Aanvullingen en toelichtingen op de algemene inkoopvoorwaarden

advertisement
Aanvullingen en toelichtingen op de algemene inkoopvoorwaarden iSGV 2013
ARTIKEL
1
OPNEMEN IN OVEREENKOMST
Werkdag:
kalenderdagen
behoudens weekenden,
algemeen erkende
feestdagen in de zin van
artikel 3 lid 1 Algemene
termijnenwet,
plaatselijke feestdagen
en door de
Opdrachtgever
aangewezen brugdagen
2.1
Deze algemene
inkoopvoorwaarden zijn
van toepassing op de
Offerteaanvraag en
Overeenkomsten met
betrekking tot
Leveringen en Diensten.
2.2
Van deze algemene
inkoopvoorwaarden
kan slechts worden
afgeweken, indien
Partijen dit uitdrukkelijk
schriftelijk met elkaar
zijn overeengekomen.
2.4
Door het indienen van
de Offerte wijst de
Contractant
uitdrukkelijk de
toepasselijkheid van zijn
algemene voorwaarden
af.
3.1
De Opdrachtgever kan
een Offerteaanvraag
intrekken of wijzigen
voorzover dit mogelijk
is binnen de geldende
Nederlandse en
Europese jurisprudentie
en wet- en regelgeving.
De Opdrachtgever zal
geen kosten of schade
vergoeden die hiermee
samenhangen, tenzij
schriftelijk anders is
overeengekomen.
3.2
De Offerte van de
Contractant heeft een
gestanddoeningstermijn
van negentig dagen of
zoveel langer of korter
Als wordt afgeweken van de algemene
voorwaarden dan moet dat in de
overeenkomst worden aangegeven.
OPNEMEN IN OFFERTEAANVRAAG
n.a.v. de term Werkdag. In de
offerteaanvraag moet worden
opgenomen als er tijdens de procedure
algemeen erkende feestdagen (of
brugdagen) zijn en zo ja, wanneer die
dan zijn. Ook moeten de werktijden in
de offerteaanvraag worden vermeld.
Opnemen dat de algemene
inkoopvoorwaarden op de
overeenkomst en op de offerteaanvraag
van toepassing zijn. Ook moet worden
aangegeven dat de VNG
inkoopvoorwaarden worden gebruikt
en op welke punten daarvan wordt
afgeweken. De algemene
inkoopvoorwaarden moeten in een
bijlage bij de offerteaanvraag worden
opgenomen. Verwijzen naar bv. de
website is onvoldoende.
Dan ook in de offerteaanvraag
aangeven op welke punten wordt
afgeweken van de algemene
inkoopvoorwaarden in de
overeenkomst.
Expliciet opnemen in de
offerteaanvraag.
In de architectenbranche is het wel
gebruikelijk om te betalen voor een
ontwerp indien de aanbesteding wordt
afgebroken. Het zou dan
disproportioneel zijn als toch wordt
vastgehouden aan deze bepaling. Dan
aangeven in de offerteaanvraag dat
wordt afgeweken van artikel 3.1 van de
algemene inkoopvoorwaarden in die zin
dat bij het evt. afbreken van de
aanbestedingsprocedure de kosten van
het ontwerp wel worden vergoed (evt.
met een maximum bedrag).
Het ligt aan de doorlooptijd van de
aanbestedingsprocedure of 90 dagen
genoeg is. Met name als de
aanbestedende dienst verwacht een
lange tijd voor de beoordeling nodig te
als in de
Offerteaanvraag is
vermeld. De
gestanddoeningstermijn
vangt aan op de dag
waarop de
inschrijvingstermijn sluit
of op de dag die wordt
vermeld in de
Offerteaanvraag.
4.1
De Contractant zal zijn
verplichtingen
voortvloeiend uit de
Overeenkomst in
nauwe samenwerking
met de Opdrachtgever
nakomen,
onverminderd de eigen
verantwoordelijkheid
van de Contractant.
7.1
Partijen
verplichten zich
om al wat bij de
uitvoering van de
Overeenkomst ter
kennis komt en
waarvan het
vertrouwelijke
karakter bekend is
of redelijkerwijs
kan worden
vermoed, op
generlei wijze
bekend te maken –
inclusief via
kanalen van sociale
media - of voor
eigen doeleinden
te gebruiken,
behalve voor zover
enig wettelijk
voorschrift of
rechterlijke
uitspraak tot
bekendmaking
noopt.
9.1
De Opdrachtgever is
bevoegd om de
Overeenkomst
schriftelijk te wijzigen
en/of aan te vullen, na
overleg met en
instemming van de
Contractant over de
gevolgen van de
wijziging of aanvulling.
11.1
De Contractant is van
rechtswege in verzuim
nadat de fatale
