1 - Welkom op de website van het cppp

advertisement
“Stichting cliëntenplatform voor psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie”
STICHTINGSPLAN 2008-2013
Auteur
Datum
V.A. Nijenhuis
April 2010
Aantal bladzijden
Status
9
Definitief
Versie
1
Laatst bijgewerkt: 7 april 2010
1/9
INHOUDSOPGAVE
1.
INLEIDING .......................................................................................................................................... 3
2.
DOELSTELLING STICHTING CPPP ................................................................................................. 4
3.
REFLECTIE OP HET JAAR 2007: ‘HET EERSTE JAAR ALS STICHTING’ ................................... 5
3.1.
Inleiding .............................................................................................................................................. 5
3.2.
Huisvesting ........................................................................................................................................ 5
3.3.
Bestuursleden ................................................................................................................................... 5
3.4.
Activiteiten ......................................................................................................................................... 6
3.5.
Website ............................................................................................................................................... 6
3.6.
Communicatie.................................................................................................................................... 6
3.6.1.
Interne communicatie .......................................................................................................................... 6
3.6.2.
Externe communicatie ......................................................................................................................... 7
3.7.
Sympathisanten................................................................................................................................. 7
3.8.
Middelen ............................................................................................................................................. 7
3.9.
Acties .................................................................................................................................................. 8
3.10.
Conclusie ........................................................................................................................................... 8
4.
MISSIE EN DOELSTELLINGEN 2008 - 2013 .................................................................................... 9
4.1.
Inleiding .............................................................................................................................................. 9
4.2.
Missie ................................................................................................................................................. 9
4.3.
Doelstellingen .................................................................................................................................... 9
4.3.1.
Intern ................................................................................................................................................... 9
4.3.2.
Extern .................................................................................................................................................. 9
Laatst bijgewerkt: 7 april 2010
2/9
1.
INLEIDING
Nadat het cliëntenplatform voor psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie [cppp] in maart 2007
een stichting was geworden, ontstond de behoefte om voor de langere termijn een plan op te stellen waarin
de missie en doelstellingen van de stichting zijn verwoord.
In dit stichtingsplan is aan deze behoefte gehoor gegeven.
Vanuit de doelstelling zoals verwoord in de statuten van de stichting cppp [Hoofdstuk 2], wordt teruggeblikt
op het eerste jaar als stichting [Hoofdstuk 3]. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 vooruitgekeken. Hoe ziet
stichting cppp er over 5 jaar uit en waar staan we dan? Aan de hand van missie en de lange termijn
doelstellingen worden de speerpunten voor 2008 geformuleerd [Hoofdstuk 5].
Het stichtingsplan 2008 – 2013 zal als leidraad dienen bij de activiteiten die de stichting cppp zal gaan
verrichten. Tussentijdse aanpassing is indien activiteiten niet meer aansluiten op de inhoud van dit plan te
allen tijde mogelijk.
Laatst bijgewerkt: 7 april 2010
3/9
2.
DOELSTELLING STICHTING CPPP
Stichting cppp heeft ten doel:
Zich in te zetten voor het behoud van de psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie in Nederland
en een zo groot mogelijke toegankelijkheid tot deze therapievormen, voor hen die deze langdurige en vaak
zeer intensieve therapie niet kunnen financieren uit eigen middelen. De stichting beperkt zich hierbij tot de
psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

Bevordering van de publieke zichtbaarheid van cliënten in psychoanalytische behandeling;

Ontplooiing van activiteiten om continuïteit van de psychoanalyse binnen het wettelijk zorgstelsel in
Nederland te waarborgen;

Lange termijnactiviteiten, zoals contacten met het beroepsveld, lobby bij politiek en overheid en
deelname aan het publieke debat;

Korte termijnacties, zoals handtekeningenacties;

Het bieden van een platform voor ontmoeting en uitwisseling tussen allen die in psychoanalyse of
psychoanalytische psychotherapie zijn (geweest).
Laatst bijgewerkt: 7 april 2010
4/9
3.
REFLECTIE OP HET JAAR 2007: ‘HET EERSTE JAAR ALS STICHTING’
3.1.
Inleiding
In dit hoofdstuk vindt een terugblik plaats op 2007.
In aparte paragrafen komen de volgende onderdelen aan de orde:

