Deel II. Stagelogboek ZOM, ROM, KWAL, DESK

advertisement
Stagewerkboek WPL Niveau INTEGREREN
HBOV-technische stroom ’16-‘17
Sla dit document op als word document met als bestandsnaam: achternaamvoornaamwp integreren
Voorbeeld 1 Peter Jansen  jansenpeterwplintegreren
Voorbeeld 2 Saskia van Aarle  aarlesaskiavanwplintegreren
INHOUD
Handleiding stagewerkboek
Deel I.
Stagewerkplan
Deel II.
Stagelogboek ZOM, ROM, KWAL, DESK
Deel III.
Verslaglegging gesprekken
Vervangen door (pas)foto,
of foto in uniform
Naam student:
Studentnummer:
Instelling:
1
Handleiding Stagewerkboek
Indicator = leerdoel.
Het stagewerkboek is een document om jouw leerproces tijdens de stage inzichtelijk te maken. Uiteindelijk moet je ook een zo goed
mogelijk bewijs leveren dat je competent bent. De indicatoren moeten gezien worden als leerdoelen die je moet gaan behalen. Per
indicator, of cluster van indicatoren, ga je (in overleg met de werkbegeleider) zoeken naar bijbehorende beroepskritische situaties.
Of andersom, je werkt tenslotte al een tijdje op de OK en zult merken dat je al aan enkele indicatoren zult voldoen.
Beroepskritische situatie.
Definities over de beroepskritische situatie worden door verschillende auteurs beschreven, o. a. door Grootendorst (2006) Wij
hebben gekozen voor de onderstaande, praktisch werkbare omschrijving:
 Een beroepskritische situatie is een ‘voorbeeldsituatie waarin de student concreet waarneembaar gedrag beschrijft,
waaruit blijkt dat hij/zij competent is’ .
Logboek invullen, feedback vragen en feedback opschrijven
Beroepskritische situaties die je hebt uitgevoerd en die volgens jou laten zien dat je aan het leerdoel/indicator voldoet, schrijf je
beknopt op in het logboek. Je bespreekt deze situatie met je werkbegeleider en vraagt om feedback. Je geeft de feedback en
eventuele afspraken -eveneens zelf- beknopt weer in het logboek (datum en naam begeleider erbij). Er wordt getoetst op wat jouw
werkbegeleider voor zichtbaar gedrag ziet in de beroepspraktijk, dit met het oog op een valide en betrouwbare beoordeling. Het
mogen gerust verschillende werkbegeleiders zijn waaraan je om feedback vraagt.
Voortgang bewaken
Regelmatig, bijvoorbeeld tweewekelijks, bespreek je de voortgang aan de hand van het logboek met je werkbegeleider(s). Zo
hebben jij en je begeleiders continue inzicht in jouw leerproces en de voortgang. Eens per drie-maanden plan je een gesprek met
de praktijkopleider erbij. Als jij of je begeleider het nodig vindt, kun je ook de DCP er hierbij uitnodigen.
2
Plannen
Er zijn indicatoren/leerdoelen voor situaties die zich niet dagelijks voor zullen doen. Hier moet je dus actief opzoek gaan naar
beroepskritische situaties en goed plannen, zodat je ook deze indicatoren/leerdoelen kunt behalen. Begin hier tijdig mee.
Eventueel kun je hiervoor het planningsschema (paragraaf 5) gebruiken en advies vragen aan je begeleiders.
Beoordeling
Aan het einde van jouw stage moet worden vastgesteld of jij voldoet aan het wenselijke niveau en of de competenties behaald zijn.
De competenties moet je zien als de combinatie van de indicatoren/leerdoelen waarvan je in het logboek al het grootste deel van de
bewijslast hebt verzameld. Je moet per competentie het grootste deel van de indicatoren/leerdoelen hebben behaald.
Vanuit de uiteenlopende beroepssituaties uit het stagelogboek schrijf je op het 360 graden feedbackformulier per competentie
samenvatting. Deze samenvatting moet kort, krachtig en helder weergeven waarom het vereiste niveau van een competentie is
bereikt. De werkbegeleider geeft hierop feedback
Tijdens het eindgesprek spreekt de werkbegeleider een adviesoordeel uit op basis van de verzamelde bewijslast, ondersteund met
eigen observaties. Dit wordt schriftelijk vastgelegd op een daarvoor bestemd formulier. De docentcontactpersoon geeft op basis van
de verzamelde gegevens het definitieve eindoordeel door aan studievoortgang. Alle benodigde formulieren (m.u.v. bestaande
beoordelingsformulier) komen nu in één document: het stagewerkboek.
