Toelichting bij stageovereenkomst voor Stagebieders

advertisement
Toelichting bij de Wellant-stageovereenkomst
voor stagebieders
Wellantcollege heeft gekozen voor een gevarieerde onderwijsaanpak: het volgen van lessen
op school, (maatschappelijke) stage lopen en het uitvoeren van echte opdrachten in de
praktijk. Uitgangspunt is dat leerlingen beter leren met beide benen in de praktijk. Dus
trekken onze leerlingen ook de wereld in. Het is voor onze leerlingen van grote waarde
dat u uw bedrijf of organisatie openstelt om hen die bijzondere ervaring te geven!
Een ervaring buiten de overzichtelijke schoolmuren betekent ook extra risico! De leerling
kan zelf schade oplopen, anderen beschadigen of materiële schade veroorzaken. Met deze
toelichting leggen we uit hoe we de risico’s willen verkleinen en welke
verzekeringsregels er gelden, mocht er toch iets gebeuren.
De Wellant-stageovereenkomst
In alle gevallen waarbij leerlingen maatschappelijke, beroeps- of snuffelstage bij u lopen of
wanneer leerlingen in opdracht van u werkzaamheden uitvoeren, spreken we u aan als
“stagebieder” en wordt er voorafgaand tussen u en de school een stageovereenkomst
gesloten.
In de overeenkomst, of in een apart document of per mail, wordt met u afgesproken welke
leerling wanneer stage loopt. Wanneer een leerling buiten de afgesproken tijden bij u gaat
werken, geldt dat niet als stage en is de school niet verantwoordelijk.
Begeleiding door Wellantcollege
De stagiair die bij uw bedrijf stage gaat lopen, wordt vanuit Wellantcollege begeleid door
een stagebegeleider van school. Als het goed is, heeft u de contactgegevens van deze
stagebegeleider ontvangen. Bij deze stagebegeleider kunt u terecht met vragen en
eventuele problemen.
Begeleiding door u als stagebieder
Ter voorbereiding op de stage is het belangrijk dat u zich realiseert dat u met een jongere te
maken heeft. Jongeren hebben over het algemeen nog niet veel ervaring met stage en
werken. Het is dus heel belangrijk dat de jongere binnen uw bedrijf goed begeleid wordt
door een praktijkbegeleider. Deze praktijkbegeleider is het aanspreekpunt voor de leerling.
Voor de stagiair is het belangrijk dat de praktijkbegeleider rekening houdt met het volgende:
 Het is helder voor de stagiair wie de praktijkbegeleider is. De praktijkbegeleider is
degene aan wie de stagiair vragen kan stellen.
 Jongeren overzien vaak niet de consequenties van hun handelen. Het is dus belangrijk
dat ze een goede uitleg krijgen over wat ze moeten en mogen en ook over wat niet mag.
 Begeleiden is niet alleen vertellen wat er gedaan moet worden, maar ook regelmatig
vragen hoe het gaat met de stagiair. Bij de begeleiding zijn de volgende punten van
belang:
o Hoe jonger de stagiair, hoe meer begeleiding nodig is.
o Hoe meer de klus afgebakend is, hoe zelfstandiger de stagiair kan werken.
o Als jongeren in een groep werken, is het belangrijk dat de begeleiding in de buurt
is. Jongeren kunnen gaan ‘dollen’.
o Geef stagiaires voorlichting over:
 Hoe op een veilige manier met bepaalde machines, gereedschappen en
middelen om te gaan.
 De eventuele gevaren van machines, gereedschappen, middelen en
manier van werken.
 Welke voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden
(veiligheidsinstructies).

 Welke Persoonlijke BeschermingsMiddelen vereist zijn (PBM's).
 Wat te doen als ondanks alles toch iets mis gaat.
Toezicht is belangrijk!
Hoe zit het met de verzekering?
“Een ongeval zit in een klein hoekje,” is een bekende uitdrukking. Ook tijdens een stage kan
zich een ongeval voor doen. Wellantcollege heeft voor al haar stagiaires een WA- en een
Ongevallenverzekering. Als een stagiair iets overkomt (tijdens de stage of op weg naar de
stage), dan zal in eerste instantie de ongevallenpolis erbij worden gehaald.
Als een stagiair echter schade veroorzaakt op de stageplaats, dan wordt de schade
verhaald op de stagebieder. De wet stelt namelijk dat stagiaires als werknemers worden
gezien en dat de werkgever verantwoordelijk is voor het doen en laten (!) van hun
ondergeschikten. In de praktijk betekent dit dat fouten op de stageplek die zijn gemaakt door
de stagiair en die resulteren in schade aan zaken, door de stagebieder moeten worden
geclaimd op de WA-verzekering van het bedrijf/de organisatie. De stageverzekering die
Wellantcollege ten behoeve van de stagebieder afsluit is om het eventuele eigen risico van
de verzekering van de stagebieder (tot € 12.500,-) te vergoeden.
Op het moment dat een stagiair schade veroorzaakt die niets met de stagewerkzaamheden
te maken heeft, dan kent de verzekering van Wellantcollege een verzekerd bedrag van €
2.000.000 per gebeurtenis.
NB: ook als u als particulier leerlingen een (maatschappelijke) stage aanbiedt of hen een
opdracht in huis of tuin laat uitvoeren, dient u een WA-verzekering te hebben. Ook dient u
de Wellantcollege stageovereenkomst te ondertekenen om daarmee te verklaren dat u een
WA-verzekering heeft. In dit geval een WA-verzekering voor particulieren.
NB: de verzekering van Wellantcollege sluit het rijden met motorvoertuigen uit, met
uitzondering van landbouwvoertuigen als die een wezenlijk onderdeel van de stage zijn. Het
meegeven aan de stagiair van een auto, komt voor 100% voor rekening van de stagebieder.
Wat levert de stage u op?
Een bedrijf dat in stagiaires investeert, investeert in de werknemer van de toekomst.
Stagiaires ervaren hoe het allemaal in zijn werk gaat binnen uw organisatie. U als
stagebieder kunt profiteren van het aanstekelijke enthousiasme van jongeren, hun frisse
blik, creativiteit en kennis van ICT. Stagiaires brengen nieuwe kennis en nieuwe energie in.
Tevens krijgt u de kans ervaring op te doen met jongeren.
Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon van de betreffende Wellant-locatie.
Deze uitleg is bedoeld als samenvatting. Er kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
Ondersteunende Diensten, team onderwijs, versie 7-5-2010
Download