Voorstel aanvraagformulier projecten Zuiden

advertisement
aanvraagformulier voor projectondersteuning
BRUGS FONDS
VOOR ONTWIKKELING EN SAMENWERKING
in het kader van noord-zuid samenwerking
terug te sturen naar:
brugs fonds voor ontwikkeling en
samenwerking
zetel: stadhuis, b-8000 brugge
correspondentieadres en secretariaat:
noord-zuiddienst
oostmeers 105, b-8000 brugge
t 050 44 82 44 en 050 33 83 21
f 050 34 61 99
[email protected]
www.brugge.be/noordzuiddienst
Met de steun van Stad Brugge, Burg 12 te 8000 Brugge
Aanvraagformulier voor projectsteun in het Zuiden
Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS)
A. Gegevens betreffende de aanvragende organisatie in Vlaanderen
1) Naam aanvragende organisatie:
2) Statuut aanvragende organisatie (feitelijke vereniging, vzw, erkende NGO,…)
3) Wanneer werd de organisatie opgericht?
4) Hoeveel bestuursleden heeft jullie organisatie?
5) Hoofddoel en doelgroep van de organisatie:
Toe te voegen: statuten, lijst van bestuursleden en een voorstellingsfolder/brochure van de
organisatie.
6) Contactgegevens van de aanvragende organisatie
Adres:
Tel:
Fax:
E-mail:
Website:
7) Contactgegevens van de contactpersoon in Brugge:
Naam:
Adres:
Tel:
Fax:
E-mail:
Relatie tot of verankering met het ingediende project:
8) Beschrijf jullie werking in Brugge:
2
9) Zijn er mensen in jullie organisatie die ervaring hebben met ontwikkelingssamenwerking in het
Zuiden?
a) Indien ja, hoe hebben ze ervaring verworven?
b) Indien nee, hoe werd er kennis opgedaan betreffende het opzetten van het project in het
Zuiden?
10) Welke samenwerkingsverbanden zijn er met andere organisaties, NGO's,…?
3
11) Via welke kanalen en hoe dikwijls wordt jullie achterban en de Brugse bevolking geïnformeerd
over jullie werking en resultaten?
B. Gegevens betreffende de samenwerking in het Zuiden
1 Samenwerking met lokale partnerorganisatie in het Zuiden
1) Naam van de lokale partnerorganisatie:
2) Structuur van de lokale partnerorganisatie (gestructureerde organisatie, NGO,
samenwerkingsverbanden, aantal bestuursleden,…)
3) Wanneer werd de lokale partnerorganisatie opgericht?
4) Hoofddoel en doelgroep van de lokale partnerorganisatie:
Voeg eventueel een voorstellingsfolder/brochure toe
5) Contactgegevens van de lokale partnerorganisatie:
Adres:
Tel:
4
Fax:
E-mail:
Website:
6) Contactgegevens van de contactpersoon van de lokale partnerorganisatie:
Naam:
Adres:
Tel:
Fax:
E-mail:
2 Samenwerking met lokale bevolkingsgroep
1) Beschrijf de groep waarmee ter plaatse wordt samengewerkt:
2) Contactgegevens van de contactpersoon ter plaatse:
Naam:
Adres:
Tel:
Fax:
E-mail:
C. Ontstaan samenwerking
1) Van waar komt het idee voor het project?
5
2) Hoe is de samenwerking tot stand gekomen?
3) Wie beslist welke stappen worden ondernomen?
4) Hoe werden de noden van de doelgroep bevraagd en bepaald?
5) Wie voert de plannen uit?
6) Hoe verloopt het contact met de lokale partnerorganisatie / bevolkingsgroep(en)?
6
7) Hoe vaak bezoeken jullie de projecten van de lokale partnerorganisatie / bevolkingsgroep(en) in
het Zuiden?
D. Omschrijving van het project
1) Benaming / titel van het project
2) Voeg in bijlage een kaart toe met aanduiding van de plaats van het project.
Vermeld 'wijk', gemeente, regio, land en werelddeel.
3) Begindatum van het project:
Einddatum van het project:
4) Wat is (zijn) de doelstelling(en) van het project?
5) Hoe linken jullie dit project aan de VN-Millenniumdoelstellingen?
6) Welke doelgroep beoogt het project (aantal betrokkenen, gebied, reikwijdte van het project)?
