20151111 Oudervragenlijst start schoolloopbaan

advertisement
Oudervragenlijst start schoolloopbaan
Leerling-gegevens
Naam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Schooljaar:
Datum:
Intakegesprek met:
□ jongen
□ meisje
Algemene ontwikkelingsaspecten
Zijn er bijzonderheden m.b.t. zwangerschap of geboorte te
melden?
Zo ja, welke?
ja / nee
Is er sprake van een bijzondere ziekte?
Zo ja, welke informatie hierover is voor de school van belang?
ja / nee
Gebruikt uw kind medicijnen?
Zo ja, welke?
ja / nee
Is er sprake van allergieën?
Zo ja, welke?
ja / nee
Zijn er problemen met de ogen?
Zo ja, welke?
ja / nee
Zijn er problemen met de oren?
Zo ja, welke?
ja / nee
Is uw kind zindelijk?
ja / nee
Zijn er problemen met eten/drinken?
Zo ja, welke?
ja / nee
Oudervragenlijst start schoolloopbaan VGPONN – versie febr. 2013
1
Zijn er problemen met slapen?
ja / nee
Globale gegevens
Kruis in onderstaand lijstje aan wat van toepassing is op uw kind. U kunt meerdere
mogelijkheden aankruisen:
□
□
□
□
□
spontaan
driftig
gespannen
passief
zelfverzekerd
□
□
□
□
□
somber
overactief
rustig
zelfredzaam
aandachtvragend
□
□
□
□
□
teruggetrokken
jaloers
vrolijk
opgewekt
snel in tranen
□
□
□
□
angstig
verlegen
gehoorzaam
faalangstig
Speelwerkgedrag
Vindt uw kind het fijn om samen met anderen te spelen?
ja / nee / soms
Kan uw kind alleen spelen?
ja / nee / soms
Wat doet uw kind als het speelt?
Verveelt uw kind zich snel?
ja / nee / soms
Is uw kind snel ontmoedigt als iets niet lukt?
ja / nee / soms
Wil uw kind graag zijn/haar zin doen?
ja / nee / soms
Spraak- en taalontwikkeling
Is uw kind verstaanbaar voor anderen?
ja / nee
Spreekt uw kind makkelijk met anderen?
ja / nee
Heeft uw kind logopedie of heeft hij/zij dit gehad?
ja / nee
Kan uw kind goed duidelijk maken wat hij/zij wil?
ja / nee
Wordt er thuis een dialect of een andere taal gesproken?
ja / nee
Motorische ontwikkeling
Beweegt uw kind soepel?
ja / nee
Kan uw kind knippen?
ja / nee
Kan uw kind wat tekenen en knutselen?
ja / nee
Oudervragenlijst start schoolloopbaan VGPONN – versie febr. 2013
2
Kan uw kind zichzelf aankleden?
ja / nee
Heeft uw kind fysiotherapie of heeft hij/zij dit gehad?
ja / nee
Wat is de handvoorkeur van uw kind?
(Kruis aan wat van toepassing is)
□ rechts
□ links
□ dit is nog onduidelijk
Interesse voor boeken
Heeft uw kind al interesse voor boeken?
ja / nee / soms
Kan uw kind luisteren tijdens het voorlezen?
ja / nee / soms
Kan uw kind het verhaal terugvertellen?
ja / nee / soms
Denkontwikkeling
Stelt uw kind ‘waarom’-vragen?
ja / nee / soms
Kent uw kind de betekenis van veel woorden?
ja / nee / soms
Heeft uw kind al interesse in letters en lezen?
ja / nee / soms
Heeft uw kind al interesse in hoeveelheden en getallen?
ja / nee / soms
Bedenkt uw kind creatieve oplossingen?
ja / nee / soms
Schoolbeleven
Neemt uw kind deel aan voorschoolse en/of extra
voorzieningen?
(aankruisen indien van toepassing)
□
□
□
□
peuterspeelzaal
kinderdagverblijf
gastouders
opvoedingsondersteuning
Naam:
Adres:
Heeft uw kind zin om naar school te gaan?
ja / nee
Verwachtingen
Denkt u dat uw kind aanpassingsproblemen zal hebben ten aanzien van:
De regels in de klas?
ja / nee
Het stilzitten?
ja / nee
Het accepteren wat de leerkracht zegt wat er moet gebeuren?
ja / nee
Het rekening houden met anderen?
ja / nee
Oudervragenlijst start schoolloopbaan VGPONN – versie febr. 2013
3
Het goed kunnen luisteren?
ja / nee
Denkt u dat uw kind het lichamelijk aankan?
ja / nee
Denkt u dat uw kind zich vrij zal voelen in de groep?
ja / nee
Wat is uw beeld van de ontwikkeling van uw kind?
(kruis aan wat van toepassing is)
□ er is een mogelijke achterstand in ontwikkeling.
□ de ontwikkeling verloopt normaal.
□ er is een mogelijke voorsprong in ontwikkeling.
Bijzonderheden
Hebben zich bijzondere omstandigheden voorgedaan in het gezin,
zoals geboorte, ziekte, ziekenhuisopnamen, verhuizing,
echtscheiding, sterfte?
Zo ja, wilt u dit evt. mondeling toelichten?
ja / nee
ja / nee
Is er sprake van leerproblemen, dyslexie, dyscalculie of hoogbegaafdheid in de familie?
Zo ja, wilt u dit hieronder aankruisen?
□ leerproblemen
□ dyslexie
□ dyscalculie
□ hoogbegaafdheid
□ anders, nl.
Heeft u nog aanvullende gegevens over uw kind?
Zo ja, wilt u dit hieronder dan weergeven?
ja / nee
Verklaring toestemming tot handelwijze voor als het kind ziek wordt op school
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich
verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd contact
opnemen met de ouder(s)/verzorger(s ) of met een andere, door hen aangewezen, persoon.
Een enkele keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet
dan zal de groepsleerkracht een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een
‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden.
Oudervragenlijst start schoolloopbaan VGPONN – versie febr. 2013
4
Ik ga wel/niet akkoord met bovenstaande handelswijze .*
Mijn kind is wel/niet overgevoelig voor de volgende zaken:*
medicijnen………………………………………………….
ontsmettingsmiddelen………………………………
smeerseltjes………………………………………………
pleisters……………………………………………………
overig………………………………………………………
*doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik verklaar hierbij dat ik er geen bezwaar tegen heb als foto’s van mijn kind eventueel
geplaatst worden in de nieuwsbrief of het beschermde gedeelte van de website van
school.
Ik verklaar hierbij dat ik er geen bezwaar tegen heb als mijn kind te zien is op
videobeelden die bestemd zijn voor intern gebruik bij coaching van leerkrachten. Na het
coachingsgesprek worden deze beelden gewist/vernietigd.
Deze lijst/verklaring is ingevuld door (handtekening):
□
□
□
□
vader
moeder
verzorger
……………..
Oudervragenlijst start schoolloopbaan VGPONN – versie febr. 2013
5
Download