Huisvesting

Bestuursleden

Activiteiten stichting cppp

Website

Communicatie

Sympathisanten

Middelen

Acties
3.2.
Huisvesting
De stichting cppp heeft geen huisvestiging maar is met het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI)
overeengekomen dat haar vergaderingen op één van de adressen van het NPI in Utrecht of Amsterdam
kunnen plaatsvinden.
3.3.
Bestuursleden
Onderstaande tabel geeft aan hoe de invulling van het bestuur in 2007 heeft plaatsgevonden evenals de
expertises van de bestuursleden
Bestuurslid
Niveau
Specialisatie
Activiteiten
Periode
Vast = (ingeschreven KvK)
WO
Bedrijfskunde
Voorzitter
2007
Vast = (ingeschreven KvK)
HBO
Grafisch
Bestuurslid, website
2007 tot en met oktober i.v.m. langer
vormgever
beheer
[tijdelijk] verlof
Vast = (ingeschreven KvK)
WO
Filosofie, zang
Bestuurslid
Sinds oktober 2007
Uitgeverij
Bestuurslid
Sinds oktober 2007
Vast = (ingeschreven KvK)
Vast = (ingeschreven KvK)
Student
Psychologie
Bestuurslid
Tot december 2007
Vast = (ingeschreven KvK)
WO
Jurist
Penningmeester
Sinds maart 2007 tot en met juli 2007 actief
[I.v.m. emigratie afgezegd]
Vacature
Penningmeester
Vacature
Secretaris
Tabel 3.3-I
Bestuur stichting cppp 2007
De stichting heeft te kampen gehad met een beperkt aantal bestuursleden (gemiddeld drie tot vier) evenals
(tijdelijke) uitval waardoor het werk en de acties over een langere periode verspreid zijn.
Laatst bijgewerkt: 7 april 2010
5/9
3.4.
Activiteiten
De activiteiten die de stichting cppp in 2007 heeft verricht kunnen als volgt worden omschreven:

Rechtsvorm stichting cppp notarieel vastgelegd.

Handtekeningenactie behoud, toegankelijkheid en beschikbaarheid behandeling.

Opening rekening en werven ‘vrienden’.

Eerste contact met verenigingen van behandelaars.
3.5.
Website
De stichting cppp communiceert met haar sympathisanten via de website. In 2007 is gewerkt aan het
omzetten van de site naar een andere bouwer die zich heeft ingezet de site gebruiks- en beheervriendelijk te
maken. Het omzetten van de website naar een andere provider was in december 2007 gereed.
3.6.
Communicatie
3.6.1. Interne communicatie1
De interne communicatie heeft voor de stichting cppp bestaan uit:


Bestuursoverleg:
*
28 februari 2007
*
14 mei 2007
*
27 augustus 2007
*
12 december 2007
Extra ingelast overleg voor handtekeningenactie
*

1 oktober 2007
Overleg besturen verenigingen van behandelaars
*
19 september 2007
Alle vergaderingen hebben in overeenstemming met de statuten plaatsgevonden en de afspraken welke
hieruit voortvloeiden zijn alle, binnen de beschikbaarheid van de vrijwilligers, opgepakt.
1
Communicatie van bestuursleden onderling en met derden in het belang van de uitoefening van haar taken
Laatst bijgewerkt: 7 april 2010
6/9
Teneinde de naamsbekendheid van de stichting cppp te vergroten en contacten te leggen met (potentiële)
sympathisanten is in 2007 de stichting bij de volgende activiteiten vertegenwoordigd:

Lustrumviering 60-jarig bestaan NPG ‘Psychoanalyse: je kijkt je ogen uit’ d.d. 22 september 2007 in
Utrecht.

Landelijke conferentie ‘Beste Koop’ georganiseerd door het Landelijk Platform GGz d.d. 24 oktober
2007 in Utrecht.
3.6.2. Externe communicatie2
De externe communicatie heeft voor de stichting cppp uit:

Het regulier op orde houden van de informatie op de website.

Een mailing aan de sympathisanten waarin mededeling is gedaan van de oprichting van stichting
cppp.

Een mailing aan de sympathisanten waarin mededeling is gedaan van het openen van de rekening.

Een persbericht aan kranten met een mededeling over de handtekeningenactie [geen resultaat].

Een schrijven aan alle verzekeringsmaatschappijen waarin de stichting cppp haar bezorgdheid uit
over het behoud van de psychoanalyse en de psychoanalytische behandelingen in het zorgpakket
van 2008 [beperkte respons].
3.7.
Sympathisanten
In 2007 bedroeg het aantal sympathisanten die zich hebben aangemeld via de website 115.
3.8.
Middelen
De stichting heeft in het jaar 2007 haar uitgaven geput uit een donatie van de Stichting Psychoanalytische
Fondsen (NVPA). De totale uitgaven in 2007 zijn geschat op: € 4.250,-- en zijn als volgt te verantwoorden:

Declaraties reiskosten bestuursleden;

Bijwonen studiemiddagen en lezingen;

Kosten voor de handtekeningenactie;

Administratieve kosten (briefpapier, enveloppen, portokosten);