Verantwoordelijkheden van betrokkenen
Student
 Maakt het SWP in overleg met werkbegeleider en DCP-er (tijdens VOS).
 Houdt het stagelogboek bij en neemt initiatief ter bespreking van bewijslast.
 Schrijft 360 graden feedback aan eind van stage
3
Werkbegeleider
 Bespreekt en beoordeelt SWP op haalbaarheid, relevantie en inzichtelijkheid. Stemt begeleiding af met student
 Bespreekt regelmatig beroepskritische situaties uit het stagelogboek met de student en maakt afspraken over voortgang.
Beoordeelt bewijslast en observeert student. Voert begeleidingsgesprekken.
 Geeft advies-eindbeoordeling op basis van bewijslast uit logboek
Tips voor feedbackgesprekken met werkbegeleiders









Slimme vragen
Wat waren je sterke punten?
Wat zou je anders doen?
Hoe zou je dat anders kunnen doen?
Waar moeten we nog opletten bij de volgende observatie?
Verder van belang
Geen beoordeling maar dialoog tijdens feedbackgesprekken
Maak afspraken
“Persoonlijke” betrokkenheid: werkbegeleider is een deelnemer aan het leerproces, niet alleen observator
DCP/LP
 Komt op vraag ter ondersteuning van SWP (ook standaard tijdens VOS) voor studenten, begeleidingsgesprekken en bij
stagnatie van leerproces in de praktijk.
 Maakt eindbeoordeling op aan eind van stage. Leest hiervoor de 360 graden feedback, het eindoordeel van de
werkbegeleider en zo nodig het stagelogboek op onderdelen.
 Bewaakt kwaliteit van begeleiding op werkplek en voorziet in informatie bij nieuwe ontwikkelingen
4
Deel I. Stagewerkplan
Persoonlijke gegevens
a.
Naam student:
Adres:
Telefoonnummer(s):
Studentnummer:
Emailadres bij Fontys:
Instelling:
b.
Leerjaar van de stagiaire / WPL 2 of WPL 3:
c.
Begin- en einddatum stageperiode:
d.
Werkbegeleider instelling:
Praktijkopleider instelling:
Docent contactpersoon Fontys:
5
e.
Soort opleiding (duaal/voltijd/deeltijd):
Aanvullingen en eventuele bijzonderheden:
6
2. Beschrijving aandachtspunten uit vorige stage:
a.
Aandachtspunten van de vorige stage, gericht op
beroepsmatig functioneren (indicatoren,
behorend bij competenties, als leidraad) en
persoonlijke ontwikkeling.
3. Beknopte beschrijving van zorgsetting en de leermogelijkheden:
a.
Hoe kijk je aan tegen de zorgsetting en
zorgcategorie?
b.
Hoe je zou willen dat de eerste stageweken op
de afdeling eruit moeten zien?
7
c.
Welke verwachtingen heb je?
d.
Welke leerstijl heb je?
e.
Hoe kan de werkbegeleider jou het beste helpen
bij het praktijkleren?
8
4. Eindsituatie van vorige stage. Bij iedere beroepscompetentie het behaalde beheersingsniveau.
Toepassen
Integreren
Verbeteren
ZOM
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
ROM
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
DESK
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
KWAL
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Toelichting
9
10
5. Planningsschema (hulpmiddel niet verplicht)
Omdat je al enige tijd op de operatieafdeling werkzaam bent zul je merken dat je al enkele leerdoelen/indicatoren beheerst. Blader
het logboek maar eens door. Enkele situaties heb je al meegemaakt. Deze kun je kort omschrijven in je logboek en ze bespreken
met je begeleider. De feedback en afspraken noteer je ook beknopt. Is de werkbegeleider tevreden over omschreven
leerdoelen/indicatoren dan kun je verder gaan werken aan competenties/leerdoelen die nog open staan
In de compententiekaarten (zie www.stagepleinzorg.nl) vind je een opsomming van de indicatoren per competentie. Zoek tijdens de
oriëntatiefase van je stage naar beroepskritische situaties (zie Handleiding WPL) om deze indicatoren te kunnen behalen; maak
een globale planning in het schema hierna.
