HC 9: Ik geloof in God mijn Vader

advertisement
HC9:IkgeloofinGodmijnVader
Apostolischegeloofsbelijdenis:
IkgeloofinGoddeVader,deAlmachtige,Scheppervandehemelenvandeaarde
EninJezusChristus,ZijneniggeborenZoon,onzeHeere;
dieontvangenisvandeHeiligeGeest,geborenuitdemaagdMaria;
DiegeledenheeftonderPontiusPilatus,isgekruisigd,gestorvenenbegraven,
nedergedaaldterhelle;
tenderdedagewederomopgestaanvandedoden;
opgevarentenhemel,zittendaanderechterhandvanGod,dealmachtigeVader;
vanwaarHijkomenzalomteoordelendelevendenendedoden.
IkgeloofindeHeiligeGeest.
Ikgelooféénheilige,algemenechristelijkekerk,degemeenschapderheiligen;
devergevingderzonden;
dewederopstandingvanhetlichaam;
eneeneeuwigleven.
Amen
Vraag26:Watgelooftualsuzegt:IkgeloofinGoddeVader,dealmachtigeScheppervanhemelenaarde?
Antwoord: Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, Die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niets
geschapenheeftenzeookdoorZijneeuwigeraadenvoorzienigheidnogonderhoudtenregeert,omwillevanZijn
ZoonChristusmijnGodenmijnVaderis.
IkvertrouwdaaromzoopHem,datikniettwijfelofHijzalvoormijzorgenmetalleswatmijnlichaamenzielnodig
hebben,enookalhetkwaaddatHijmijindittranendaldoetoverkomen,voormijtenbestekeren.
Immers,HijkanditdoenalseenalmachtigGodenwilhetookdoenalseengetrouwVader.
Thema:IkgeloofinGodmijnVader
1.HijismijngenadigeVader
Wij moeten niet vanuit aards vaderschap denken over Gods Vaderschap, maar andersom. God is nooit Vader
geworden,maarHijisdeeeuwigeVadervandeZoon.DeliefdevandeVadervoorZijnZoonJezusChristusisvoorbeeld
enbronvoorgoedevaderliefde.
HetisalleendoorhetgeloofinChristusdatGodookmijnGodenVaderis.HijneemtonsdantotZijnkinderenaan.
HetisbelangrijkdatwedoorChristustotGodgaanenHemVaderlerennoemen.DatisookwatdeHeiligeGeestons
leert:AbbaVader(Rom.1:17).
2.HijismijnalmachtigeVader
Jongenskunnensomsopscheppenoverhunvader.Mijnvader…!Godskindmagheelhoogopgevenvandealmacht
vanzijn/haarVader.Hijisdealmachtig.HijkannietontrouwzijnaanZichzelf,maaralleswatHijwildoeninZijnliefde
kan Hij ook. In Jesaja 40 komt God Zijn volk troosten door hen te herinneren aan Zijn macht en heerlijkheid als
Schepper.Datmagjenieuwemoedgeven.InRomeinen8staatdatGodDieZijneigenZoonnietgespaardheeft,maar
vooronsallenovergegeven,onsmetHemalledingenzalschenken.
3.HijismijngetrouweVader
IkgeloofinGoddeVader.IndatgeloofhoevenwegeensecondetetwijfelenaanZijngoedezorgvooronsleven.Hij
houdtvanZijnkindalswashetZijneniggeborenkind.Dieliefdekunnenwenietaltijdzieninwatergebeurtinons
leven.MaarGodisalsdebeeldhouwer:destukkenvliegeneraf,maarHijweetwatHijdoet.Hijherscheptmensen
naarhetbeeldvanZijnZoon.OokdemoeiteninonslevenvallenHemnietuitdehand.MaarHijweetwatHijdoet.
MetVaderaanhetroerhoevenwenietbangtezijn.
Download