VRIJWARINGSVERKLARING Overeenkomst tussen UHasselt

advertisement
VRIJWARINGSVERKLARING
Overeenkomst tussen UHasselt-PXL-UCLL, vertegenwoordigd door ………………………..,
en ............................................., hierna genoemd “het model”.
Tussen bovenstaande partijen werd het volgende overeengekomen:
Het model doet hierbij afstand van alle claims, nu en in de toekomst, op een materiële of andere
vergoeding voortvloeiend uit het gebruik, de reproductie, publicatie of verkoop van de tijdens de
fotosessie gemaakte beelden, hierna genoemd het Beeldmateriaal, ten overstaan van de UHasseltPXL-UCLL.
Het model doet hierbij afstand van alle claims, nu en in de toekomst, omtrent het gebruik, op gelijk
welke manier, van het beeldmateriaal door de UHasselt-PXL-UCLL..
Het model geeft hierbij de onvoorwaardelijke toestemming en goedkeuring tot reproductie, publicatie,
bewerking van het Beeldmateriaal ontstaan tijdens de fotosessie of erna, op elke mogelijke wijze.
Het model doet hierbij afstand van alle claims inzake het publicatierecht, het portretrecht of
claims inzake de privacy wetgeving en verzaakt aan alle rechten op reproductie van het
Beeldmateriaal in gelijk welke vorm en op gelijk welk tijdstip.
Opgemaakt te Hasselt, …../…../2017 in 2 exemplaren.
Download