Beschrijf dus, op welke wijze je deze indicatoren denkt te behalen, in welke fase van je stageperiode, in welke beroepskritische
situatie, hoe je de bewijslast vastlegt, en met wie en hoe je de bewijslast verifieert. Beschrijf ook op welke wijze en hoe vaak je dit
stagelogboek wilt evalueren. Doe dit in overleg met je werkbegeleider. Ze kan je ook wegwijs maken over wat mogelijk is en welke
eisen de afdeling hieraan stelt (o.a. tijdens kennismakingsgesprek).
Nadat de globale planning is gemaakt, bespreek je dit weer met je begeleider tijdens het gesprek: "Vaststelling definitief plan van
aanpak"). Tevens licht je in het plan de beginsituatie, de door jou geplande leeractiviteiten en verwachtingen t.a.v. de begeleiding
per competentie toe.
11
ZOM: ZORG OP MAAT
Planning/tijdstip
Beroepskritische situatie
STAGEPLANNING
 Vraaggericht werken
 Ethische gevoeligheid
 Verpleegtechnische zorg
 Communicatief handelen
 Theoretische onderbouwing
 Verpleegkundig proces
 Stimuleren van
gezondheidsbevorderend
gedrag
Beginsituatie:
Aanpak van de leeractiviteiten, gerelateerd aan jouw leerstijl:
Wederzijdse wensen en verwachtingen t.a.v. begeleiding:
12
Type bewijslast en wijze
van evaluatie
ROM: REGIE OP
MAAT
Planning/tijdstip
Beroepskritische situatie
STAGEPLANNING
 Teamspeler
 Vervullen van
consultfunctie
 Plannen en verantwoorden
van zorg
 Bemiddelen en
onderhandelen
 Coördinatie van zorg
 Plaats van de
verpleegkundige in de
gezondheidszorg
 Uitdrukkingsvaardigheden
 Voorlichting geven aan
groepen
Beginsituatie:
Aanpak van de leeractiviteiten, gerelateerd aan jouw leerstijl:
Wederzijdse wensen en verwachtingen t.a.v. begeleiding:
13
Type bewijslast en wijze van
evaluatie
KWALITEIT
Planning/tijdstip
Beroepskritische situatie
STAGEPLANNING
 Visie op kwaliteit van zorg
 Waarden en normen
 EBP
 Doelgericht werken aan
kwaliteit
 Actief een bijdrage
leveren aan
verpleegbeleid
Beginsituatie:
Aanpak van de leeractiviteiten, gerelateerd aan jouw leerstijl:
Wederzijdse wensen en verwachtingen t.a.v. begeleiding:
14
Type bewijslast en wijze van
evaluatie
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Planning/tijdstip
Beroepskritische situatie
STAGEPLANNING
 Proactieve leerhouding
 Positief kritisch een relatie
aangaan
 Faciliteren
 Uitdrukkingsvaardig
 Maatschappelijk
verantwoordelijk
 Authentiek
Beginsituatie:
Aanpak van de leeractiviteiten, gerelateerd aan jouw leerstijl:
Wederzijdse wensen en verwachtingen t.a.v. begeleiding:
15
Type bewijslast en wijze van
evaluatie
Deel II. Stagelogboek
In de onderstaande tabellen ga je tijdens de stage, per indicator een beroepskritische situatie beschrijven. Je kunt één
beroepkritische situatie gebruiken voor de onderbouwing van meerdere indicatoren.
Doe dit kort en schematisch (richtgetal maximaal 100 woorden per indicator voor de bewijslast). Beschrijf zichtbaar gedrag van de
student. Bespreek het resultaat hiervan met je werkbegeleider(korte feedbackloops zie handleiding voorin dit document). Op deze
manier werk je methodisch aan de bewijsvoering.
Als het niet mogelijk is om een specifieke indicator te behalen, geeft dit dan ook kort aan en overleg met je werkbegeleider of dit
akkoord is.
Je kunt de tekst gewoon in onderstaande velden invoeren. Voer platte tekst in en verander de opmaak of lettertype/grootte
niet. De cellen van de tabel passen zich automatisch aan als je meer tekst invoert.
Werk aan de hand van de globale planning die je al gemaakt hebt. Met behulp van dit logboek, kun je aan het eind van de stage
overtuigende bewijzen schrijven die laten zien dat je de competenties beheerst (360 feedbackformulieren). ’Daarnaast kan in
samenspraak met de werkbegeleider ook aanvullend bewijsmateriaal per competentie in de vorm van reflectieverslag, observatie,
video-opname, presentatie als bewijslast dienen.
16
Zorg op maat, niveau integreren
Definitie
Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige bij alle zorgcategorieën op een
professioneel verantwoorde en respectvolle wijze verpleegkundige zorg op menselijke maat, zodat de kwaliteit van leven van de
zorgvrager verbetert, doordat:
 zijn genezingsproces wordt bevorderd
 de (ziekenhuis)opname goed wordt doorstaan
 zijn leefwereld verbetert, of
 indien iemand zich in een terminale fase bevindt – hij zo vredig mogelijk kan sterven
Bij het verlenen van zorg geeft de verpleegkundige op basis van een programmatische aanpak informatie, voorlichting en advies
aan individuen en groepen zodat het individu en zijn familie beter in staat zijn een gezonde leefstijl te onderhouden en zodat
bovendien een gezonde leefstijl bij de bevolking in het algemeen wordt bevorderd.
Domein: Zorg
De verpleegkundige past bij het verlenen van zorg waar mogelijk primaire, secundaire en tertiaire preventie toe om risico’s voor de
gezondheid en complicaties van onderzoek of behandeling te verminderen, zodat de zorgvrager minder risico’s loopt op verstoring
van zijn gezondheid, zijn leefomgeving veiliger wordt en zijn ziektelast niet wordt vergroot.
Rol: zorgverlener
Indicatoren competentie
Beroepskritische situatie , beschreven als zichtbaar gedrag
van de student
Vraaggericht werken: integreren
 Je kunt in overleg
met de zorgvrager
prioritiet aanbrengen
in de verschillende
belangen, behoeften
17
Datum
Besproken met
Conclusies en
afspraken
en noden
 Je werkt op een
zodanige manier
samen (met de
zorgvragers) en zijn
familie), dat de (zorg)
vraag in plaats van
het (zorg)aanbod
centraal staat
Ethische gevoeligheid: integreren
 Je geeft en
beargumenteert je
eigen standpunt bij
een ethisch dilemma
Verpleegtechnische zorg: integreren
 Je kunt basiszorg
wendbaar toepassen
binnen verschillende
contexten
 Je voert risicovolle
en voorbehouden
handelingen uit
volgens protocol (in
meer complexe
zorgsituaties)
Communicatief handelen : integreren
 Je analyseert en
intervenieert tijdens
een gesprek,
aansluitend bij de
behoeften en noden
van de ander
18
 Je onderhandelt en
overtuigt anderen
 Je biedt ruimte aan
anderen om een
bijdrage te leveren in
een groepsgesprek
Theoretische onderbouwing: integreren
 Je analyseert bij een
patiënt met
multidiagnostiek
vanuit pathologie hoe
verschijnselen met
elkaar samenhangen
en onderbouwt de
consequenties voor
het verpleegkundig
handelen
Verpleegkundig proces: integreren
 Je past het
verpleegkundig
proces toe bij
patiënten met
multidiagnostiek
Stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag: integreren
 Je maakt de
zorgvrager bewust
van zijn eigen
probleemgedrag
 Je ondersteunt
zorgvragers bij het
nemen van
maatregelen tot
19
gezonder gedrag
20
Regie op maat (ROM), zorg inhoudelijke regie voeren, niveau integreren
Definitie regie op maat
Om de zorg te laten verlopen als een continu en integraal proces dat gericht is op het welzijn van de zorgontvanger, coördineert de
hbo-verpleegkundige de zorg zodat de verschillende activiteiten als samenhangend geheel op efficiënte en effectieve wijze tot het
gestelde doel leiden en de zorg de zorgvrager niet méér belast dan onvermijdelijk is.
Deelcompetenties:
 zorgcoördinatie
 coördineren van preventieprogramma’s en GVO
Domeinen Zorg: specificaties
 zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden
 zorgprogrammering
 gezondheidsvoorlichting (GVO)
Rollen: regisseur, ontwerper
Indicatoren competentie
Beroepskritische situatie , beschreven als zichtbaar gedrag
van de student
Teamspeler : integreren
 Je streeft gezamenlijke
doelen na, wisselt
informatie en ideeën uit
met anderen, geeft en
vraagt reacties
 Je verwoordt je eigen
belang ten opzichte van
het teambelang en
21
Datum
Besproken met
Conclusies en
afspraken
maakt hierin
beargumenteerde
keuzes
 Je draagt
mogelijkheden aan om
problemen samen op te
lossen
 Je geeft aan waar
verbeterpunten liggen
op het gebied van
intradisciplinaire/
interdisciplinaire
samenwerking
Vervullen van een consultfunctie: integreren
 Je analyseert de
informatiebehoefte van
de collega of student en
vult ontbrekende
informatie aan
 Je gebruikt meerdere
informatiebronnen,
schat de
informatiebronnen op
waarde en vraagt door
om de gewenste
informatie te verkrijgen
 Je verzamelt informatie
22
en structureert deze,
waarbij je onderscheid
maakt in hoofd- en
bijzaken
Plannen en verantwoorden van zorg: integreren
 Je toont initiatieven in
het starten en uitvoeren
van verpleegkundige
activiteiten
 Je behoudt overzicht
over eigen
verpleegkundige
werkzaamheden, toetst
eigen voortgang en
bewaakt de tijd
 Je signaleert welk
zorgmodel in de praktijk
wordt gehanteerd en
geeft de voor- en
nadelen hiervan aan
 Je plant en
verantwoordt zorg
zelfstandig
Bemiddelen en onderhandelen : integreren
 Je weegt de
verschillende belangen
op afdelingsniveau
23
tegen elkaar af
 Je kunt je standpunt
herzien op basis van
nieuwe inzichten
Coördinatie van zorg: integreren
 Je werkt samen en
stemt zorg af met
andere disciplines
 Je bent op de hoogte
van aan
gezondheidszorg
gerelateerde
financiering
 Je kunt de organisatie
van de
gezondheidszorg in
Nederland uitleggen
 Je laat in de praktijk
zien dat je handelt
volgens de rechten en
plichten van
zorgvragers en
verpleegkundigen
 Je coördineert zorg in
een verpleegsituatie en
signaleert
24
verbeterpunten
Plaats van de verpleegkundige in de gezondheidszorg: integreren
 Je hanteert je eigen
grenzen en
verantwoordelijkheden
bij het uitoefenen van
het verpleegkundig
beroep
 Je verantwoordt bij een
moreel dilemma wat de
grenzen van het
verpleegkundig beroep
zijn
Uitdrukkingsvaardigheden: integreren
 Je bent in staat om de
hulpvraag van een
zorgvrager over te
dragen aan
verpleegkundigen en
andere disciplines en
instanties
 Je schrijft een
verpleegkundige
overdracht gebaseerd
op verpleegkundige
rapportage en
ontslaggesprek
25
 Je bent in staat om
feedback te geven op
de
uitdrukkingsvaardighed
en van collega's
 Je bent in staat de
verpleegkundige
rapportage vorm te
geven volgens de
kwaliteitseisen van het
consensusrapport
(CBO)
 In de communicatie met
andere disciplines druk
je je professioneel uit
 Je communiceert naar
patiënten in begrijpelijke
taal
Voorlichting geven aan groepen: integreren
 Je stemt bestaande
voorlichtingsactiviteiten
af op de behoefte en
mogelijkheden van de
(doel)groep
 Je voert een
voorlichtingsactiviteit in
een groep uit en draagt
26
zorg voor een juiste
proces- en
productevaluatie
 Je beoordeelt kritisch
bestaande
voorlichtingsprogramma
's en- materialen op
bruikbaarheid en
kwaliteit voor de
betreffende doelgroep
27
Bewaken en bevorderen van kwaliteit van zorg KWAL, niveau integreren
Definitie
Om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te waarborgen participeert de hbo-verpleegkundige in het ontwerpen van kwaliteitszorg
op afdelingsniveau zodat de zorg transparant wordt omdat er ijkpunten voor kwaliteit beschikbaar komen, waaraan de dagelijkse
zorgverlening en de interventies getoetst kunnen worden.
Om de zorgverlening op de afdeling zo efficiënt, effectief en zo goed mogelijk op de afdeling te laten verlopen, levert de hboverpleegkundige een bijdrage aan het tot stand komen van het verpleegbeleid, zodat het functioneren van de totale afdeling met
verpleegkundigen in verschillende diensten zo synchroon mogelijk verloopt met de zorg voor de individuele patiënt en de
professionele verantwoordelijkheid van de verpleegkundige. (Ontwerper)
Om de verpleegkundige deskundigheid te waarborgen in een integrale aanpak van zorg, behandeling en voorlichting werkt de hboverpleegkundige mee aan de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe zorgprogramma’s zodat de te verlenen zorg doelmatiger
wordt en efficiënter en effectiever wordt uitgevoerd en organisaties en professionals opener en flexibeler kunnen opereren.
(Ontwerper)
Domeinen:
 Beroep, specificatie: deskundigheidsbevordering
 Organisatie van zorg
Rollen: Ontwerper, Zorgverlener, Beroepsbeoefenaar, Coach, Regisseur
Indicatoren competentie
Beroepskritische situatie , beschreven als zichtbaar gedrag
van de student
Visie op kwaliteit van zorg: integreren
 Je onderkent het
belang van de
kwaliteit van zorg
28
Datum
Besproken met
Conclusies en
afspraken
voor het werken als
professional en je
handelen is daarmee
in overeenstemming
 Je hebt een
onderbouwde visie
op kwaliteit van zorg
en handelt naar deze
visie
 Je geeft mede
uitvoering aan een
kwaliteitsproces
Waarden en normen: integreren
 Je kunt aantonen dat
je professionele
waarden en normen,
in je handelen in de
praktijk, integreert
 Je kunt
verantwoorden
waarom de
professionele
waarden e normen
een bijdrage leveren
aan de
professionalisering
van het
verpleegkundig
29
beroep
Evidence Based Practice: integreren
 Je bent in staat
gevonden
onderzoeksartikelen
te begrijpen en
beoordelen
 Je zoekt en gebruikt
aansluitend bij je
vraag meerdere
soorten bronnen van
kennis en
verantwoordt dit
 Je verantwoordt je
verpleegkundig
handelen met behulp
van evidence
Doelgericht werken aan kwaliteit en verantwoorde zorg : integreren
 Je beargumenteert
kwaliteitscriteria
vanuit verschillende
perspectieven ten
aanzien van
verantwoorde zorg
die van belang zijn
voor ween
zorgvrager en kunt
deze bespreekbaar
30
maken
 Je toetst
verpleegkundige
werkprocessen aan
kwaliteitsrichtlijnen
 Je beredeneert wat
de invloed van de
kwaliteitscriteria is op
verantwoorde zorg
 Je geeft feedback
aan collega's ten
aanzien van
doelgericht werken/
verantwoorde zorg
 Je maakt samen met
andere concrete
afspraken en stelt
RUMA/SMARTdoelen; maakt
duidelijke afspraken
over gewenste
kwaliteit en tijdspad
Actief een bijdrage leveren aan verpleegbeleid: integreren
 Je stelt je kritisch op
naar het werk van
collega's ten aanzien
van geldende
31
procedures, regels
en afspraken
 Je benoemt de
relatie tussen
kwaliteitsverbetering
in je organisatie en
ontwikkelingen in je
vakgebied
 Je onderzoekt en
bespreekt binnen het
teamoverleg op
welke wijze
ontwikkelingen in het
primaire proces te
integreren zijn
(volgens een
kwaliteitscyclus)
 Je analyseert de
verschillende fasen
van een
implementatietraject
32
Bevorderen van eigen en andermans deskundigheid, intercollegiale toetsing Definitie: DESK, niveau integreren
Definitie
Om de kwaliteit van het verpleegkundig beroep op het vereiste peil te houden zodat het kan voldoen aan de maatschappelijke
criteria, werkt de hbo-verpleegkundige actief mee aan de bevordering van de deskundigheid van de beroepsgroep zodat de
samenleving kan blijven vertrouwen op vakkundige verpleegkundigen, en de verpleegkundige een gerespecteerd lid is van de
beroepsgroep (beroepsbeoefenaar)
Om het beroep van verpleegkundige te ontwikkelen tot een professie die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen van de 21e
eeuw, vervult de hbo-verpleegkundige een actieve rol in de vernieuwing van het beroep en het bevorderen van het
beroepsbewustzijn, zodat de verpleegkundige beroepsgroep zich kan ontwikkelen tot een professioneel niveau dat past bij de
maatschappelijke waarden en normen van de 21e eeuw. (beroepsbeoefenaar)
Om stagiaires en collega-verpleegkundigen en –verzorgenden te steunen in hun professionele identiteit, staat de hboverpleegkundige de collega met raad en daad ter zijde, zodat de collega of de toekomstige collega kan groeien in haar beroep, als
teamlid kan functioneren en leren op de werkplek. (coach)
Om de doelen van het verpleegbeleid en de zorgprogramma’s te realiseren kan de hbo-verpleegkundige andere verpleegkundigen
en verzorgenden helpen en steunen bij het uitvoeren van de vastgestelde taken en functies, zodat verpleegkundigen en
verzorgenden met plezier en efficiënt hun taken en functies kunnen uitvoeren, die leiden tot het realiseren van de doelstelling van
het verpleegbeleid en het zorgprogramma.
