Seminarverslagen - Natura Foundation

advertisement
Bonusan seminar ‘Salvestrolen’, door dhr.
L. Pruimboom, 18 en 22 september 2008.
U kunt de syllabus bestellen van de seminars van
Bonusan([email protected] of telefoonnummer
0186-654221)
Seminarverslagen
Salvestrolen
Bonusan seminar door Leo Pruimboom
een volledig seminar van bonusan werd in september 2008 gewijd aan salvestrolen.
salvestrolen zijn een groep van diverse xenohormetische stoffen (zoals
salicylzuur, curcumine en resveratrol) die door planten worden gevormd met een
gezondheidsbevorderend effect op de mens. een aantal van deze stoffen wordt door
de plant als stressrespons verhoogd geproduceerd. stressfactoren voor de plant zijn
onder meer droogte, microbiële belasting (biologische teelt!) en zuurstoftekort (grote
stressfactor).
De xenohormetische stoffen kunnen indien geconsumeerd door de
mens via bepaalde enzymen (sirtuïnen) genen activeren. De sirtuïnen
worden bij de mens ook geactiveerd door calorische restrictie of
andere milde stressfactoren. Ze zorgen voor een verhoging van overlevingsmechanismen en daarmee gezondheid (hormese). Processen die
bijvoorbeeld verbeteren zijn het vetzuurmetabolisme, de vetverbranding, bescherming van de schade aan hersenen en gliacellen (verminderde kans op Parkinson, MS en Alzheimer), verminderde schade door
vrije radicalen en vertraging van de celdeling (o.a. verminderde kans
op kanker).
De door salvestrolen geactiveerde sirtuïn-enzymen zorgen via histonacytelatie en deacetylatie voor inactivatie of activatie van genen, met
uiteindelijk als resultaat:
•
Inhibitie van de IGF-genen (IGF = Insulin-like Growth Factor)
•
Verbetering van de mitochondriale functies (o.a. verbranding)
•
Vermindering DNA-schade door regulatie apoptose bij vrije radi-
Leo Pruimboom gaf aan dat resveratrol in combinatie met andere
calen schade en DNA-reparatie door FOXO-enzymen (FOXO =
salvesterolen een krachtige werking heeft, 100-1000 malen sterker. Bij
eiwitten die metabole transcriptieprocessen verzorgen, zoals
een interventie met een salvesterolencomplex hoort een basis van een
celdood van beschadigde cellen en energiehomeostase
biologische voeding met een milde calorische restrictie geadviseerd
Verhogen de gevoeligheid van de glucocorticoïdreceptor en daar-
te worden. Tevens kunnen niacine (flush free) en curcumine worden
door anti-inflammatoir vooral in combinatie met curcumine.
ingezet ter optimalisatie van de activiteit van de sirtuïnen. <<
Dit laatste is met name zinnig bij aandoeningen als reumatoïde
(Mirjam Bakker-van Dam)
•
artritis, hart- en vaataandoeningen en chronisch obstructieve
pulmonaire aandoeningen (COPD).
48
Van Nature nr. 11 - 2008
seMiNar
Eten voor genen
MBOG lustrumcongres 4 oktober 2008
de Maatschappij ter bevordering van de orthomoleculaire geneeskunde bestaat dit
jaar twintig jaar en dat werd gevierd met een lustrumcongres. het was een interessant
symposium, waarbij van diverse kanten de beïnvloeding van de genen door leefstijl en
milieufactoren werden bekeken.
tijdens het symposium werd de jaarlijkse Mbog-trofee uitgereikt aan professor dr. frits
Muskiet voor zijn werk over de relatie tussen essentiële vetten en vitamines in relatie
tot verschillende ziektebeelden. ook de secretaris van de Mbog, rita eissens, werd
onderscheiden voor haar bijdragen.
