VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK

advertisement
Het bestuur van de vereniging zoekt in verband met een aantal
vacatures in het dagelijks bestuur:
Bestuursleden
VERENIGING VOOR
PROTESTANTS CHRISTELIJK
BASISONDERWIJS IN DE
GEMEENTE FERWERDERADIEL
De vereniging houdt zes protestants
christelijke basisscholen in stand in
de plaatsen Burdaard, Blije, Ferwert,
Hallum, Marrum en Reitsum
Het bestuur van de vereniging
bestaat naast vertegenwoordigers
van de schoolcommissies uit
deskundigen welke op persoonlijke
titel worden benoemd. Deze
deskundigen vormen het dagelijks
bestuur.
Het betreft een vrijwilligersfunctie. Van bestuursleden wordt
verwacht:
Affiniteit met protestants christelijk onderwijs;
Expertise in één of meer van de volgende gebieden: HRM,
onderwijs en financiën;
● Een academisch of hbo denkniveau;
● Collegiaal met andere bestuursleden vorm geven aan het
besturen van de vereniging.
●
●
Vrouwen worden met nadruk uitgenodigd hun belangstelling
kenbaar te maken.
Voor nadere inlichtingen:
Marcel Steegstra (06 5139 9022)
Reacties voor 14 mei 2012 per e-mail naar
[email protected]
Download