X - GGD GHOR Kennisnet

advertisement
Activiteiten van de GGD’en in het kader van de Hepatitis C campagne
In het voorlichten van allochtonen uit HCV endemische gebieden is een grote rol weggelegd
voor de GGD’en. Dit onderdeel van de campagne heeft tot doel om allochtone groepen te
bereiken die een relatief hoog risico op hepatitis C hebben maar niet goed bereikt worden via
algemene voorlichtingskanalen. GGD Nederland is verantwoordelijk voor dit onderdeel van
de campagne.
De implementatie van de campagne wordt in twee trajecten onderverdeeld: een intensieve
aanpak in zes regio’s en een ‘schaduwtraject’ in de rest van Nederland.
Intensieve campagne
De intensieve aanpak zal plaatsvinden in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Almere en Eindhoven. In deze regio’s kan de GGD financiering ontvangen om
intensief aan de slag te gaan met het voorlichten van allochtonen. Zij zullen hierbij nauw
samenwerken met de ROS (Regionale Ondersteunings Structuur voor de eerste lijn) in de
regio om de huisartsen te informeren. GGD’en hebben in projectplannen beschreven welke
campagneactiviteiten in de regio uitgevoerd gaan worden. Belangrijkste activiteiten zijn het
organiseren van groepsvoorlichtingen en individuele voorlichtingen voor mensen uit de
doelgroep. De voorlichtingen worden gegeven door voorlichters eigen taal en cultuur en
georganiseerd in samenwerking met zelforganisaties, buurthuizen, theehuizen, moskeeën en
kerken. Ook wordt op festivals, feesten, bij sportwedstrijden en –toernooien en andere
evenementen voor migranten voorlichting gegeven. Daarnaast zullen lokale (migranten)media
benaderd worden.
Overige regio’s
GGD’en in de rest van Nederland kunnen ook aan de campagne deelnemen. Zij kunnen
gebruik maken van de ontwikkelde campagnematerialen en bijscholingsmogelijkheden. Ook
zal actieve onderlinge uitwisseling plaatsvinden van de ervaringen die zijn opgedaan in de
regio’s waar intensief campagne wordt gevoerd. Voor deze GGD’en is een kleine financiële
vergoeding beschikbaar om hiervoor in te zetten.
Ter voorbereiding op de campagne worden voorlichters eigen taal en cultuur en allochtone
zorgconsulenten door het NIGZ bijgeschoold. Er komt een handboek beschikbaar op
www.hebikhepatitis.nl en op GGD Kennisnet met daarin algemene informatie en
achtergronden over de campagne, doelgroepen en tips en suggesties hoe deze te bereiken.
Verder is ter ondersteuning van de voorlichtingen een hepatitis C risicotest ontwikkeld waarin
de belangrijkste risicofactoren voor allochtonen zijn opgenomen, en de tekst ondersteund
wordt door afbeeldingen. Daarnaast ondersteunt GGD Nederland de campagne met een
nieuwsbrief en het organiseren van bijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Laura Rust, [email protected], tel.nr. 030-2523004.
Download