Artikel 216bis gerechtelijk wetboek

advertisement
Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie
|
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
GERECHTELIJK WETBOEK
HOOFDSTUK IIIbis
Art. <216bis>. <Ingevoegd bij W 2003-05-03/45, art. 13; Inwerkingtreding: 02-06-2003> Een
kandidaat die benoemd wordt tot een ambt bedoeld in artikel 58bis, 1°, kan zich in de loop van de
drie jaar die volgen op de bekendmaking van het benoemingsbesluit in het Belgisch Staatsblad, geen
kandidaat stellen voor een benoeming tot een ander ambt bedoeld in artikel 58bis, 1°, of voor
hetzelfde ambt in of bij een ander rechtscollege.
Deze bepaling is niet van toepassing op plaatsvervangende magistraten. [1 ...]1
----------
HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE
(1) <W 2013-12-01/01, art. 60, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>
Download