Deelcompetenties:
 Werkbegeleiding
 Deskundigheidsbevordering
Rollen: Zorgverlener, beroepsbeoefenaar, coach, regisseur
Indicatoren competentie
Beroepskritische situatie , beschreven als zichtbaar gedrag
van de student
Pro-actieve leerhouding : integreren
33
Datum
Besproken met
Conclusies en
afspraken
 Je reflecteert kritisch
op je persoonlijke
ontwikkeling, neemt
feedback van andere
mee in je reflectie en
zet reflecties om in
acties
 Je vraagt feedback
op eigen
functioneren en
vraagt door
 Je bespreekt en
bewaakt je eigen
grenzen
 Je volgt
ontwikkelingen in het
vakgebied
Positief kritisch een relatie aangaan: integreren
 Je hebt zicht op de
verschillende
functionele rollen in
een groep en kunt
hierop inspelen
 Je schept
randvoorwaarden
voor effectieve
samenwerking
34
Faciliteren: integreren
 Je neemt actief deel
in verschillende
rollen aan action
learningbijeenkomsten
 Je doet actief aan
kennisoverdracht
door eigen kennis en
ervaring te delen en
medestudenten te
motiveren hun
expertise in te
brengen en dit te
combineren
 Je stelt groepsbelang
boven persoonlijk
belang en spreekt
medestudenten aan
op gedrag
 Je toont
voorbeeldgedrag,
doet suggesties en
legt daarbij relaties
met theorie en
praktijk
Uitdrukkingsvaardig : integreren
35
 Je kunt in de
communicatie een
onderscheid maken
tussen inhouds- en
betrekkingsniveau
 Je kunt in dialoog je
argumenten
uiteenzetten
 Je verzorgt prestaties
voor groepen
Maatschappelijk verantwoordelijk : integreren
 Je integreert de
professionele
waarden en normen
in je persoonlijke
waarden en normen
ten aanzien van
maatschappelijke
issues
 Je kunt principes van
interculturele
gespreksvoering in
de praktijk toepassen
Authentiek: integreren
 Je kunt je eigen
mening afwegen en
onderbouwen
36
 Je brengt je eigen
mening duidelijk en
krachtig naar voren
 Je ontwikkelt je eigen
authentieke visie op
wat je als goed
verplegen bestempelt
 Je vertrouwt op jezelf
bij het maken van
keuzes binnen het
eigen takenpakket
37
Deel III. Verslaglegging gesprekken
Zie volgende pagina’s
38
Kennismakingsgesprek
Timing: Eerste stageweek
Aanwezig: werkbegeleider, student
Doelstellingen en bespreekpunten:
 Persoonlijke kennismaking
 Hoe kijkt student aan tegen stageplek en doelgroep (invullen voorin dit
stagewerkplan)
 Aandachtspunten vanuit vorige stage(invullen voorin dit stagewerkplan)
 Hoe gaan de eerste 3-4 oriënterende weken eruit zien?
 Wederzijdse verwachtingen tijdens de oriëntatie
 Bespreken van opstellen SWP en eventuele introductieopdracht van de instelling
Beknopt gespreksverslag
Datum gesprek
Gesprekdeelnemers
Verslag gezien door
-
Zo nodig aanvullingen van de begeleider
39
Gesprek over vaststelling definitief plan van aanpak(hulpmiddel niet
verplicht)
De student maakt vooraf een concept planning van het leerproces tijdens deze stage
(Zie format paragraaf 5: Planning van het leerproces tijdens deze stage).
Timing: 3e/ 4e stageweek
Aanwezig: werkbegeleider, student
Doelstellingen en bespreekpunten:
 Terugblik op de oriëntatiefase
 Eerste indrukken van de werkbegeleider mbt student
 Eerste indruk van de student mbt leersituatie
 Indien van toepassing de introductie- opdracht van instelling bespreken op
betekenis voor plan van aanpak
 Bespreken conceptplanning en maken van definitieve afspraken
 Afspraken over de wijze van begeleiding en leerstijl van de student
 Afspraken over de wijze van evalueren tijdens stage (korte- en lange
feedbackloops)
 Verdere afspraken over uitvoering plan van aanpak
Beknopt gespreksverslag
Datum gesprek
Gesprekdeelnemers
Verslag gezien door
-
Zo nodig aanvullingen begeleider
40
Voortgangsgesprek/Tussenevaluatie
Student vult voorafgaande aan de tussenevaluatie een concept van het 360 graden
feedbackformulier in voor alle vier de competenties (ZOM, ROM, KWAL , DESK).
Vraag: Hoe zijn de vorderingen met de bewijslast voor het te behalen niveau?
Timing voortgangsgesprek: minimaal iedere 3 weken of zoveel meer als
afgesproken;
Timing tussenevaluatie: halverwege de stage
Aanwezig: student, werkbegeleider, DCP-er/ lp-er op vraag
Doelstellingen en bespreekpunten:
 Voortgang stagelogboek
 Evaluatie begeleiding
 Opstellen nieuwe beroepskritische situaties a.d.h.v. openstaande indicatoren
 Wijze van bewijsvoering
 Afspraken over bewijslast naast het logboek: reflectie, video-interactie, essay,
observatie enz.
 Voor tussenevaluatie (halverwege stage) ook aandacht voor bepalen niveau over
geheel als ‘tussenbeoordeling’
 Bij onvoldoende of twijfelachtige voortgang: Docent werkplekleren inlichten en
plan van aanpak maken
Beknopt gespreksverslag
Datum gesprek
Gesprekdeelnemers
Verslag gezien door
-
Zo nodig aanvullingen begeleider
41
Beoordelingsgesprek/Adviesbeoordeling
Student vult voorafgaande aan de eindevaluatie het 360 graden in voor alle vier de
competenties (ZOM, ROM, KWAL , DESK) en geeft deze ter inzage aan de
werkbegeleider voor feedback.
Vraag: Is het vereiste niveau behaald?
Timing: laatste stageweek
Aanwezig: student, werkbegeleider, DCP-er/ lp-er op vraag
Doelstellingen en bespreekpunten:
 Doorlopen van het beoordelingsformulier van werkbegeleider en bevindingen
doorspreken
 Aandachtspunten voor vervolgende stage
 Evalueren totale stage en begeleiding
IN TE VULLEN DOOR WERKBEGELEIDER
Hebben u en collega’s feedbackgesprekken gevoerd met de
student over de beschreven beroepskritische situaties uit
stagelogboek?
Zijn de situaties authentiek voor de zorgsetting in de instelling?
Herkent u het gedrag van de student in de beschreven
situaties?
Laat de student het vergelijkbaar gedrag ook zien in andere
situaties?
Voldoen de beroepskritische situaties van het logboek en de
360 graden feedback aan het niveau Toepassen voor de
competentie Zorg Op Maat?
Toelichting: zie 360 graden feedbackformulieren ZOM, ROM,
KWAL, DESK
O Ja O Nee
O Ja O Nee
O Ja O Nee
O Ja O Nee
O Voldaan
O Niet voldaan
Voldoen de beroepskritische situaties van het logboek en de
360 graden feedback aan het niveau Toepassen voor de
competentie Regie op maat?
Toelichting: zie 360 graden feedbackformulieren ZOM, ROM,
KWAL, DESK
O Voldaan
O Niet voldaan
Voldoen de beroepskritische situaties van het logboek en de
360 graden feedback aan het niveau Toepassen voor de
competentie Deskundigheidsbevordering?
Toelichting: zie 360 graden feedbackformulieren ZOM, ROM,
KWAL, DESK
O Voldaan
O Niet voldaan
Voldoen de beroepskritische situaties van het logboek en de
360 graden feedback aan het niveau Toepassen voor de
competentie Kwaliteit?
Toelichting: zie 360 graden feedbackformulier en ZOM, ROM,
KWAL, DESK
O Voldaan
O Niet voldaan
42
Beknopt gespreksverslag
Datum gesprek
Gesprekdeelnemers
Verslag gezien door
-
Zonodig aanvullingen begeleider
43
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards