.
Coördinatie en opleiding
Als onderdeel van haar mechanisme voor civiele bescherming heeft de Commissie
een waarnemings- en informatiecentrum opgezet dat 24 uur per dag operationeel is.
Het centrum zorgt ervoor dat in noodsituaties snel wordt nagegaan welke
interventieteams en middelen het best kunnen worden ingezet en dat deze worden
gemobiliseerd. Tevens verzamelt en coördineert het centrum informatie over
nucleaire, bacteriologische en chemische deskundigheid en over sera en vaccins.
Voor een optimaal gebruik van het coördinatiemechanisme moet hooggekwalificeerd
personeel beschikbaar zijn dat over de nodige ervaring beschikt en moeten er teams
zijn die gewend zijn om samen in Europees verband op te treden. Dit moet worden
bereikt door intensieve opleidingsoefeningen die de komende weken van start zullen
gaan en grootschalige simulatie-oefeningen. De opleidings- en de simulatieoefeningen moeten ervoor zorgen dat teams uit verschillende lidstaten in een
noodsituatie effectief kunnen samenwerken ondanks verschillen tussen de nationale
systemen. Door de interventiecapaciteit van de lidstaten en hun rampenplannen op
de proef te stellen, zal de EU kunnen nagaan of haar totale interventiecapaciteit
toereikend is en deze zo nodig aanpassen.
Volksgezondheid
Sinds 11 september heeft de Commissie gewerkt aan het opzetten van interfaces
tussen het coördinatiemechanisme voor de civiele bescherming en de
gezondheidssector. Op farmaceutisch gebied heeft de Commissie een gezamenlijke
taskforce met de industrie opgezet om een inventaris op te stellen van de
beschikbaarheid en de capaciteit voor de productie, opslag en distributie van sera,
vaccins en antibiotica die wellicht zullen worden gebruikt om de gevolgen van een
bacteriologische aanslag tegen te gaan. Op verzoek van de Commissie heeft het
Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling twee werkgroepen opgericht,
één die een gids moet opstellen voor het gebruik van geneesmiddelen tegen
potentiële pathogenen en één voor het opstellen van specifieke aanbevelingen
inzake vaccins waaronder pokkenvaccins.
Met medewerking van de Ministers van Volksgezondheid van de lidstaten heeft de
Commissie een programma opgezet voor de bescherming van de gezondheid in
geval van biologische of chemische aanslagen. Er is een netwerk opgericht dat 24
uur per dag operationeel is voor de uitwisseling van informatie. Er wordt gewerkt aan
een systeem op EU-niveau voor het detecteren van de voornaamste chemische en
biologische stoffen die bij terroristische aanslagen kunnen worden gebruikt,
waarmee een snelle detectie en diagnose mogelijk wordt gemaakt. Tevens wordt
gewerkt aan het publiceren van regels en adviezen voor gezondheidsmaatregelen
die in geval van een aanslag moeten worden getroffen. Deze worden gecoördineerd
met
derde
landen
en
internationale
organisaties
zoals
de
wereldgezondheidsorganisatie.
2
Download