hebben is het verstandig een langere
gestanddoeningstermijn op te nemen in
de offerteaanvraag.
In de overeenkomst kunnen nadere
verplichtingen worden uitgewerkt.
Als er nadere verplichtingen in de
overeenkomst worden opgenomen,
moeten deze ook worden opgenomen
in de offerteaanvraag.
Het is verstandig om dit artikel ook op te
nemen in de overeenkomst en om
voorafgaand aan de overeenkomst al aan te
geven welke stukken vertrouwelijk zijn of
kunnen worden.
Let op dat bij wijziging of aanvulling bij een
(Europese) aanbesteding geen sprake is van
een wezenlijke wijziging, want dit kan er toe
leiden dat de opdracht opnieuw moet worden
aanbesteed. Over wat precies een wezenlijke
wijziging is kan gekeken worden bij PIANOo
(www.pianoo.nl) of op de site van Europa
Decentraal (www.europadecentraal.nl)
De termijnen voor leveringen en diensten
moeten in de overeenkomst worden
opgenomen. Dit geldt ook wanneer er wordt
gewerkt met deelleveringen.
De termijnen moeten dan ook in de
offerteaanvraag als eis worden
opgenomen.
termijn(en) of termijnen
voor de uitvoering van
de desbetreffende
Prestaties, zoals
vermeld in de
Overeenkomst, zijn
verstreken en de
desbetreffende
Prestaties niet of niet
volledig zijn uitgevoerd.
14.3
De Contractant zal
vanaf het aangaan van
de Overeenkomst
adequaat verzekerd zijn
voor het uitvoeren van
de Overeenkomst en zal
zich adequaat verzekerd
houden gedurende de
uitvoering van de
Overeenkomst.
15.1
Indien een
boetebepaling is
overeengekomen, is
deze boete zonder
rechterlijke
tussenkomst,
ingebrekestelling of
aanmaning direct
opeisbaar.
17.1
De Contractant zal de
Overeenkomst
uitvoeren tegen de in
zijn Offerte genoemde
prijzen in Euro’s. De
overeengekomen
prijzen zijn vast, tenzij
de Overeenkomst de
omstandigheden
vermeldt die tot
prijsaanpassing kunnen
leiden, alsmede de
wijze bepaalt waarop
de aanpassing
plaatsvindt.
17.3
Meerwerk zal door de
Contractant slechts in
behandeling worden
genomen nadat de
inhoud en het budget
schriftelijk zijn
overeengekomen met
de Opdrachtgever.
18.1
Op de factuur vermeldt
In de overeenkomst kan, afhankelijk van de
soort opdracht, worden aangegeven over
welke verzekering de Contractant moet
beschikken.
Productaansprakelijkheidsverzekering,
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (risico
voor beroepsfouten) en/of
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (onder
meer aansprakelijkheid voor schade
toegebracht aan personen die werkzaam zijn
bij of goederen die eigendom zijn van de
gemeente.
Als een boetebepaling wenselijk is moet dit in
de overeenkomst worden opgenomen
aangezien dit geheel moet worden afgestemd
op het soort levering of de soort dienst.
Voorbeeld van een boetebepalnig is:
“De Contractant is bij het niet naleven van […]
een onmiddellijk opeisbare boete
verschuldigd van EUR […] aan de
Opdrachtgever, zonder rechterlijke
tussenkomst. Deze bepaling laat alle andere
rechten en vorderingen van de Opdrachtgever
onverlet , waaronder de mogelijkheid om
eventuele daadwerkelijke schade te
verhalen.”
Datgene wat in de offerteaanvraag wordt
opgenomen over tariefafspraken moet ook in
de overeenkomst worden opgenomen.
Let op, als er sprake is van meerwerk dan
moet goed in de gaten worden gehouden dat
er geen sprake is van een nieuwe opdracht in
de zin van het Europees aanbestedingsrecht.
Dit kan bv. het geval zijn bij wezenlijke
wijziging van de opdracht (zie opmerking bij
artikel 9), maar ook bij aanvullende
opdrachten.
In de overeenkomst kunnen aanvullende
eisen worden gesteld aan datgene wat op de
Dit kan dan ook als eis in de
offerteaanvraag worden opgenomen.
In de offerteaanvraag kan worden
gekozen voor een bepaalde
tariefafspraak. Bv. op basis van
nacalculatie of een vaste prijs.
de Contractant;

de wettelijke
vereisten waaraan
de factuur moet
voldoen: naam,
adres, postcode,
woonplaats,
bank/gironummer
en de benodigde
IBAN- en BICgegevens, BTWnummer, KvKnummer;

het factuuradres
van de
Contractant;

het totale
factuurbedrag
inclusief en
exclusief BTW; en

factuur vermeld moet worden. Denk bv. aan
naam en adres van de locatie waar de factuur
betrekking op heeft. Daarnaast kan ook nog
opgenomen worden wanneer een factuur kan
worden verstuurd. Dit is afhankelijk van de
opdracht.
eventuele nadere
eisen in overleg
met de
Opdrachtgever
19.1
De Contractant levert
de Goederen conform
Delivered Duty Paid
(DDP), volgens
Incoterms 2010, zoals
vastgesteld door de
Internationale Kamer
van Koophandel (ICC).
19.3
Indien de
Opdrachtgever de
Goederen gemotiveerd
afkeurt, zal de
Contractant op zijn
eigen kosten de
Goederen ophalen.
19.5
De Contractant verleent
tenminste een garantie
voor de Goederen van
twaalf maanden vanaf
het moment dat de
Opdrachtgever de
Goederen heeft
goedgekeurd, tenzij
schriftelijk anders is
overeengekomen. Deze
garantie laat onverlet
de aansprakelijkheid
van de Contractant voor
schade die de
Opdrachtgever lijdt als
gevolg van de gebreken
aan de Goederen.
21.2
De acceptatie van de
Goederen zal
geschieden door middel
van een schriftelijke
verklaring van de
Opdrachtgever, na
Aflevering en eventuele
installatie van de
Dit houdt in dat de Contractant de goederen
aflevert op de overeengekomen plaats en tijd
en dat de Contractant alle kosten en risico’s
draagt die verbonden zijn aan de aflevering. In
de overeenkomst moeten plaats en tijd van
de aflevering worden opgenomen.
Volgens artikel 7.23 Burgerlijk wetboek moet
de Opdrachtgever binnen bekwame tijd nadat
hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen
ontdekken dat de goederen niet voldoen, de
Contractant op de hoogte stellen. In de
overeenkomst kan hiervoor een termijn
worden opgenomen. Dat is afhankelijk van de
te leveren goederen.
Het kan bij bepaalde producten wenselijk zijn
om een langere of kortere garantietermijn op
te nemen. Dit moet dan in de overeenkomst
worden geregeld.
De acceptatie van de goederen zegt niets over
de goedkeuring, maar alleen iets over de
overdracht van het risico. In de overeenkomst
kunnen eisen worden gesteld aan de
verklaring. Gebeurt dat niet (eigen keuze) dan
is een afgetekende vrachtbrief ook een vorm
van acceptatie.
Goederen. Indien de
Opdrachtgever de
Goederen niet
accepteert, geeft zij
gemotiveerd aan
waarom de acceptatie
onthouden wordt.
22.1
De Contractant zal de
Diensten uitvoeren
binnen de termijn en op
de plaats zoals deze zijn
opgenomen in de
Overeenkomst.
23.2
Voor de vervanging van
Personeel van
Contractant is
voorafgaande
schriftelijke
toestemming vereist
van de Opdrachtgever,
tenzij directe
vervanging van
Personeel van
Contractant
noodzakelijk is. In dat
laatste geval kan
worden volstaan met
mondelinge
toestemming van de
Opdrachtgever.
Uitgangspunt daarbij is
dat personen
beschikbaar worden
gesteld die een
vergelijkbare
deskundigheid,
opleiding en ervaring
hebben (conform het
vereiste in de
Offerteaanvraag).
23
(personeel van
contractant)
Hier moet nog iets over worden opgenomen
in de overeenkomst.
In de overeenkomst moet worden
opgenomen waar het in te zetten personeel
aan moet voldoen (opleiding en ervaring etc.)
In de overeenkomst kan nog een bepaling
worden opgenomen voor het inzetten of
inhuren van personeel waarin komt te staan
dat geen arbeidsovereenkomst tot stand
komt.
In de offerteaanvraag moeten eisen
worden opgenomen aan het in te
zetten personeel (opleiding en ervaring
etc.)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards