1276291 Geriatrie dagonderzoek.indd

advertisement
Patiënteninformatie
Geriatrie dagonderzoek
1276291 Geriatrie dagonderzoek.indd 1
05-06-15 16:42
1276291 Geriatrie dagonderzoek.indd 2
05-06-15 16:42
Geriatrie dagonderzoek
Polikliniek Geriatrie, route 1.2
Telefoon (050) 524 65 55
Algemeen
• N
eemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig
identiteitsbewijs mee.
•
Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met het secretariaat van de
polikliniek Geriatrie.
Inleiding
In overleg met uw specialist, de arts of de huisarts heeft u een afspraak gemaakt
met de geriater. In deze folder vindt u meer informatie over het dagonderzoek
Geriatrie. De folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u
van de geriater ontvangt.
Geriatrie dagonderzoek, voor wie?
Klinische Geriatrie is het specialisme dat zich bezighoudt met kwetsbare oudere
patiënten. De geriater is deskundig op het gebied van ziekten die veel bij ouderen
voorkomen. Als u een verwijzing heeft voor de geriater heeft u meestal meerdere
klachten tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke,
psychische, functionele en sociale problemen. Daarom werkt de geriater in een
multi­disciplinair team. Hij/ zij kijkt niet alleen naar lichamelijke ziekten, maar ook
naar uw eventuele psychische en sociale problemen. En naar de invloed die deze
problemen hebben op uw functioneren in het dagelijkse leven. Veel voorkomende
problemen van patiënten zijn:
• onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren
• geheugenproblemen en verwardheid
• mobiliteitsstoornissen en vallen
• somberheid, eenzaamheid en levensfaseproblematiek
• polifarmacie: het gebruik van veel medicijnen tegelijkertijd
Geriatrie dagonderzoek
1276291 Geriatrie dagonderzoek.indd 3
3
05-06-15 16:42
Bij de behandeling ligt de nadruk op herstel en behoud van functie, waarbij de
kwaliteit van uw leven centraal staat.
Voorbereiding op het ziekenhuisbezoek
Het is prettig als er iemand met u mee kan komen om u te begeleiden gedurende
het hele onderzoek. Zou u op de dag van de afspraak gemakkelijke kleding aan
willen doen i.v.m. lichamelijk onderzoek?
Verder vragen wij u de volgende dingen mee te nemen naar het dagonderzoek:
• De ingevulde vragenlijst die u heeft ontvangen.
• Het aanvraagformulier voor het laboratorium. Deze geeft u af bij de laborant.
• De medicijnen en/of zalven die u gebruikt (van elk 1 doosje of een lijst van de
apotheek). Neemt u ook de medicijnen mee die u bij de drogist heeft gekocht
of van een homeopaat gebruikt.
• Hulpmiddelen, zoals (lees)bril, gehoorapparaat, wandelstok of rollater.
• Eventueel een dieetlijst.
• Specifieke vragen die u zelf heeft.
Bij de hoofdingang van het ziekenhuis zijn rolstoelen/rollator aanwezig. Hiervoor
heeft u een 2-euromunt nodig. Als u hulp nodig heeft, begeleidt een gastvrouw u
graag naar de verschillende locaties in het ziekenhuis.
Behandeling
Voorafgaand aan de afspraak met de geriater en verpleegkundige gaat u naar het
laboratorium in het ziekenhuis (route 0.1). Hier wordt bloed en urine afgenomen
voor onderzoek. Vervolgens wordt u door de geriater en geriatrieverpleeg­
kundige onder­zocht. Na dat onderzoek gaat u naar de Cardiologie Functieafdeling
(route 1.3) voor een hartfilmpje. Soms is het nog nodig om een röntgenfoto te
laten maken.
Terug bij de geriater krijgt u de eerste bevindingen van de verschillende onder­
zoeken te horen. De geriater bespreekt dan samen met u en (eventueel) naasten
de behandeling en/of adviezen.
4 1276291 Geriatrie dagonderzoek.indd 4
Martini Ziekenhuis
05-06-15 16:42
Tijdsduur
Alle onderzoeken vinden zoveel mogelijk op één dag plaats. Het eerste bezoek
duurt ongeveer 2,5 uur. Indien nodig krijgt u een vervolgafspraak voor nader
­onderzoek.
Tevredenheid
Wij gaan ervan uit dat het bezoek aan de polikliniek Geriatrie naar tevredenheid
verloopt. Mocht dit niet het geval zijn, vragen wij u dit eerst te bespreken met
degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken
met het hoofd van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis.
Uw tevredenheid is tenslotte onze zorg. Meer informatie hierover vindt u op onze
website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.
Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie, tel. (050) 524 65 55.
Geriatrie dagonderzoek
1276291 Geriatrie dagonderzoek.indd 5
5
05-06-15 16:42
6 1276291 Geriatrie dagonderzoek.indd 6
Martini Ziekenhuis
05-06-15 16:42
1276291 Geriatrie dagonderzoek.indd 7
05-06-15 16:42
Martini Ziekenhuis
Postadres
Postbus 
 RM Groningen
Bezoekadres
Van Swietenplein 
Algemeen telefoonnummer
06-2015
Groningen
()  
1276291
www.martiniziekenhuis.nl
1276291 Geriatrie dagonderzoek.indd 8
05-06-15 16:42
Download