Meer informatie over Aloysiusstichting Onderwijs - PO-Raad

advertisement
E- planner voor ontwikkelingsperspectief
Ontwikkeling in beeld
Binnen de stuurgroep kwaliteit van de Aloyiusstichting groeide de behoefte om op basis van een
vooraf vastgesteld ontwikkelingsniveau planmatig te werken aan het verhogen van de
leeropbrengsten. In samenwerking met medewerkers van de CED- groep en OBA Milestones is in
2010 vervolgens door een projectgroep gewerkt aan de ontwikkeling van de E- Planner voor
ontwikkelingsperspectief.
Uiteindelijk is er een systeem gemaakt waarmee op een eenvoudige manier leerprestaties van
leerlingen kunnen worden vastgelegd en vertaald naar uitstroombestemmingen. Ook is het mogelijk
om met het systeem de resultaten af te zetten tegen het eigen ontwikkelingsperspectief van de
leerlingen. De gegevens kunnen op meerdere niveaus binnen de schoolorganisatie in kaart worden
gebracht.
Wat telt is dat de E- planner data levert die nodig zijn om voor elk kind een passend arrangement op
te stellen. Een arrangement dat de elementen bevat uit het waarderingskader van de inspectie en
dat de leerkracht in staat stelt tegemoet te komen aan de specifieke ondersteunings- en
instructiebehoefte van de leerling. De E- Planner voor ontwikkelingsperspectief is gebaseerd op het
Onderwijscontinuüm van de CED-Groep®.
Kwaliteit op alle niveaus
 Ouders en school samen kunnen op basis van het vaststellen van het
ontwikkelingsperspectief de kinderen laten zien wat hun toekomstmogelijkheden zijn
 Directie en leerkrachten samen kunnen op basis van vroegsignalering plannen opstellen op
school-, groep- en individueel niveau
 Directie en bestuur samen kunnen op basis van analyse van opbrengsten schoolresultaten
afzetten tegen de landelijke norm en scholen of groepen met elkaar vergelijken
 Bestuur en inspectie kunnen op basis van analyse van opbrengsten de bestuursresultaten
afzetten tegen de resultaten van andere scholen binnen cluster 4 (benchmark).
De voordelen op een rij
De E-Planner
 zorgt voor meer doel- en opbrengstgericht plannen van onderwijs,
 maakt beredenering van keuzes mogelijk,
 ondersteunt bij het planmatig verbeteren van leeropbrengsten.
 maakt vergelijken van resultaten mogelijk,
Momenteel wordt de E- Planner geïmplementeerd op een vijftal scholen van de Aloysiusstichting.
Afhankelijk van de uitkomsten van een 0- meting aan het begin van het traject kunnen de scholen
gebruik maken van diverse modules rond handelingsgericht en opbrengstgericht werken en vindt
coaching plaats op alle niveau’s. De Aloysiusstichting biedt het ondersteuningsaanbod aan in
samenwerking met de KPC Groep, d e CED Groep, het Seminarium voor Orthopedagogiek en ObaMilestones.
Ontwikkelfunctie versterkt
Het invoeren van de PO- planner is tot slot om twee redenen uniek te noemen. De Aloysiusstichting
versterkt namelijk de eigen onderzoek- en ontwikkelfunctie door op basis van co-makership samen
te werken met ondersteuners. Daarnaast voert de Aloysiusstichting een ict- toepassing in waarbij
het niet zozeer gaat om het volgen maar meer om het plannen van onderwijsontwikkelingen.
De ontwikkeling van de E- Planner voor het PO werd mede mogelijk gemaakt met behulp van een
subsidie van de PO- raad. In mei 2011 is de E- planner beschikbaar voor het veld
Vanaf mei 2011 zal de E-Planner voor PO en het ondersteuningsaanbod voor invoering beschikbaar
komen voor het veld.
Voor meer informatie over de planner kunt u zich wenden tot René Schreurs, projectcoördinator bij
de Aloysiusstichting [email protected], 06-46222181.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards