Het medisch Continuum

advertisement
Het medisch continuum: bent u
daar nog?
Toute ça change……
Groter is beter
ZBC’s maken zich zorgen
over toegevoegde waarde
Innovaties leiden tot besparingen
Beter is altijd goedkoper
Alles kan in de wijk
Wat staat er wel vast?
• Nederland vergrijst: het aantal mensen
met een chronische ziekte neemt toe.
• De vraag naar medische zorg neemt altijd
toe als er niet actief wordt geremd
• Gezondheidszorg is duur: alle kabinetten
zullen de kosten proberen te beperken.
• De economie stagneert en kan de
zorgkosten nauwelijks meer dragen
Wat staat er wel vast?
• Kwaliteit in Nederland is goed, maar kan
nog beter. Nog teveel praktijkvariatie.
• De bereikbaarheid in Nederland is goed
• De toegankelijkheid in Nederland is goed
Wat staat er wel vast?
• Er is een grote behoefte aan geschoold
personeel in de sector.
• ICT-toepassingen leiden tot ontkoppeling
van behandeling en fysieke aanwezigheid
• Preventie wordt steeds belangrijker.
Wat staat er wel vast?
• De patiënt verandert: hij laat zich minder leiden
door advies van huisarts of door overwegingen
van afstand.
• De patiënt krijgt inzicht in kwaliteit.
• Zorgverzekeraars gaan zich actief bemoeien
met de keus van hun cliënten.
• Een deel van de zorg wordt teruggedrongen
naar het persoonlijke domein.
Het medisch continuum zoals het zou
moeten zijn
•
•
•
•
geïntegreerd aangeboden zorg
gepast: niet te veel niet te weinig
geen dubbel werk
op de plaats waar het kan en de prijs het
laagste kan zijn
• zonder ‘perverse’ prikkels tot
overproductie
• zonder concurrentie tussen 1e en 2e lijn
Maar wat is er in het echt gebeurd?
• zorg deels in ketens georganiseerd en
gefinancierd (DM, COPD, CVRM…)
• goed plan maar:
•
•
•
•
niet overal gelukt
niet echt transmuraal
niet optimaal voor multimorbiditeit
onvoldoende gezamenlijk belang specialist en
huisarts
• onvoldoende deling van zeggenschap
Maar wat is er in het echt gebeurd?
• chronische zorg deels van 2e naar 1e lijn
• kwaliteit goed gebleven, mogelijk zelfs
beter (geen consensus)
• maar:
• afgenomen productie 2e lijn opgevuld met nieuwe
activiteiten: volume 2e lijns zorg gestegen
• productie en kosten 1e lijn zoals te verwachten
sterk gestegen
Maar wat is er in het echt gebeurd?
• totale zorgkosten dus gestegen, leidend
tot handhaven budgettair macrokader door
minister:
• specialisten nog harder gekort
• ziekenhuizen hard gekort
• huisartsenpraktijken hard gekort
• juridische procedures weinig kans
gevolgen
• ziekenhuizen en specialisten boos
• huisartsen boos
• samenwerking onder druk
gevolgen 2e lijn
• hoofdlijnenakkoord:
• maximaliseren totale honorariumsom per
ziekenhuis/ZBC
• maximaliseren volumegroei tot 2.5%, in praktijk
nog lager
• grote problemen om voor 2012 tot contractering
met zorgverzekeraars te komen
• huisartsen niet meegenomen
Kunnen ziekenhuizen nog efficiënter?
• Ja, maar minder dan veel mensen denken:
– efficiëntie tientallen procenten verbeterd: stuk
meer ‘lean’ dan vroeger
– ligduur sterk gedaald
– veel in dagbehandeling
– inkoopbeleid kan beter door schaalvoordeel
– kapitaalslasten drukken op prijzen
Kunnen ziekenhuizen nog efficiënter?
• bij verder schrappen dreigt daling
serviceniveau tot Ryanair-waarden
• voor veilig werken is ook veel geld nodig
• complexe diagnostiek en behandeling lang
niet altijd kostendekkend vergoed
• Dus: grenzen komen in zicht
gevolgen 1e lijn
• Malieveld
• juridische procedures?
• oproep NHG om deelname aan
innovatieve projecten te bevriezen
• gedaalde moraal
De opgave blijft!
•
•
•
•
om de zorg kwalitatief te verbeteren
om de zorg betaalbaar te houden
om de zorg toegankelijk te houden
om de zorg voor iedereen bereikbaar te
houden
Wat moet daar voor gebeuren?
• chronische zorg in 1 systeem gaan
regelen, over de grenzen heen. 1e, 2e lijn
en VVT
• start kleinschalig bv. in Zuid Oost Brabant
• realistische uitgangspunten en oog voor
belangen van alle partners
• verantwoordelijkheid en zeggenschap niet
bij 1 partij, maar gedeeld
Wat moet daar voor gebeuren?
•
•
•
•
•
project van lange adem, gefaseerd
aansturen op landelijke subsidie
stuurgroep met onafhankelijk voorzitter
langdurig commitment verzekeraar
bundelen van alle initiatieven in de regio
op dit gebied (gemeente, zorgaanbieders)
Gesundes Kinzigtal
• Zwarte Woud
• vanaf 2006 geïntegreerde zorg: 1 budget voor
de regio, looptijd 10 jaar, 2 verzekeraars
• kleinschalig: 31.000 mensen
• 23 huisartsen, 6 ziekenhuizen, 29
specialisten
• delen in winst bij bereiken gezondheidsdoelen
• daling van kosten, stijging van kwaliteit
Brabant slimmer gezond!
vlgs het Weense model?
Download