Kosten website.
Voormalig webbouwer LYNC dient nog een bedrag van ca. 3.500,-- te restitueren.
Na het openen van de rekening in augustus 2007 bedraagt het totaal aan stortingen door vrienden van de
stichting cppp € 392,--.
2
Communicatie van het bestuur naar haar sympathisanten en overige belanghebbenden
Laatst bijgewerkt: 7 april 2010
7/9
3.9.
Acties
In juni 2007 is een handtekeningenactie gestart waarbij (ex)cliënten en sympathisanten zijn opgeroepen de
stichting cppp te steunen in haar streven naar toegankelijkheid, beschikbaarheid en behoud van de
psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie. De handtekeningenactie eindigt op 31 december 2007
en heeft geresulteerd in ca. 750 handtekeningen.
Met verenigingen van behandelaars (NVPP 3, NPG4, NVPA5) is besloten tot het opstellen van een enquête
voor behandelaars met als doel inzichtelijk te krijgen welke ervaring behandelaars hebben met cliënten die
om financiële redenen een behandeling hebben moeten staken of niet hebben kunnen aanvangen. De
vragen en de opmaak zijn aan de verenigingen gepresenteerd.
3.10. Conclusie
Ondanks de wisselingen in het bestuur is het stichting cppp in 2007 toch gelukt om een aantal positieve
ontwikkelingen door te maken:

De stichting is een feit.

De voorwaarden voor het werven van fondsen zijn er: de rekening is geopend.

Het lanceren van een handtekeningenactie die tot een respons van maar liefst ca. 750 sympathisanten
heeft geleid.

Er is een gebruiksvriendelijker website.

Het eerste positieve en constructieve contact met de verenigingen van behandelaars met de afspraak
om dit structureel te gaan doen.

De stichting cppp ‘staat op de kaart’ bij het NPI en verenigingen van behandelaars, dit is merkbaar aan
de aan de stichting gerichte uitnodigingen voor studiemiddagen en lezingen.
Ontwikkelingen die in 2007 minder optimaal zijn gelopen:

De daadkracht en de mogelijkheden om snel tot actie te komen zijn beperkt gebleken door het feit dat de
stichting met vrijwilligers werkt die door omstandigheden niet altijd beschikbaar zijn.

De contacten met verzekeringsmaatschappijen zijn onvoldoende opgepakt.

De financiën van de stichting zijn niet inzichtelijk, er is geen begroting.

De contacten met de sympathisanten (terugkoppeling, het betrekken van hen bij de activiteiten van de
stichting) zijn nauwelijks opgebouwd.

Het ‘naar buiten treden’ van de stichting is nauwelijks inhoud gegeven.
3
Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie
Nederlands Psychoanalytisch Genootschap
5 Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse
4
Laatst bijgewerkt: 7 april 2010
8/9
4.
MISSIE EN DOELSTELLINGEN 2008 - 2013
4.1.
Inleiding
In dit hoofdstuk komen de volgende vragen aan de orde:

Waar staat de stichting cppp over 5 jaar? [§ 4.2: missie].

Welke doelstellingen horen bij deze missie? [§ 4.3: doelstellingen].
4.2.
Missie
De stichting cppp ziet zich over 5 jaar uitgegroeid tot een platform dat bekend staat als een landelijk platform
voor psychoanalyse dat als partner aan tafel zit bij beleidsmakers en beslissers over de toekomst van de
psychoanalyse en de psychoanalytische psychotherapie. Mede door de inzet van de stichting cppp staat de
behandelvorm weer op de kaart en in ze beschikbaar voor eenieder die voor de behandeling geïndiceerd
wordt.
4.3.
Doelstellingen
4.3.1. Intern
De interne doelstellingen die stichting cppp zich stelt zijn:

Werving van enthousiaste bestuursleden die zich voor de langere termijn willen inzetten om de missie
waar te maken.

Expertise en netwerk bestuursleden afstemmen op de behoeften van de stichting.

Instellen werkgroepen en nauw betrekken van de sympathisanten in werkgroepen.

Jaarlijks uitwerken van speerpunten die het bereiken van de missie ondersteunen.

Werving fondsen.

Uitwerking contactmogelijkheden tussen cliënten (forum).

Uitwerking ‘vrienden van de stichting cppp’.

Aandacht voor organisatie van ondersteunende acties.
4.3.2. Extern

Contacten met universiteiten inzake specifiek voor deze doelgroep te verrichten onderzoek.

Binden gerenommeerde personen aan de stichting.

Bijdrage leveren aan lezingen over de behandeling.

‘Aan tafel komen’ bij beleidsmakers en beslissers (overheid, verzekeringsmaatschappijen).

De behandelvorm ‘op de kaart krijgen’.

Organisatie van een cliëntencongres.
Laatst bijgewerkt: 7 april 2010
9/9
Download