Ichthus is van oorsprong een Oudgrieks woord dat in het

advertisement
ORDEVANDIENST
voordemorgendienst10april2016
waarinwebroedersenzustersbevestigeninhetambt
GodismijnLied
Thema:
Ichthus is van oorsprong een Oudgrieks woord dat in het christendom een
symbolische waarde heeft gekregen. De letters van dit woord vormen de kern van
de bijbelse boodschap. De beginletters van (Iesus )Jezus ( CHristos ) Christus, (
THeos ) Gods ( ‘Uios )Zoon en ( Soter ) Redder vormen in het Grieks het woord
ICHTHUS = VIS. De vis staat in verband met de doop in het water, maar het visje
gaat ook over de verhalen over de wonderbare visvangst.
Onder invloed van het ondergrondse karakter van het vroege christendom, een
gevolg van de christenvervolgingen door de Romeinse staat, ontstonden symbolen
die door niet-christenen op het eerste gezicht niet als christelijk konden worden
herkend. Binnen de eigen kring was de betekenis wel bekend en de symbolen
werden dan ook gebruikt als een teken van herkenning of iemand christen was. In
onze tijd is het een wijze van uitkomen voor Jezus Christus.
Zingen:gezang381:1,2,3,4
Votumengroet
Zingen:psalm100:1,2
LezingvandegebodenvandeHere
Zingen:psalm100:1,3
Gebed-omdeopeningvanhetwoordendeverlichtingdoordeHeiligeGeest
Kinderengaannaardekindernevendienst
LezingvandeHeiligeSchrift:Johannes21:1-19
Zingen:gezang47:1,2,3
Verkondiging
Zingen:gezang481:1,2
Dienstvandeofferande
Bijbelsefunderingenuiteenzettingvanhetambt
GemeentevanJezusChristus,
omdatdebroedersBosch,BouwhuisenRuiterkamptotouderlingendezustersPost–Mondeelen
Ekkel–Weteringtotdiakenzijnverkozenenniemandwettigbezwaarheeftingebracht,gaanwein
deNaamdesHerenovertothunbevestiging.
WijbelijdendatalleledenvandegemeentewordengeroepentothetwerkindegemeentevanJezus
Christus,inhetbijzondertothetbelijdenvanzijnNaamenhetdienenvanelkaar.Ookworden
sommigendoordeHeregeroepenomeenambtofeenbedieningtevervullen.Onzekerkkentde
ambtenvandedienaarvanhetWoord,vandeouderlingenvandediaken.Indezedriewordthet
eneambtvanChristusnaarhetkoninklijke,profetischeenpriesterlijkekarakteraandegemeente
bediend,vormgegevenenindewereldzichtbaargemaakt.Christusishet,diezijnkerkhetleven
geeftdoorhetoffervanzijnbloedenhaarvergadert,regeertenbeschermtdoorzijnHeiligeGeest
enWoord.Daaromzijndedrieambtennauwmetelkaarverbondenterwijlheteneambtnietheerst
overhetandere.DeouderlingzalnietarbeidenzonderdedienaarvanhetWoordenzijsamenniet
zonderdediaken.
GemeentevanJezusChristus,latenwedanhorenenoverwegenwatdekerkaanouderlingenende
diakenenheefttoevertrouwd.
PaulusspreekttotdeouderlingenvanEfezeenzegt:Ziettoeopuzelfenopdehelekudde,waarover
deHeiligeGeestutotopzienersgesteldheeftomdegemeenteGodsteweiden,dieHijdoorhet
bloedvanzijnEigene,zijnZoonverworvenheeft.(Handelingen20:28)
Aandeouderlingeninonzekerkistoevertrouwd:
-Hetvergaderenvandegemeente,inhetbijzondervoordeeredienstopdedagdesHeren,dezorg
datallesindegemeentemetordegeschiedt.
-HetdragenvandemedeverantwoordelijkheidvoordebedieningvanhetWoord,debedieningvan
dedoopendevieringvanhetavondmaal,daaromdeambtelijkeaanwezigheidindekerkdiensten.
-Deleidingvandemeerderevergaderingen,zozijdaartoegeroepenworden.
-MetdedienarenvanhetWoord,hetopzichtoverdegemeenteendeherderlijkezorginde
gemeente.Deverantwoordelijkheidvoordecatecheseendegeestelijkevormingvandejongerenen
dearbeidonderhendievanhetevangeliezijnvervreemd,
-Deouderlingenkerkrentmeesterdragenverantwoordelijkheidvoorhetinzamelenvande
liefdegaven,voorzovernietvandiaconaleaard,voordeverzorgingvanhetkerkgebouw,de
financiëlezakenendegebouwenvandegemeente,voorzovernietvandiaconaleaard.Omdatdeze
arbeideengeestelijkkarakterdraagtisditdetaakvandeouderling,dieweindekerkde
kerkrentmeesternoemen.
WelezenindeheiligeSchriftdatindeeerstegemeentediakenenzijngekozen(Handelingen6:1-6)
enindegemeentegearbeidhebben(Romeinen16:1-16)ZijdienenaandetafeldesHerenendragen
zorgvoordearmen.
Aandediakeneninonzekerkistoevertrouwd:
-Dedienstderbarmhartigheidindegemeenteendewereld,speciaalinbijstandenvertroostingaan
hen,dieverplegingenverzorgingnodighebben,diemoeilijkhedenhebbeninhetleven,die
maatschappelijkzijnontspoordofinfinanciëlenoodzijn.
-Detaakom,staandemiddenindesocialenoodvanhetvolk,hunkennisdienstbaartemakenaan
devoorlichtingvandekerk,opdatdezeookdeoverheidendesamenlevingwijstophaarroepingde
gerechtigheidvormtegeven.
-DeambtelijketegenwoordigheidbijdekerkdienstomtedienenaandetafeldesHerenenhet
inzamelenvandeliefdegavenvandiaconaleaard.
Gelofteenverbintenisvandenieuwtebevestigenambtsdragers
Debroedersenzustersgaanstaanachterdeavondmaalstafel
Voorganger
Geliefdebroedersenzusters
-GelooftudatuinuwverkiezingdoordezegemeentedoorGodzelftotdezedienstgeroepenbent
-AanvaardudeHeiligeSchriftalsdebronvandepredikingenalsdeenigeregelvanhetgeloofen
wiltuzichverzettentegenalwatdaarmeestrijdigis.
-BelooftuuwambtwaardigentrouwtebedienenineerbiedvoordeHereeninliefdevoorde
gemeenteenvoorallemensendiedeHereopuwwegbrengt.Belooftugeheimtehoudenwat
vertrouwelijkteuwerkenniskomtenbelooftuzichteonderwerpenaanhetopzichtvandekerk.
Watisdaaropuwantwoord:brBosch,BouwhuisenRuiterkampenzrPost–MondeelenEkkel–
Wetering
Voorganger
GodonzehemelseVader,dieutotditambtswerkheeftgeroepen,geveudegenadedatudaarin
voortaantrouwenvruchtbaarmagzijn
Degemeentezingt:psalm134:3(staande)
Gemeenteenbevestigdeambtsdragersgaanzitten
Dankgebedenvoorbede
Zingen:gezang481:3,4
Zegen
Uitleidendorgelspel.
NadedienstkuntudebroedersenzustersdiezijnbevestigdGodszegentoewensen.
Voorganger:dsHMKlaassen
Ouderlingvandienst:Gsoepenberg
Koster:GKleinjan
Organist:EKuiper.
Download