Factsheet

advertisement
Factsheet LVVP
Aan:
Van:
Onderwerp:
Debat:
Tweede Kamer commissie VWS
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Zorgcontinuïteit ggz
AO ggz 21 januari 2015, 10.00 – 14.00 uur
Op woensdag 21 januari aanstaande debatteert u met de minister over de geestelijke gezondheidszorg. De
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) vraagt uw aandacht voor de
zorgcontinuïteit van patiënten die in behandeling zijn of in behandeling willen gaan bij vrijgevestigde
zorgprofessionals. De LVVP signaleert de volgende knelpunten:
-
Zorgverzekeraars kopen minder ggz in bij vrijgevestigden;
Irreële contracteisen waardoor patiënten niet of vertraagd in behandeling kunnen komen;
Jeugd-ggz aanbieders krijgen geen of nauwelijks contract voor 18plussers;
Vrijstelling eigen risico voor gb-ggz en g-ggz o.b.v. innovatiebeleidsregel NZa.
De LVVP vraagt u om bovenstaande punten te betrekken bij uw inbreng voor het debat op 21 januari
aanstaande. Onderstaand lichten wij de genoemde punten toe.
Zorgverzekeraars kopen minder ggz in bij vrijgevestigden
Ten opzichte van voorgaande jaren koopt een aantal zorgverzekeraars fors minder ggz in bij vrijgevestigden.
Het gaat om percentages rond 35%. Het gaat hierbij om zowel grote als kleine zorgverzekeraars. Veel LVVPleden hebben dan ook een fors lager omzetplafond gekregen voor het contractjaar 2015 ten opzichte van
voorgaande jaren. De LVVP heeft gesprekken gevoerd met de zorgverzekeraars die fors lagere plafonds bieden.
Tijdens die gesprekken hebben wij de gevolgen voor de patiënten van onze leden, de verzekerden van de
verzekeraars, aangegeven. Behandelingen van nieuwe patiënten kunnen immers niet opgestart worden, of
vervolg-producten of dbc’s kunnen niet geopend worden als het plafond bereikt is.
Ook hebben wij ingezoomd op de gevolgen voor de zorgaanbieders: praktijken kunnen gedwongen worden tot
ongeoorloofde krimp, dan wel sluiting van de praktijk. Patiënten hebben steeds minder te kiezen of komen op
wachtlijsten te staan, hetgeen een uitholling van de ggz is.
Tevens hebben wij verzekeraars gewezen op good governance, waarmee we bedoelen dat een groot deel van
onze leden al jarenlang een contractrelatie heeft met de verzekeraar en dat daar vanuit good governance
zorgvuldig mee omgegaan dient te worden. Fors snijden in omzetplafonds strookt daar niet mee en vanwege
de ontoereikende omzetplafonds kunnen lopende behandelingen namelijk niet worden voorgezet en kunnen
nieuwe patiënten niet in behandeling genomen worden.
Irreële contracteisen waardoor patiënten niet of vertraagd in behandeling kunnen komen
De LVVP heeft geconstateerd dat zorgverzekeraars in toenemende mate eisen in de contracten opnemen die
afwijken van het Bestuurlijk Akkoord en van de NZa-beleidsregels. Door deze irreële eisen komen patiënten
niet of vertraagd in behandeling. Bovendien zijn deze eisen voor zorgaanbieders onwerkbaar vanwege een
toename van administratieve lasten. Voorbeelden hiervan zijn:
- een zeer beperkte geldigheid van de verwijsbrief. Zodra de geldigheid is verstreken dient de patiënt een
nieuwe verwijsbrief te kunnen overhandigen aan de behandelaar. Zo niet, dan wordt de behandeling niet
vergoed;
- de verplichte vermelding van de diagnose op de verwijsbrief. In de NZa-regelgeving is afgesproken dat er
sprake moet zijn van een vermoeden van een ggz-diagnose als het gaat om verzekerde ggz. Echter, vanwege
het recht op privacy van de patiënt is er afgesproken dat de diagnose niet op de verwijsbrief vermeld dient te
worden als voorwaarde voor betaling van de nota.
- selectieve zorginkoop waarbij vrijgevestigden worden uitgesloten van zorg in het kader van budgetpolissen.
Alleen als er een verwijsbrief naar de verzekeraar gaat, is de zorg toch verzekerd. Dit is geen juiste vorm van
materiële controle, waarbij het toezicht proportioneel moet zijn. Hier wordt meteen opgeschaald naar een
hoog niveau voordat de zorg überhaupt al is geleverd. Dit is ook geen selectieve inkoop, want rechten worden
opgeschort, maar kunnen worden teruggevorderd als voldaan wordt aan een eis die niet rechtmatig is. Immers
een verwijsbrief mag niet per definitie worden opgeëist, maar pas in een verder gevorderd stadium van
materiële controle. Uit de contractvoorwaarden blijkt in het geheel niet dat de verzekeraar gaat voldoen aan
het volgen van de stapsgewijs oplopende eisen van materiële controle. Ook wordt het hiermee voor patiënten
onmogelijk om gebruik te maken van de opt-outregeling.
Jeugd-ggz aanbieders krijgen geen of nauwelijks een contract voor 18plussers
Zorgaanbieders die kinderen en jongeren behandelen tot 18 jaar krijgen vanwege de transitie jeugd-ggz géén of
nauwelijks een contract van een zorgverzekeraar aangeboden voor de gb-ggz en de g-ggz voor 2015. In het
kader van de zorgcontinuïteit is het zeer wenselijk dat jongeren die in het 2015 18 jaar worden en in
behandeling zijn bij kind&jeugd-zorgaanbieders, doorbehandeld worden door de zorgaanbieder waar zij reeds
een vertrouwensrelatie mee hebben opgebouwd.
Navraag bij de zorgverzekeraars leverde op dat de meeste zorgverzekeraars een zogenaamd afkappunt
hanteren waaronder zij niet contracteren. Dat afkappunt ligt rond de 5000 euro per jaar. Met andere woorden:
een zorgaanbieder die voor bijvoorbeeld twee patiënten die in 2015 18 jaar worden de behandeling wil
voortzetten (via een product of een dbc) kan dat uitsluitend doen als hij voor meer dan 5000 euro per jaar
behandelt. Als blijkt dat het gaat om behandelingen onder de 5000 euro, dan wordt een contract geweigerd en
dient de patiënt overgedragen te worden aan een behandelaar waar de zorgverzekeraar wel een contract mee
heeft afgesloten. De opgebouwde behandelrelatie wordt dan volkomen teniet gedaan.
Vrijstelling eigen risico voor gb-ggz en g-ggz o.b.v. innovatiebeleidsregel NZa
Eerstelijnsketenorganisatie Vicino maakt gebruik van de innovatie beleidsregel van de NZa waardoor zij
gunstige voorwaarden creëren voor ggz-patiënten, zoals geen aanspraak op het eigen risico. Coöperatie VGZ,
financieel betrokkene bij de totstandkoming van Vicino, motiveert haar verzekerden met een indicatie voor de
generalistische basis-ggz voor een behandeling bij Vicino met de belofte van vrijstelling van eigen risico.
Aanbieders die niet geloven in het Vicino-concept en dus ook geen samenwerkingsovereenkomst wensten te
tekenen, zagen een aanzienlijke afname van patiënten.
Dit is een ongewenste inmenging door een zorgverzekeraar en bovendien lijkt dit op ongewenste
marktverdeling.
Kortom, de LVVP maakt zich zorgen om de zorgcontinuïteit van patiënten en vreest dat de continuïteit door de
contracteisen van 2015 verder onder druk komt te staan. Hierdoor kunnen praktijken gedwongen worden tot
ongeoorloofde krimp, dan wel sluiting van de praktijk. Ook zullen patiënten steeds minder te kiezen hebben of
komen zij op wachtlijsten te staan. De LVVP vindt dat er een ongezond machtsevenwicht is ontstaan.
Zorgverzekeraars lijken steeds meer bevoegdheden te krijgen of deze zichzelf toe te eigenen. Terwijl patiënten,
aanbieders en verzekeraars gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor kwalitatieve, betaalbare en
toegankelijke zorg dragen! Daarom moet het machtsevenwicht tussen deze drie partijen hersteld worden. Dat
kan alleen op basis van de juiste prikkels. De LVVP is van mening dat empowerment van de patiënt een van de
belangrijkste prikkels hiervoor is.
Dit alles wat hierboven is beschreven, beschouwt de LVVP als een ongewenste uitholling van de ggz! De LVVP
hoopt dan ook dat u als Kamerlid de minister over bovenstaande punten kritische vragen stelt.
Ten slotte, u heeft van de minister ook de monitor basis ggz ontvangen. Het betreft een 2 e rapportage
gebaseerd op beperkte kwantitatieve data van uitsluitend instellingen uit de 3 regio’s van Nederland. Data van
vrijgevestigden ontbreken in dit deel. In het kwalitatieve deel is input verwerkt van 11 vrijgevestigden die op
vrijwillige basis hebben meegewerkt (er is geen sprake van een steekproef). De LVVP vindt dan ook dat o.b.v.
de monitor geen verstrekkende conclusies getrokken kunnen worden.
Download