CURSUS `WEGWIJS IN DE HEILIG SCHRIFT`

advertisement
CURSUS ‘WEGWIJS IN DE HEILIG SCHRIFT’
De diocesane cursus Wegwijs in de heilige Schrift bestaat uit tien
bijeenkomsten waarin we de rode draad door de geschiedenis van de
boodschap van Gods heil proberen te ontdekken, om zo te gaan zien wie
Jezus Christus is en wat de Blijde Boodschap voor ons betekent.
Als christenen willen we ons leven baseren op het Evangelie zoals Jezus
Christus dit in woord en daad aan de mensen gegeven heeft. Deze
verkondiging van het Evangelie door Jezus is echter niet zomaar uit de
lucht komen vallen. Er gaat een duidelijke voorbereiding aan vooraf, die
zeker achteraf goed herkenbaar is. De boodschap van Jezus is de vervulling
van oude beloften die door God gedaan zijn aan het Joodse volk. Hierover
kunnen we uitvoerig lezen in het Oude Testament. Willen we het Nieuwe
Testament goed verstaan, dan kan dit niet zonder een goed inzicht in het
Oude Testament.
Als christenen zijn we dus met alle vezels verbonden met het Oude
Testament. Het Nieuwe Testament benadrukt niet voor niets dat de
gebeurtenissen met en rond Jezus ‘volgens de Schriften’ zijn. De God van
Jezus van wie Hij gezegd heeft dat we Hem met Vader mogen aanspreken,
is geen andere God dan de God van Israël, JHWH. Jezus is niet gekomen
‘om wet en profeten op te heffen, maar om de vervulling ervan te
brengen’. Hij brengt geen andere openbaring maar de volheid van de éne
openbaring waarvan Hijzelf de vervulling is.
Als we dat gaan zien en blijven zien als we lezen uit de heilige Schrift of er
uit voorlezen in catechese of liturgie, zullen we ontdekken wat de Bijbel
maakt tot ‘woord van God en dat Gods Woord ons nooit met rust laat.
Gods Woord is telkens nieuw en actueel, voor alle mensen, door alle
eeuwen heen.
Opzet
Vooraf aan een bijeenkomst krijgt iedere deelnemer schriftelijk informatie
over het onderwerp van de komende bijeenkomst; tijdens de bijeenkomst
wordt deze informatie verbreed en uitgediept; telkens worden ook één of
enkele perikopen samen gelezen.
Onderwerpen die aanbod komen zijn: De Bijbel, ons geloofsboek;
Wordingsgeschiedenis van het Oude Testament; De boeken van Mozes;
Het profetisme in Israël; de Wijsheidsliteratuur; de Psalmen;
Wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament; het Evangelie en de vier
evangeliën; Handelingen van de apostelen en de brieven; de openbaring
van Johannes.
Voor wie?
Voor lectoren en catechesewerkgroepen in parochies, voor docenten
godsdienstonderwijs, maar eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is
om zich in de H. Schrift te verdiepen.
Data en locatie
De cursusbijeenkomsten worden gegeven op donderdagavond 26
september 2013; 24 oktober; 28 november; 19 december; 6 februari 2014;
27 februari; 20 maart; 10 april; 8 mei en 19 juni. Telkens van 19.30 tot
21.30 uur in ’s-Hertogenbosch.
Kosten
Van deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van € 45,- p.p.
Aanmelding
Vóór 18 september 2013
Secretariaat Diocesaan VormingsCentrum
Postbus 1070, 5200 BC ’s-Hertogenbosch
T: 073-523 20 20
E: [email protected]
Download