form-deponeren-fv-van-na-1-1-2008

advertisement
TOEZICHT FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Formulier voor deponeren financiële verslaggeving van periodieke
informatie van of ná 1 januari 2008 (als bedoeld in paragraaf 5.1a.1.2 van
de Wet op het financieel toezicht (Wft), artikelen 5:25C, 5:25D en 5:25E –
Deel 1
Digitaal deponeren via Loket AFM
U kunt uw financiële verslagen digitaal deponeren via Loket AFM. Hiervoor heeft u
inloggegevens nodig. Deze heeft u ooit eerder per email ontvangen of kunt u aanvragen via
[email protected]
Als u technische problemen ondervindt bij het digitaal deponeren dan kunt u dit formulier
gebruiken en samen met het financiële verslag mailen naar [email protected].
1.
2.
Statutaire naam uitgevende instelling
Statutaire adresgegevens
a) Adres (straatnaam)
b) Postcode
c) Plaats
d) Land
:
:
:
:
:
:
3.
Kruis het type informatie aan:
 Jaarlijkse financiële verslaggeving
 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving
 Tussentijdse verklaring
 Bericht van de uitgevende instelling
4.
5.
Lidstaat van herkomst:
(Keuze) Lidstaat van herkomst geldig tot en met:
6.
Datum vaststelling jaarrekening:
7.
Kruis de taal aan van de periodieke informatie:
 Nederlands
 Frans
 Duits
 Engels
 Anders namelijk:
8.
Periodieke informatie loopt van
9.
Kruis het type verslag aan:
tot en met
.


Geconsolideerd en enkelvoudig
Enkelvoudig
10.
Kruis de verslaggevingsstandaard(en) aan:
 IFRS en Titel 9 Boek 2 BW
 IFRS
 Titel 9 Boek 2 BW
 Andere verslaggevingsstandaarden namelijk:
11.
Welke effecten geeft de instelling uit:
 Aandelen, andere hiermee gelijk te stellen waardebewijzen (zoals
deelnemingsrechten of certificaten van aandelen) en/of obligaties met een
kleinere nominale waarde per obligatie dan € 1.000,- Uitsluitend andere effecten zonder aandelenkarakter (zoals obligaties) met een
nominale waarde per eenheid groter of gelijk aan € 1.000,-- maar kleiner dan €
50.000,--
12.
Op welke gereglementeerde markten staan de effecten van de uitgevende instelling
genoteerd?
Toelichting op deze deponering
Formulier voor deponeren financiële verslaggeving van periodieke
informatie van of ná 1 januari 2008 (als bedoeld in paragraaf 5.1a.1.2 van
de Wet op het financieel toezicht (Wft), artikelen 5:25C, 5:25D en 5:25E –
Deel 2
Contactpersoon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mail
:
:
:
:
:
:
:
:
Aldus naar waarheid opgemaakt:
Datum
Plaats
Handtekening
Formulier voor deponeren financiële verslaggeving van periodieke
informatie van of ná 1 januari 2008 (als bedoeld in paragraaf 5.1a.1.2 van
de Wet op het financieel toezicht (Wft), artikelen 5:25C, 5:25D en 5:25E –
Deel 3
Uitgevende instellingen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt dienen op grond van de bepalingen in paragraaf 5.1a.1.2 van de Wet
op het financieel toezicht aan diverse periodieke verplichtingen te voldoen. Onder effecten
wordt onder meer verstaan verhandelbare aandelen, hiermee gelijk te stellen verhandelbare
waardebewijzen (zoals certificaten en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen),
verhandelbare obligaties of andere verhandelbare schuldinstrumenten en verhandelbare
waardebewijzen waarmee de hiervoor genoemde effecten door uitoefening van daaraan
verbonden rechten of door conversie kunnen worden verworven of in geld kunnen worden
afgewikkeld (zoals warrants en convertibles). De periodieke verplichtingen zijn niet van
toepassing op uitgevende instellingen die uitsluitend obligaties of andere effecten zonder
aandelenkarakter uitgeven met een nominale waarde per eenheid ten minste € 50.000,-- of in
geval van een andere munteenheid de tegenwaarde daarvan op de datum van uitgifte.
Daarnaast zijn met uitzondering van artikel 5:25i Wft de regels uit het nieuwe hoofdstuk 5.1a
Wft niet van toepassing op zogenaamde open-end beleggingsinstellingen. Beursgenoteerde
closed-end beleggingsinstellingen komen wel onder de reikwijdte van het betreffende
hoofdstuk te vallen.
Ook het bericht dat een uitgevende instelling naar aanleiding van een aanbeveling van de
AFM openbaar heeft gemaakt, dient de onderneming op grond van artikel 3 Wet toezicht
financiële verslaggeving (Wtfv) bij de AFM te deponeren.
Als gevolg van de periodieke verplichtingen dient per 1 januari 2009 met betrekking tot
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2008 de volgende informatie algemeen
verkrijgbaar gesteld te worden:
Welke informatie betreft het?
Wanneer dient de betreffende informatie
bij de AFM gedeponeerd te worden?
Jaarlijkse financiële verslaggeving als
bedoeld in artikel 5:25c Wft1
Halfjaarlijkse financiële verslaggeving als
bedoeld in artikel 5:25d Wft2
Tussentijdse verklaringen als bedoeld in
artikel 5:25e Wft3
Het jaarlijks document als bedoeld in artikel
5:25f Wft4
De vastgestelde jaarrekening als bedoeld in
artikel 5:25o Wft5 en 2:394 BW.
Gelijktijdig met het algemeen verkrijgbaar
stellen en uiterlijk binnen vier maanden na
afloop van het boekjaar.
Gelijktijdig met het algemeen verkrijgbaar
stellen en uiterlijk binnen twee maanden na
afloop van de eerste zes maanden van het
boekjaar.
Gelijktijdig met het algemeen verkrijgbaar
stellen in de eerste en in de tweede helft van
het boekjaar en in een periode gelegen tussen
tien weken na aanvang en zes weken voor het
einde van de desbetreffende periode.
Gelijktijdig met het algemeen verkrijgbaar
stellen en ten minste eenmaal per jaar.
Gelijktijdig met het jaarverslag en de overige
gegevens en binnen vijf dagen na vaststelling.
Ten aanzien van bovengenoemde termijnen bestaat geen uitstelmogelijkheid. De algemeen
verkrijgbaar te stellen documenten hoeven niet van handtekeningen te zijn voorzien. De AFM
wijst u erop dat de AFM niet verantwoordelijk is voor onbevoegd gebruik van in het openbare
register van de AFM opgenomen handtekeningen in door de onderneming algemeen
verkrijgbaar gestelde gereglementeerde informatie.
Volgens artikel 5:25m, tweede lid Wft dient algemeenverkijgbaarstelling plaats te vinden
middels een persbericht dat gelijktijdig wordt uitgebracht in Nederland alsmede in elke andere
lidstaat waar de door de uitgevende instelling uitgegeven financiële instrumenten zijn
toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. Volgens artikel 5:25m, derde lid Wft
1
De opgemaakte en door een accountant gecontroleerde jaarrekening (deze jaarrekening hoeft nog niet te zijn
vastgesteld door de AVA), het jaarverslag, de verklaringen als bedoeld in artikel 5:25c, tweede lid, onderdeel c
Wft.
2
De halfjaarrekening, het halfjaarverslag en de verklaringen als bedoeld in artikel 5:25d, tweede lid, onderdeel c
Wft.
3
Deze verplichting geldt uitsluitend voor uitgevende instellingen van aandelen en hiermee gelijk te stellen
verhandelbare waardebewijzen. Een toelichting van belangrijke gebeurtenissen en transacties die in die
periode hebben plaatsgevonden en van de gevolgen daarvan voor de financiële positie van de uitgevende
instelling en de door haar gecontroleerde ondernemingen en een algemene beschrijving van de financiële
positie en de prestaties van de uitgevende instelling en de door haar gecontroleerde ondernemingen tijdens
die periode.
4
Document dat informatie bevat over of verwijst naar de hierboven omschreven gereglementeerde informatie en
overige informatie die door de uitgevende instelling naar het recht inzake het toezicht op het effectenverkeer in
enige staat in de voorafgaande twaalf maanden openbaar is gemaakt.
5
Overeenkomstig het nieuwe achtste lid van artikel 2:394 BW wordt een uitgevende instelling geacht te hebben
voldaan aan de openbaarmakingsverplichting van artikel 2:394 BW indien de vastgestelde jaarrekening, het
jaarverslag en de overige gegevens met inachtneming van artikel 5:25o Wft binnen 5 dagen na vaststelling zijn
toegezonden aan de AFM. Indien de jaarrekening niet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar is
vastgesteld doet de uitgevende instelling daarvan onverwijld mededeling aan de AFM. De AFM zal de
vastgestelde jaarrekening óf de mededeling samen met de niet-vastgestelde jaarrekening (die reeds met de
algemeenverkrijgbaarstelling aan de AFM is verstrekt) binnen 3 dagen aan het handelsregister toezenden.
kan in dit persbericht worden volstaan met een aankondiging waarin wordt verwezen naar de
website van de uitgevende instelling waar de informatie volledig beschikbaar is.
Aan uw verplichting om gelijktijdig bij de AFM te deponeren kunt u voor wat betreft de
Jaarlijkse en Halfjaarlijkse financiële verslaggeving en de Tussentijdse verklaringen voldoen
middels het Loket AFM (zie https://www.loket.afm.nl ). Om in te kunnen loggen op Loket
AFM dient uw onderneming te beschikken over een AFM-toegangscode of een DigiDtoegangscode voor bedrijven. Indien uw onderneming nog niet beschikt over een DigiDtoegangscode, kunt u deze aanvragen bij de Kamer van Koophandel. Heeft u vragen over de
toegang tot Loket AFM stuur dan een e-mail naar [email protected] . De AFM heeft een sterke
voorkeur voor het elektronisch deponeren van uw periodieke informatie via Loket AFM. Niet
alleen is de verwerking van uw deponering minder tijdrovend, maar vooral kunt u via Loket
AFM op een eenvoudige wijze deponeren en ziet u direct na deponering een
ontvangstbevestiging. Bovendien is de capaciteit van het Loket AFM uitgebreid tot 100mb
per te deponeren document. Kortom, Loket AFM biedt u een efficiënte manier om aan uw
periodieke verplichtingen te voldoen.
Mocht u desondanks geen gebruik willen maken van Loket AFM dan kunt u uw periodieke
informatie hardcopy bij de AFM deponeren. De AFM verzoekt u om bij het hardcopy
deponeren gebruik te maken van het op onze website beschikbare nieuwe ‘Formulier voor het
hardcopy deponeren van periodieke informatie’ (zie http://www.afm.nl ). U dient het volledig
ingevulde formulier tezamen met de daarbij behorende periodieke informatie te sturen naar:
Autoriteit Financiële Markten, t.a.v. Melden en Registreren, Postbus 11723, 1001 GS
Amsterdam.
Het jaarlijks document en De vastgestelde jaarrekening kunnen per email worden
gedeponeerd. Het jaarlijks document kan worden gestuurd naar [email protected] . De
vastgestelde jaarrekening kan onder vermelding van de datum van vaststelling worden
gestuurd naar [email protected] .
Heeft u nog vragen over de wijze waarop gedeponeerd dient te worden, stuur dan een e-mail
naar [email protected] .
Amsterdam, februari 2013 versie 1.1
Download