Checklist `Dit vind ik ervan!` 2.0

advertisement
Checklist ‘Dit vind ik ervan!’ 2.0
Contactgegevens
Onderstaand vult u de contactgegevens in van de contactpersonen voor wanneer er
vragen zijn over het instrument, de aangeleverde documentatie of anderszins.
Eerste contactpersoon
Naam
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Werkdagen/-tijden
Tweede contactpersoon
Naam
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Werkdagen/-tijden
Derde contactpersoon
Naam
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Werkdagen/-tijden
Janneke Stegink
Kwaliteit en ontwikkeling
[email protected]
06 53 18 25 33
Juliëtte Vaal
Coördinator kwaliteit
[email protected]
06 12 53 66 91
Marloes de Ruiter
Programmamanager
[email protected]
06 15 01 82 55
Bijgevoegde documenten
Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.
Instrument
Documentatie voor onderbouwing
Ingevuld format
Ingevulde checklist (contactgegevens, toelichting criteria)
Ja
Reeds in bezit
Ja
Ja
Toelichting criteria
Op de volgende pagina geeft u aan of en in hoeverre aan de criteria voor de waaier van
cliëntervaringsinstrumenten wordt voldaan. Tevens geeft u per criterium een toelichting
op welke manier al dan niet aan het criterium wordt voldaan.
1. Meet ervaringen van individuele cliënten over de
kwaliteit van de zorg en dienstverlening van de
organisatie (gericht op domeinen van kwaliteit van
bestaan)1
Toelichting criterium 1:
Instrument voldoet aan criterium
Ja
‘Dit vind ik ervan!’ 2.0 geeft inzicht in wat een individuele cliënt belangrijk vindt, hoe hij of zij de
kwaliteit van zijn of haar bestaan ervaart en in hoeverre de zorg en dienstverlening daarop
aansluiten. Daarbij worden tien thema’s aan de orde gesteld, die alle domeinen van de kwaliteit
van iemands bestaan bestrijken.
Er zijn verschillende varianten van ‘Dit vind ik ervan!’ 2.0 ontwikkeld om aan te kunnen sluiten bij
specifieke behoeften en voorkeuren van cliënten en verwanten.
2. Genereert verbeterinformatie op individueel niveau.
Deze verbeterinformatie kan worden geaggregeerd
naar de organisatorische eenheid en/of naar de
organisatie als geheel
Toelichting criterium 2:
Instrument voldoet aan criterium
Ja
De onderzoekende dialoog tussen de cliënt en zijn eerstverantwoordelijk begeleider leidt op natuurlijke
wijze tot verbeterinformatie die direct kan worden opgepakt. Samen met de cliënt wordt bepaald
welke aandachtspunten besproken moeten worden in de evaluatie van het ondersteuningsplan.
De geregistreerde informatie op de gesprekslijsten bestaat zowel uit kwalitatieve als kwantitatieve
gegevens. De kwantitatieve informatie betreft een ervaringsscore waarmee een cliënt aangeeft
hoe hij of zij een bepaald aspect van de kwaliteit van zijn of haar bestaan ervaart, welke thema’s
belangrijk zijn voor hem of haar en of er verandering gewenst is. De kwalitatieve informatie
bestaat uit de kern van de dialoog met de cliënt, die door de medewerker is vastgelegd. Zowel de
kwantitatieve als de kwalitatieve informatie kunnen op verschillende niveaus in de organisatie
worden geaggregeerd en geduid en geven samen inzicht in verbetermogelijkheden.
3. Er wordt systematisch gewerkt aan validiteit,
verbetering en onderbouwing van het instrument (als
dat nog niet het geval is, krijgt men twee meetcycli om
dit op orde te krijgen).
Toelichting criterium 3:
Instrument voldoet aan criterium
Ja
Cordaan, Philadelphia en Siza werken structureel samen aan het verbeteren en onderbouwen van
‘Dit vind ik ervan!’ 2.0. Daarbij worden de ervaringen benut die in de eigen organisaties, maar ook
bij andere gebruikers worden opgedaan. In 2015 wordt een structuur gerealiseerd waarin op een
systematische manier deze ervaringen worden verzameld en gedeeld. Er is een wetenschappelijke
adviesraad ingesteld om mee te denken over het onderbouwen en versterken van de validiteit en
betrouwbaarheid van ‘Dit vind ik ervan!’ 2.0.
1
Minimaal eens per drie jaar dienen alle cliënten te worden bevraagd met een instrument
uit de waaier.
Download