7
7) Welke stappen / actie worden genomen om de doelstelling(en) van het project te bereiken.
Gefaseerd stappenplan.
8) Hoe wordt nagegaan of de vooropgestelde acties gerealiseerd zijn?
9) Hoe verloopt de inspraak van de doelgroep?
10) Welke maatregelen worden genomen in functie van de duurzaamheid van het project? (zie
addendum)
8
E. Financiële gegevens
Voeg in bijlage een duidelijke begroting in Euro toe met zowel inkomsten als uitgaven.
1) Totale kostprijs van het project waarvoor de aanvraag wordt ingediend:
………………………………€
2) Bijdrage (door de organisatie, steungroep, vriendenkring,…) in Brugge:
………………………………€
3) Cofinanciering in West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, Europa (door andere overheden,
ngo's,…):
……………………………€
4) Cofinanciering door overheden in het land waar het project plaats vindt:
…………………………… €
5) Eigen bijdrage1 (eigen materiële, financiële en logistieke inbreng vanuit het project zelf) in het land
waar het project plaatsvindt:
………………………………€
6) Gevraagde toelage aan BFOS:
……………………………€
7) Werd jullie organisatie reeds in het verleden gesteund door het BFOS?
8) Welke fondsenwervende acties worden in Brugge ondernomen i.f.v. het project?
9) Rekeningnummer in België waarop de eventuele toelage kan gestort worden:
1
Dit is de totale kostprijs van het project min de subsidiëring, sponsoring en giften
9
IBAN:
……………………………………………………………………………………………………………
BIC:
………………………………………………………………………………………………………………
Op naam van:
Adres:
F. Terugkoppeling Stad Brugge
Kies minstens één van de drie opties:
1) Zulllen jullie het project door middel van een informatiestand bekend maken op het jaarlijks
intercultureel festival Feest in ‘t Park in Brugge (laatste zaterdag van juni, Minnewaterpark)?
Ja/ nee
Het inschrijvingsformulier voor Feest in ’t Park wordt jullie bezorgd.
2) Zullen jullie een sensibiliseringsactie koppelen aan het ‘Scoren voor 2015’ –project van de NoordZuiddienst dat jaarlijks tijdens de maanden maart en april plaatsvindt?
Ja/ nee
Het inschrijvingsformulier voor ‘Scoren voor 2015’ wordt jullie bezorgd.
3) Onderneemt jullie organisatie een andere actie om het project bekend te maken in Brugge op een
zelfgekozen tijdstip?
□ Ja, en we dienen een aanvraag in voor de subsidie 'Noord-Zuidsensibilisatie' van stad Brugge
Het aanvraagformulier 'Noord-Zuidsensibilisatie' wordt jullie bezorgd.
□ ja, maar we maken geen gebruik van de subsidie ‘Noord-Zuidsensibilisatie’ van stad Brugge
Jullie bezorgen ons ten laatste 3 maanden voor aanvang van de activiteit een omschrijving
van het initiatief.
Ondergetekende, aanvrager van een projecttoelage, verklaart akte te hebben genomen van het
reglement van het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking met betrekking tot
projectondersteuning en is bereid de rechten en plichten verbonden aan deze subsidiëring te
respecteren en na te leven.
Ondergetekende bevestigt dat de in dit aanvraagformulier opgenomen gegevens volledig en
juist zijn. Bij eventuele wijzigingen in de projecttoestand wordt het Brugs Fonds voor
Ontwikkeling en Samenwerking daarvan op de hoogte gebracht.
Ondergetekende verbindt zich ertoe om minstens jaarlijks én bij elke nieuwe aanvraag een
werkingsverslag over het project, een evaluatieverslag en een financieel verslag met de nodige
bewijsstukken (rekeningen, facturen, kostennota's) te bezorgen.
Datum
Naam
10
Handtekening
11
Addendum duurzaamheid project
Verschillende aspecten bepalen de duurzaamheid van een project naar de toekomst toe:

Eigenaarschap of ownership:
De partner en doelgroep zouden zich eigenaar van het probleem én van de oplossingen van het probleem
moeten voelen. Dit houdt in dat het project niet vóór hen maar ook dóór hen is bedacht. Toch betekent het
niet dat de organisatie geen verdere voorwaarden mag stellen. Er moet dus duidelijk een samenwerking zijn
tussen beide organisaties waarbij de ideeën van de partner(s) in het Zuiden geaccepteerd worden als
uitgangspunten voor het project, en dat de parnter(s) in het Zuiden de spelregels van ons accepteren als
basis voor samenwerking.
Bijvoorbeeld: in veel gevallen gaan kinderen niet naar school omdat ze moeten werken. Zonder het inkomen
van de kinderen kunnen gezinnen vaak niet rondkomen. In deze gevallen zal het bouwen van een nieuwe
school het probleem niet oplossen. M.a.w.: is gebrek aan onderwijsfaciliteiten het echte probleem?

Beleidsondersteuning:
In hoeverre ondersteunt de overheid het project? Het is belangrijk dat het project past in de strategie die de
lokale overheid zelf implementeert en niet tegenstrijdig is.

Financiële draagkracht:
De partner in het Zuiden moet zich bewust zijn van zijn financiële positie. Kan het project op termijn
financieel zelfredzaam worden? Hoe groot is de afhankelijkheid van donoren? Spreiding over verschillende
donors is veiliger.

Capaciteitsopbouw:
Met capaciteitsopbouw wordt een leerproces bedoeld waarbij het vermogen van individuen of organisaties,
om ontwikkelingsproblemen op te lossen, wordt vergroot. In feite gaat het over het versterken van kennis en
vaardigheden. Bijvoorbeeld het trainen van de directie in programmamanagement, fondsenswerving, het
maken van jaarplannen, werken aan een betere boekhoudkundige administratie,….

Technologische duurzaamheid:
Wanneer in een project een techniek of materiaal wordt gebruikt is het van groot belang dat deze geschikt is
voor de lokale omstandigheden. Anders wordt dit niet gebruikt en is het nutteloos (bijv. het voorzien van
medische apparatuur, terwijl er geen handleidingen worden meegeleverd).

Ecologische duurzaamheid:
Bij alles wat er gebeurt, moet er voldoende rekening gehouden worden met de mogelijke effecten voor het
milieu. Maar ook in het gebruik en hergebruik van materialen kan ecologische duurzaamheid aan te pas
komen.

Sociaal-culturele aspecten:
Er moet zeker rekening gehouden worden met bepaalde normen en waarden die de doelgroep nastreeft,
anders kan het mislukken. (bijv. een voetpomp installeren in een cultuur waar een voet onrein wordt
beschouwd kan niet)

Economische aspecten:
Het is belangrijk dat het project oog heeft voor de lokale, meestal informele economie. Het opsturen van
kledij kan bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie betekenen voor de plaatselijke verkoper van
tweedehandskledij. Bovendien zou er met het geld dat wordt uitgegeven aan transport van kledij, ter plaatse
meer en beter kledij aangekocht kunnen worden op de lokale markt.

Afstemming op andere projecten:
Het is belangrijk dat de partner weet welke andere projecten er in de regio worden uitgevoerd. Op die manier
kan er eventueel uitgewisseld en samengewerkt worden.
12
Download