Klinische psychologie

advertisement
Klinische psychologie
-
Ambulante geestelijke gezondheidszorg volwassenen
Ambulante geestelijke gezondheidszorg kinderen
Psychiatrie volwassenen
Psychiatrie kinderen
Crisisinterventie en bemiddeling
Psychosociale rehabilitatie
Gerontpsychologie
Geestelijke gezondheidspsychologie
Forensische psychologie
Neuropsychologie
Eerstelijnszorg
Samenlevingsopbouw
1. Formele versus informele zorg
Formele zorg =’geheel van voorzieningen, organisaties en systemen die willen tegemoetkomen aan de
noden van een zorgbehoevende met als doel het welzijn en of de gezondheid van die persoon te
bevorderen’ => meestal betalend bv BaTP
Informele zorg = tegemoetkomen aan de noden van een zorgbehoevende binnen een intermenselijke,
niet-professionele relatie en de systemen die er op gericht zijn dit te bevorderen en te ondersteunen bv:
palliatief verlof => meestal langdurige relatie
Ervaringsdeskundigheid erkennen
-
Mensen met een psychische kwetsbaarheid
Mensen die al ervaring hebben met geestelijke gezondheidszorg
Mensen die ervaringen van lotgenoten kennen
...
Zorgcircuits en netwerken
‘continuiteit van zorg’ en ‘zorg op maat’
Men streeft ernaar om de zorgvraag te laten primeren op het zorgaanbod
Zorgcircuit: alle hulpverleners en voorzieningen binnen GGZ zijn op de hoogte van elkaars bestaan en van
elkaars specifieke zorgprogramma’s.
Recente ontwikkelingen: psychiatrische zorg voor patiënten in de thuissituatie, dagactiviteitencentra,
liaisonpsychiatrie
2. Rol van de BaTP in een MDT
Wie zijn de mede-actoren van de BaTP binnen dit veld?
Master psychologie, bachelor & master in orthopedagogie, bachelors in de psychiatrische en sociale
verpleegkunde, bachelors ergotherapie, bachelors en masters sociaal werk, kinesitherapeuten en
doctors in de geneeskunde
Verschil psychiater, master klinische psychologie en BaTP?
-
-
Psychiater = doctor mag medicatie voorschrijven
Master klinische psychologie = gedragsdeskundige, preventie, advisering, wetenschappelijk
onderzoek, revalidatie, psychodiagnostiek, psychotherapie, geen arts, heeft leidinggevende
functie => mag zich enkel psycholoog noemen als de titel is aangevraagd bij de Psychologen
commissie (PC), de belangen van de master worden verdedigd door de belgische federatie van
psychologen (BFP), deelvereniging van de BFP is de vlaamse vereniging voor klinisch psychologen
(VVKP)
BaTP = deskundige in psychodiagnostiek en psychologische dienst- en hulpverlening, psychoeducatie, vorming, preventief werk, interculturele actor, teamspeler, organisator
Eerder counseling: breed inzetbaar maar niet systematisch en in de diepte . counseling van korte
aard
Voor BaTP is er een beroeps vereniging: B²TP: ijvert voor beroepsbelangen en de erkenning van
afgestudeerde BaTP’ers in alle werkvelden.
Ook tewerkstellen in privé sector
3. Structuur van de geestelijke gezondheidszorg
GGZ gebaseerd op ‘ECHELON MODEL’
0e lijn: mantelzorg en zelfzorg
“extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van
zijn of haar directe omgeving, waarbij zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het
kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwiligers werk” bv: partner, dochter,vriend,
Men kan ook zichzelf helpen bv zelfhulpboek lezen
1e lijn: niet-gespecialiseerde, ambulante, professionele hulpverlening
Laagdrempelig, grote differentiatie in clienten populatie, generalistisch werken bij aanpak van
problemen bv arts, CAW,...
Recht zich rechtstreeks aan te melden zonder tussenkomst van een andere hulpverlener
60-70 procent gaat naar huisarts met psychische problemen
Hulpverlening is kortdurend en gebeurt onmiddellijk => counseling & coaching
5 grote uitdagingen voor 1e lijnszorg
-
Vergrijzing geriatrische ‘tsunami’: dementieplan?
