IFTech levert belangrijke input voor het klimaatplan van Gent (2)

advertisement
IFTech levert belangrijke input voor het klimaatplan van Gent
De stad Gent bouwt aan een nieuw lokaal klimaatplan opgesteld om binnen haar bevoegdheden
maatregelen te kunnen treffen om zuiniger om te gaan met energie en de CO2- productie te
beperken. Binnen dit kader werden IFTech en GIM, een GIS bureau in het Leuvense, aangezocht om
het potentieel aan geothermie, een belangrijke en bovendien klimaatvriendelijke energiebron, van
stad Gent in kaart te brengen.
Beo is een systeem voor warmte uitwisseling met de bodem door
middel van een ondergrondse warmtewisselaar en een warmtepomp.
Een bodem-warmte-wisselaar bestaat uit een aantal kunststof Ulussen die in boorgaten van circa 13 cm diameter en maximaal 150
diep zijn aangebracht. Er stroomt een transportvloeistof door de
bodemlus die warmte onttrekt aan de bodem voor verwarming in de
winter en warmte afgeeft aan de bodem voor koeling in de zomer.
IFTECH heeft een overzichtskaart gemaakt van het grondgebied van Gent, waarbij voor elke locatie
de gemiddelde warmtegeleidingscoëfficiënt werd berekend, op basis van de lokale bodemopbouw
en de maximaal vergunbare boordiepte. Met behulp van deze info kon ook voor elke locatie de
maximale energieopbrengst per boorgat bepaald worden. Is samenwerking met GIM, werd deze
kaart gecombineerd met gedetailleerde kaarten van de stedelijke omgeving. Hieruit bleek welke
woonzones effectief geschikt zijn, of ze wel met een boormachine bereikbaar zijn en hoeveel
boorgaten in de potentiele zone ingezet kunnen worden, m.a.w. het exact potentieel aan BEO van
Gent werd bepaald.
In de rode zones kan niet geboord worden. Dit zijn typisch
gebouwen en constructies, spoorwegen, ondergrondse
parkeergarages en bossen. De gele zones zijn potentieel, maar niet
onmiddellijk boorbare zones, zoals het wegdek en het voetpad.
Groene zones zijn potentiële zones voor BEO.
Op deze manier is het potentieel aan energie per perceel, per
straat, per statistische sector en voor gans de stad Gent
berekend. Deze kennis is voor de stad Gent van groot belang
voor het energiebeleid bij stadsrenovatieprojecten en nieuwe
stadsontwikkelingsprojecten.
Projectinfo:
opdrachtgever: Stad Gent
opdracht: Geothermie potentieel van alle Gentse woonzones
in kaart brengen
partners : GIM en AGT
Download