In zijn lezing stelde Frits Muskiet, dat ons genoom zich moet aanpassen
orthomoleculaire, Ayurvedische en Chinese voedingsleer. Zij ontwik-
aan de veranderende leefomstandigheden. Sinds de landbouwrevo-
kelde een voedingsprogramma dat via deze drie invalshoeken rekening
lutie, circa 10.000 jaar geleden, en vooral sinds de industriële revo-
houdt met onze individuele genetische verschillen. Samen met collega
lutie, zo´n 200 jaar geleden, is er veel veranderd in onze leefomgeving.
diëtist Tanja Visser schreef zij er recentelijk het boek ´Het Energieher-
Ons genotype heeft zich nog niet aangepast aan deze veranderingen.
stelplan´ over.
Snellere aanpassingen zijn te verwachten in het fenotype en dat heeft
vooral te maken met epigenetische verandering in de celexpressie en
Erfelijkheid speelt bij de incidentie van borstkanker slechts een kleine
lichaamsensoren. Deze sensoren zorgen voor een continue aanpas-
rol (<2%), aldus drs. Gabriel de Vriendt. Borstkanker is geassocieerd
sing van het lichaam aan de omgeving. Sommige epigenetische
met hyperoestogenisme, maar de meeste oestrogenen komen van
(omgevings-) aanpassingen kunnen via ‘imprinted genes’ worden
buitenaf (vooral uit chemische bestrijdingsmiddelen). De methylatie en
doorgegeven aan het nageslacht. Zo kunnen bepaalde genen worden
detoxificatie schiet vaak tekort en moet daarom gestimuleerd worden
in- of uitgeschakeld, die normaal actief of inactief zouden moeten zijn.
via onder andere antioxidanten, glutathion en methylatiefactoren.
Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de enorme toename van de
zogenaamde westerse- of welvaartziektes.
In haar bijdrage aan het congres gaf drs. Anna Kruyswijk een overzicht van de betekenis van slapen voor onze genen. Slaapstoornissen
Het effect van een te lage vitamine-D-spiegel (<30 nmol/l) kwam aan
kunnen een verminderde melatonineproductie en een lagere cortisol-
de orde in de lezing van dr. Bert Verhage, internist en gespecialiseerd
spiegel bij het ontwaken tot gevolg hebben. Melatonine heeft recep-
in osteoporose. Vitamine D speelt een rol bij de bothuishouding, de
toren in onder andere het centrale zenuwstelsel en organen door ons
spierontwikkeling, de samenwerking met calcium en op het gebied
gehele lichaam. Het heeft invloed op genexpressie en genreparatie en
van de immuniteit, infecties en auto-immuunziekten. Ook is vita-
speelt een rol bij vele processen die te maken hebben met onder meer
mine D van belang in de celproliferatie en celdifferentiatie. Een lage
insulinesecretie, reductie van oxidatieve stress en verbetering van
vitamine-D-spiegel heeft invloed op het ontstaan van diverse soorten
hyperthyreoïdie. De melatonineproductie is positief te beïnvloeden
kanker. Verhage pleitte daarom voor een verhoging van de aanbevolen
met onder meer voldoende zonlicht overdag, stressreductie en met
suppletie tot 100 microgram bij risicogroepen van vitamine D en een
voeding die rijk is aan tryptofaan en cofactoren voor de omzetting.
verhoging van de referentiewaarde tot 80 nmol/l om fracturen te voorkomen.
Dirk Zoutewelle sloot het congres af. Hij liet zien dat een orthomoleculaire benadering van schizofrenie effectief kan zijn. Epigenetische
De genetische verschillen tussen individuen hebben gevolgen voor
factoren spelen volgens hem een grote rol in de ontwikkeling van
de voedings- en suppletieadviezen. Dit was de kern van het betoog
geestesziekten zoals schizofrenie, autisme en manische depressie. <<
van Marijke de Waal-Malefijt, diëtist en gespecialiseerd in onder meer
(Mirjam Bakker-van Dam)
Van Nature nr. 11 - 2008
49
Download
Random flashcards
Create flashcards