Toename chronische ziekten: psychologische problemen mee gepaard
Dalende manpower in de 1e lijnsgezondheidszorg
Sociale gezondheidskloof dichten: drempel verlagen ongeacht inkomen, opleidings niveau ed
-
Toename psychische problemen
15 tal Samenwerkingsinitiatief eestelijnsgezondheidzorg (SEL)
-
Diensten voor gezinszorg
Huisartsen
Lokale dienstcentra
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Woonzorgcentra
Verpleegkundigen en vroedvrouwen
Centra voor algemeen welzijnswerk
2e lijn: gespecialiseerde, ambulante, professionele hulpverlening
Ernstige problematiek, gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep of problematiek bv cgg
Langdurige en intensiever, voornamelijk therapeutisch
3e lijn: gespecialiseerde, residentiële, professionele hulpverlening
probleem nog ernstiger, meer gespecialiseerde hulpverlening nodig, opname dringt zich op omdat er
gevaar is voor patient of omgeving
sterke differentiatie tussen verschillende cliëntgroepen en zeer gespecialiseerde aanpak van de
verschillende problematieken, vrij strenge uitsluitingscriteria => er moet veel aan de hand zijn
ECHELON model => stepped care principe : van 0, naar 1, van 1 naar 2,...
Subsidiariteitsbeginsel van belang: aanbieden minimale zorg waar nodig, enkel kiezen voor intesievere
zorg indien dit noodzakelijk is
Dag van vandaag: structuur op z’n kop => sterkere filtering op 1e lijns nodig
Ambulante geestelijke gezondheidszorg
volwassenen
1. Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)
- Sinds 1975
- Dubbele opdracht: ambulante behandeling (cure) en begeleiding van cliënten in
verzorgingssituaties (care)
- 20 door vlaams agentschap zorg en gezondheid (vazg) erkend
- Extramurale 2e lijnsvoorzieningen die op MD wijze ambulante geestelijke gezonheidszorg
verlenen aan mensen met psychische problemen
- Kinderdienst en volwassenendienst
Doel
Verantwoorde zorg aanbieden met het oog op het herstel van het psychisch evenwicht of het dragelijk
maken van psychische problemen/stoornissen voor cliënten en hun leefomgeving, opdat aldus cliënten
competenties verwerven of ontwikkelen die de basis vormen voor hun emancipatie en hun
maatschappelijk geïntegreerd functioneren
wie kan er terecht?
Mensen met uiteenlopende problemen van psychische, relationele of psychosomatische aard
Sommige centra gespecialiseers, anderen breed gamma,CGG’s vaak betrokken bij preventieprojecten
Zowel voor koppels als individueel, gezinnen, ...
Soms vorme, cgg’s samen met andere centra’s een netwerk om betere opvang te waarborgen
Meerdere vormen van begeleiding: psychotherapie, gedragstherapie, speltherapie,...
Take BaTP
Intake gesprekken,cliënten doorverwijzen,psycho educatie,...
2. Drughulpverlening
Mogelijk in specifieke centra bv ‘free clinic’
Doel
Bevorderen en realiseren van schadebeperkende gezondheidspromotie bij problematische
druggebruikers
 Preventie campagnes, informatieverstrekking
 Project ‘spuitenruil’
Free clinic heeft medisch sociaal opvancentrum (MSOC)
Van aanbieden schoon injectie materiaal tot langdurige residentiële behandeling, daartussen medische
zorg, vervangmedicatie, sociaal administratieve begeleiding , hervalpreventie en therapeutische
begeleiding. MSOC in elke provincie
Dagcentra’s zijn ook een mogelijkheid: in richting van een drugvrije maatschappelijke re-integratie
begeleid door motivationele gespreksvoering
Ambulante geestelijke gezondheidszorg
kinderen
Komt overeen met de bovenstaande, kinderen van 0-18j en hun ouders wannneer zij worstelen met
ernstige psychische, psychosociale of psychiatrische problemen
Gedragproblemen, emotionele problemen, relationele problemen, ontwikkelingsproblemen,
opvoedingsproblemen, aanpassingsproblemen en trauma verwerking tot de vaak voorkomende
aanmeldingsklachten
Team werkt vaak nauw samen met andere professionele partners uit het netwerk van de clienten zoals
scholen
Groepsaanbod, sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen
Psychiatrie volwassenen
1. Psychiatrische ziekenhuizen
Voor mensen met ernstige psychische problemen, worden deze opgenomen in een psychiatrisch
ziekenhuis (3e lijns). In vlaandere zijn er 39 erkende PZ. Deze beschikken over 1 of meerdere
gespecialisseerde afdelingen. De MDT zoeken naar de meest geschikte therapiën om een bepaald
probleem te verhelpen of onder controle te krijgen, dit verblijf wordt zo kort mogelijk gehouden.
Gesloten afdeling = patiënten mogen de afdeling of het ziekenhuis niet verlaten bv: collocaties
Open afdeling = kan men de afdeling/ziekenhuis wel verlaten mits een paar afspraken
Taken BaTP
Klinische psychodiagnostiek en sociotherapie = deelt het dagelijks leven van de cliënten, staat model,
ondersteunt, confronteert, motiveert en bemoedigt.
2. Psychiatrische afdelingen binnen de algemene ziekenhuizen (PAAZ)
Paaz = hospitalisatie afdeling die bedoeld is voor de opname van patiënten met acute psychische
problemen of patiënten die in een crisissituatie verkeren, meestal kortdurend. Elke PAAZ kent zijn eigen
ontwikkeling.
Basisfuncties
-
-
Urgentiepsychiatrie: verlenen van dringende psychiatrische hulpverlening (DPH), al dan niet
gecombineerd met intensieve psychiatrische crisiszorg (IPC).
Liaisonpsychiatrie: aanbieden psychiatrische consult en begeleiding aan patienten met
psychosomatische/psychiatrische problemen, anderzijds patient die binnen komt met fysische
klachten
Kortdurende behandeling: aanbieden kortdurende psychiatrische behandeling in volledige of
gedeeltelijke hospitalisatie voor patienten met een eerste acute psychiatrische stoornis.
Ambulante zorg: aanbieden diagnostiek, oriëntatie, behandeling en begeleiding via ambulante
vorm van hulpverlening zowel individueel als in groep => poliklinische activiteit bv: anorexieboulemie consultatie (ABC)
Gespecialiseerde functies
-
Eenheid kinder en jeugd psychiatrie
Psychomedische eenheid (PME) voor patienten met psychosomatische klachten
-
Gerintopsychiatrische eenheid,...
Niet-patiënt gebonden functies
-
Opleidingsfunctie
Wetenschappelijke onderzoeksfunctie
...
3. Therapeutische gemeenschap (TG)
Mensen die meer nodig hebben dan dat wat ambulante zorg biedt. Letterlijk gedurende tijd wonen in
een therapeutische gemeenschap, gespecialisseerd in bepaalde problematiek. Bv verslaving
Langdurige opvang, veel aandacht voor persoonlijk functioneren van cliënten waarbij de medebewoners
een belangrijke rol spelen.
Bekende TG : de sleutel
Kinder en jeugd psychiatrie
k-diensten, 3e lijn
3delige taak
-
Crisis opvang
Observatie
Behandeling
Men wordt opgevangen in groepen van 6 à 10 kinderen. Men werkt ookt MD. Afdeleing geleid door 1 of
meerdere kinderpsychiaters. Kinderen met ernstige psychische/psychiatrische problemen, ambulante
hulp niet meer voldoende. Eerste weken op K-dienst observeren en diagnostisch onderzoek en zo veel
mogelijk structuur, stabiliteit en veiligheid waarborgen. Na 6 weken begint behandelfase, ieder
individueel behandelplan
Doelstellingen
-
Kind terug grip laten krijgen op zijn verwarde belevingswereld
Contact met thuismilieu herstellen
Persoonlijkheids ontwikkeling van het kind stimuleren
...
Meestal kortdurende begeleiding, soms ook oplossing voor op langere termijn (plaatsing pleeggezin)
Taken BaTP
-
Observatie, psychodiagnostiek en leefgroepenwerking
Crisisinterventie en bemiddeling
1. Centrum ter preventie van zelfdoding (CPZ)
3 diensten
-
Kenniscentrum: info over zelfdoding en de preventie ervan
Vormingsdienst: dienst voor hulpverleners die een vorming in suïcidepreventie wensen
Zelfmoordlijn: personen met zelfdodingsgedachten
2. Tele-onthaal
Anoniem, 24/24, 7/7. Nummer: 106. In elke vlaamse provincie tele-onthaaldienst. Iedereen kan er
terecht ook chatten kan.
3. Crisisdiensten
Afdelingen van CAW of psychiatrische instelling
-
Centraal permanent meldpunt
Ambulante of mobiele crisisinterventie
Crisisbegeleiding
Crisisopvang
4. Bemiddelingsdiensten
Maken deel uit van CAW , maar ook zelfstandigen
Bemiddeling wil zeggen dat slachtoffer en dader met hulp van neutrale bemiddelaar een gesprek
aangaan over de feiten, achtergronden, betekenis en gevolgen van een misdrijf, zo kunnen ze zelf zoeken
naar hoe ze omgaan met de feiten en de gevolgen ervan.
Psychosociale rehabilitatie
1. Revalidatiecentrum voor psychosociale problemen
Doel: positieve re-integratie in de maatschappij, revalidatie traject wordt opgezet
Ontwikkelen van vaardigheden noodzakelijk voor een positieve re-integratie ook het ontwikkelen van
een positieve identiteit dmv intensief psychotherapeutisch proces.
Onderscheid tussen, psychosociale revalidatie centra en dagactiviteitencentra
Dagactiviteitencentra: mensen die niveau van functioneren hebben ontwikkeld waar niet veel groei meer
kan worden verwacht
Revalidatie centra: tijdelijk intensief, zo veel mogelijk ontwikkeling en groei teweeg brengen, doel:
mensen nadien autonoom functioneren
Ambulante revalidatie centra: voor kinderen en volwassenen met problemen op vlak van taal, motoriek,
gedrag, geheugen, aandacht,...
concrete taken
-
Psycho-educatie
Contact en overleg met omgevind client
Geven sociale vaardigheidstraining
Versterken copingmechanisme
Beroepsvoorbereidende en huishoudelijke vaardigheden aanleren en stimuleren
...
2. Psychiatrische thuiszorg (PTZ) 2e lijn
Cliënten helpen om in hun eigen thuismilieu een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden. Er
worden taakafspraken gemaakt met alle betrokkenen(professioneel en niet professioneel).
PTZ is geen afzonderijke dienst, maar een project. Met een MDT
Theorie aan de basis van PTZ empowermen
 Leerproces waarbij mensen meester worden over hun eigen bestaan en in toenemende mate
zelf keuzes maken, gebruik makend van hun eigen mogelijkheden, zoals elementaire sociale
vaardigheden en een goed sociaal netwerk.
Taak PTZ hulpverlener
-
Stimuleren, ondersteunen en opvolgen
3. Beschut wonen (BW) 3e lijn
Bieden huisvesting en begeleiding aan personen die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling vereisen. Wel
moeten ze vooral geholpen worden bij het verwerven van sociale vaardigheden. Het is gericht op
resocialisatie en integratie en situeert zich tussen instellingsleven en de maatschappij
Taken
-
Oefenen sociale vaardigheden, administratieve vaardigheden, organiseren en stimuleren van
zinvolle tijdsbesteding en bevorderen van contacten van bewoners met hun milieu van
herkomst.
Grootste groep: 20-64
Samenwerkingsverband: minstens 1 PZ of algemeen zieken huis met PAAZ en 1 CGG
4. Psychiatrische verzogingstehuizen (PVT) 3e lijn
Patiënten met een langdurige gestabiliseerde psychische stoornis, geen behandeling meer nodig maar
wel continue begeleiding, omwille van hun psychische toestand komen ze niet in aanmerking voor een
opnamen in een rust en verzorgingstehuis of BW.
Er wordt een genormaliseerd leef-; woon- en zorgmilieu gecreërd.
Gerontopsychologie
Ouderen meer inspraak in organisatie van woon en zorg opvang => vlaams ouderenoverlegkomitee
(OOK)
Ambulante voorzieningen
1. Expertisecentra dementie (ECD)
Ondersteunt zowel particulieren al professionelen. Momenteel in vlaanderen 9 ECD
Functies
-
Informatie verstrekken
Advies geven
Doorverwijzen
Vorming en ondersteuning professionelen om hun deskundigheid te versterken
Signaleren en sensibiliseren
GEEN diagnose, medische behandeling of opvolging VOORAL ondersteunen
2. Thuishulp voor senioren
Verschillende soorten hulp

Thuisbegeleidingsdiensten
Huishoudelijke hulp
Medische zorgen en verpleging
Maaltijdbedeling
Kinesitherapie
Uitlenen van materiaal
Sociale dienst
Klusjesdienst
Kapper
...
Te betalen , afhankelijk van hun inkomen en hoe vaak men de hulp inroept
Niet constant iemand aanwezig => personenalarmsysteem
Semi-residentiële voorzieningen:
3. Dagverzorgingscentra
als thuishulp niet voldoende is, maar definitiece opname is nog niet aangewezen. Dan kan men de dag
doorbrengen in dagverzorgingscentra, hier krijgt men persoonlijk onthaal, medische omkadering en
permanente animatie
residentiële voorzieningen
4. Rustoord voor beijaarden (ROB)
Opvang voor valide beijaarden die beslissen niet meer alleen te wonen, geen verzorgingsinstelling
5. Rust- en verzorgingstehuis (RVT)
Bieden intensieve zorg. Enkel toegankelijk voor beijaarden met matige tot ernstige zorgbehoevendheid.
Adviserende geneesheer van ziekenfonds bepaalt in welke zorgcategorie iemand kan ondergebracht
worden adhv KATZ schaal.
6. Service flats
Woonvorm in studio waarin men zelfstandig kan functioneren, met aanbod warme maaltijden,
animatie,... vaak dienstencentrum hieraan verbonden.
7. Dienst geriatrie in (psychiatrisch) ziekenhuis
Patienten met psychogeriatrische aandoeningen waarvoor gespecialiseerde medische behandeling,
verpleegkundige zorg, revalidatie en reactivering in een ziekenhuis milieu nodig zijn.
Psychologische functie
-
Onthaal & eerste kennismaking
Klinisch onderzoek en anamnese
Opvolging en ondersteuning
Neuropsychologisch onderzoek
8. Overige voorzieningen
‘’ woonzorglijn’’
Vlaamse alzheimer liga
Dementie plan
-
Het stigma moet weg: bewustmakingscampagnes
Bevorderen gezonde levensstijl: gezonde geest in een gezond lichaam
Wetenschappelijk onderzoek: investeren in onderzoek
Adem voor mantelzorgers: investeren in broodnodige thuiszorg
Niet-pluisgevoel voor tijdige diagnose: grote kloof vatstellen eerste symptomen en verdere
opvolging
Aandacht jongere mensen met dementie
Gezondheidspsychologie
Gedrag kan op 3 manieren de gezondheid beinvloeden

Fysiologische weg
Bepaalde leefgewoonten
Wijze waarop men met ziekte omgaan
Gezondheidspsychologisch referentiekader
Binnen gezondheidspsychologie richten we ons niet alleen op patiënten maar ook op gezonde personen
bij wie we gezond gedrag wille bevorderen en/of ongezond gedrag willen voorkomen en reduceren!
Specifieke taken
-
Verrichten van wetenschappelijk onderzoek mbt ziekte en gezondheidsgedrag en mbt
hulpverlenend gedrag
Uitvoeren van diagnostiek van psychosociale aspecten van lichamelijke gezondheid en ziekte
Begeleiden en bevorderen van gezondheidsgedrag
Verstrekken info over gezondheidsgedrag en ziekte gedrag met inbegrip van
gezondheidsvoorlichting en opvoeding
Verstrekken van info aan andere hulpverleners
Begeleiden en trainen van andere hulpverleners
...
Vlaams instituut voor gezondheidspromotie (VIG) heeft gefungeerd als motor voor de grotere inzet van
psychologisch geschoolden op vlak van preventie en gezondheidspromotie
Gezondheidspsychologie kan toegepast worden in ziekenhuizen:
-
Oncologie (kinderen en volwassenen)
Palliatieve eenheden
Pediatrie
Ziekenhuisscholen
Cardiale revalidatie
MS-klinieken
Brandwondencentra
Pijnklinieken
...
Geestelijke gezondheids bevordering
1. LOGO’s
Lokaal Gezondheids Overleg , in totaal 15 in vlaanderen en brussel. Netwerk lokale partners uit
gezondheids en aanverwante sectoren die de handen in elkaar slaan voor het lokaal implementeren van
gezondheidsprojecten en voor het ontwikkelen van een integraal gezondheids beleid in bedrijven,
scholen,... daarbij aangestuurd door de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen
verschillende thema’s
-
Bevordering geestelijke gezondheid
Tegengaan van roken
Voorkomen van ongevallen
LOGO’s werken projectmatig, er wordt een actieplan opgesteld. Elke LOGO beschikt over een MDT inde
preventieve gezondheidszorg
2. Sensoa
Vzw met expertise over seksuele gezondheid
-
Info verspreiden over thema’s die met seksuele gezondheid te maken hebben
Methodiek ontwikkelen voor verschillende settings die instaan voor het werkveld binnen het
preventieve gezondheidsbeleid
Vorming en deskundigheidsbevordering organiseren voor professionelen
3. Vlaamse vereniging voor geestelijke gezondheid (VVGG)
Projecten om kwaliteit van de zorg te verbeteren
Organiseert acties om mensen en organisaties een duidelijker beeld te geven van geestelijke
gezondheidsproblemen, ze informeert inspireert en engageert. Uniek omdat ze zowel zorgverstrekkers
als zorggebruikers mag vertegewoordigen.
4. Mutualiteiten
CM koploper,allerlei campagnes en online diensten om mensen bewust te maken van het belang van een
goede mentale gezondheid.
Forensische psychologie
Onderdeel waarin psychologie en criminologie interageren. Raakvlak tussen psychologie en recht.
Houd zich bezig met beoordelen van het psychisch functioneren en het gedrag van mensen dat
vervolgens op één of andere manier bij de rechtspraak wordt gebruikt. In praktijk is dit psychologische
interventies.
-
Psychiatrische behandeling of begeleiding van deliquenten die met de rechtbank in aanraking
zijn gekomen
Behandeling van psychiatrische patiënten in een detentiecentrum
Diagnostiek en behandeling van jongeren en volwassenen die strafbare feiten stellen
 Forensische hulpverlening zoveel mogelijk integreren in de geestelijke gezondheidszorg
Voldoende zicht op gerechtelijke statuut van de gerechtscliënt is van groot belang.Vaak ‘onder druk’
naar hulpverlening => motivatiebevorderende technieken
Voorbeelden gerechtelijke statuten
-
-
Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI): onder voorwaarden verlaten van de gevangenis na
detentie
Vrijlating of invrijheidstelling onder voorwaarden (VOV): nadat men in voorlopige hechtenis
werd genomen in kader van gerechterlijk onderzoek, in afwachting van het proces kan men mits
het respecteren van opgelegde maatregelen op vrije voet worden gesteld (belgie niet verlaten)
Seponeren na verwijzing: niet vervolgd worden door het gerecht maar wel doorverwezen naar
hulpverlening
Wet op internering
beschermen van de maatschappij en tegelijkertijd zorgen voor aangepaste therapeutische behandeling
voor personen met een geestesstoornis die een misdrijf pleegden
belangrijkste veranderingen
-
Van krankzinnig/zwakzinnig naar geestesstoornis
Verplichte psychiatrische expertise
Rechten van het slachtoffer
Brede waaier aan uitvoeringsmodaliteiten
‘vrij op proef’ als opstap naar een definitieve vrijlating
Opvolging van de uitvoering van de interneringsmaatregel
Beslissingsbevoegdheid bij de strafuitvoeringsrechtbanken
1.
Voorzieningen in de gevangenis
Belgie 1e die medisch-sociale voorzieningen binnen de gevangenisinstelling voorzag
1930: eerste maatschappelijke assistenten aangeworven
1998: ieder strafinrichting psychosociale dienst (PSD) met 3 delige opdracht
-
Verstrekken deskundig advies ten aanzien van de overheid
Uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek
Verstrekken psychosociale zorg t.a.v. de gedetineerde
BaTP niet in PSD werken
Adviesbevoegdheid heeft betrekking op
-
Internering
VOV
Vrijheidsmomenten
VI
Elektronisch toezicht
‘ongestoord’ bezoek
In geval van internering
Rechtbank beoordeelt persoon op moment van feiten niet toerekeningsvatbaar door psychische ziekte,
kan internering in de psychiatrische afdeling van een gevangenis worden opgelegd
Sinds 2007 speciaal voor deze afdelingen MDT opgericht, BaTP hier wel als opvoeder
2. Justitie huizen
Brug tussen gerecht en de samenleving
-
Uitvoeren van bij wet toegekende take van toezicht, justiële begeleiding en sociaal onderzoek in
kader van slachtoffer onthaal, bemiddeling in strafzaken, vrijheid onder voorwaarden als
-
alternatief voor voorlopige hechtenis, probatie, voorlopige en voorwaardelijke invrijheidstelling,
vrijheid op proef bij internering, alternatieve straffen, herstelbemiddeling
Onthaal en informatie en adviesverlening
2 grote takenpakketten
-
Individuele opdrachten
Structurele opdrachten
BaTP als justitie assistent
-
Diagnostische opdracht
Begeleidings opdracht
Bemiddelingsopdracht
Onthaal opdracht
Overleg opdracht
Rapporteringsopdracht
3. Diensten voor slachtoffer hulp
Deel van CAW of Politie
-
4.
Biedt info advies en psychosociale begeleiding aan slachtoffers van misdrijven, geinformeerd
over eigen rechten
Indien nodig kan een intensieve begeleiding of therapie aansluitend bij een gespecialiseerde
dienst worden opgestart
Centrum voor justitieel elzijnswerk (CJW)
Valt binnen werking CAW
-
Gedetineerde,
Ex-gedetineerden
Veroordeelden onder elektronisch toezicht
VOV
Hun naastbestaanden
Mensen die in verdenking gesteld zijn van een misdrijg, maar niet van vrijheid beroofd
A)
-
Individuele hulpverlening
Vroeghulp
Detentiebegeleiding
Reclasseringshulp
Nazorg
B) Structurele hulpverlening
- Binnen halen van externe diensten
5. Diensten daderhulp
Doelstelling: begeleiden van persoonlijke, relationele en maatschappelijke ontwikkeling van daders van
seksueel misbruik, bevorderen van hun re-integratie in de maatschappij om herhaling te voorkomen
Meest bekende centrum voor daderhulp voor seksuele zedenfeiten ITER in Brussel
 Impulscontrolen Terugvalpreventie, Empathiebevordering, Responsabilisering.
Binnen verschillende CAW’s en CGG’s ook versch hulpverleners werkzaam
Neuropsychologie
Vooral neuropsychologisch onderzoek om vast te stellen of hersenbeschadiging gevolgen heeft voor het
dagelijks leven. Of andersom
Neuropsychologisch onderzoek kan aangevraagd worden naar aanleiding van hersenletsel, ongeval,
vraag naar dementie, cognitieve klachten bij een psychische problematiek, misbruik van alcohol en
drugs, vermoedens ADHD,...
Doel van onderzoek: nagaan van deze klachten, ernst bepalen, verklaren, advies bieden naar de
toekomst toe.
Neuropsychologsich onderzoek kan bestaan uit
-
Gesprek
Observatie
Onderzoek geheugen, aandacht, intelligentie,...
Afname vragenlijst
Dit kan uitgevoerd worden in ziekenhuizen, ambulante centra’s, PZ, ...
1. Revalidatiecentra
Onderscheid revalidatie centra: voor kinderen/jongeren en volwassenen/senioren
Werking grotendeels afhankelijk van doelgroep en problematiek.
Kwalitatief hoogstaande manier aan diagnotstiek en revalidatie doen? => MDT
2. Dagcentra NAH
Heterogene groep zowel wat oorzaken als gevolgen betreft
Dagcentra biedt dagopvang, rekeninghoudend met de individuele interesses, de mogelijkheden en
beperkingen van de cliënten. Dagcentrum wil dit isolement doorbreken en de mogelijkheden aanspreken
die mensen wel nog hebben
Talrijke afdelingen in ziekenhuizen waar neuropsychologie aan bod komt bv neurolinguïstiek
CEPOS centrum voor epilepsie en psycho-organische stoornissen
BIVV belgis instituut voor verkeersveiligheid
Eerstelijnszorg
1. Centrum algemeen welzijnswerk
Professionele hulp bieden. Hulpaanbod verstrekken van advies tot semiresidentiële of residentiële
opvang. Laagdrempelig aanspreekpunt waar de meest kwetsbare groep terecht kan voor advies,
relationele en materiële ondersteuning.
Voorbeelden van deelwerkingen
-
Jongerenadviescentra (JAC)
Centra voor levens en gezinsvragen (CLG)
Vrouwenopvangcentra: vrouwen onthaalcentra (VOC) en vluchthuizen
Bezoekruimte
Opvangcentra voor thuislozen
Vluchtelingen werk
2. Huisartsen praktijk
Samenlevingsopbouw
Maatschappelijk kwetsbare groepen: kansarmen, allochtonen,...
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards