Flyer Onderzoek Hartritmestoornissen en hartfalen

advertisement
Onderzoek naar betere behandeling van
hartfalen en hartritmestoornissen
Ontdek meer over onze prioriteiten in onderzoek
De Hartstichting geeft de komende jaren prioriteit aan onderzoek naar eerdere herkenning en betere
behandeling van hartfalen en de hartritmestoornis boezemfibrilleren. Daarmee kunnen we verergering
van de ziektes beter voorkomen en de kwaliteit van leven voor patiënten verbeteren.
Hartfalen
Bij hartfalen kan het hart niet goed bloed rondpompen. Veel gehoorde oorzaken zijn langdurig hoge
bloeddruk of een hartinfarct dat hartspierweefsel
heeft gedood. Hartfalenpatiënten hebben last van
vermoeidheid, kortademigheid en vochtophopingen
in het lichaam. Zij gebruiken langdurig verschillende soorten medicijnen en moeten vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn twee vormen van
hartfalen: één waarbij het hart onvoldoende kracht
heeft om samen te knijpen, en één waarbij het hart
niet goed kan ontspannen doordat het te stijf is. Voor
deze laatste vorm is nog geen goede behandeling,
dus daarop richt de Hartstichting zich vooral.
Annelies:
“Als bij mij en mijn
broer de ziekte
eerder ontdekt was,
had dit veel schade
kunnen voorkomen.”
Vroegtijdig signaleren
Boezemfibrilleren en hartfalen zijn ernstige
chronische ziektes, die verergeren als ze niet
worden behandeld. De Hartstichting wil deze
ziektes daarom vroegtijdig signaleren, als
mensen nog niet of nauwelijks klachten hebben.
Ook moeten mensen weten wat hartfalen en
boezemfibrilleren is, om de signalen tijdig te
kunnen herkennen. Daar werkt de Hartstichting
aan met continue voorlichting.
Bij hartfalen takelt het hart vaak al af voordat
er klachten ontstaan. Daarnaast is hartfalen een
ziekte met een zeer slechte prognose: vijf jaar na de
eerste ziekenhuisopname is circa 60 procent van
de patiënten overleden. Het is daarom belangrijk
de ziekte eerder te herkennen. Onderzoek naar het
eerder herkennen van hartfalen omvat een breed
terrein. Hartfalen kan namelijk verschillende
oorzaken hebben. Vaak ligt er een andere hartziekte
aan ten grondslag. Ook kan erfelijkheid een rol
spelen.
Boezemfibrilleren
Bij de hartritmestoornis boezemfibrilleren is
de hartslag onregelmatig en vaak te hoog. Het
begint vaak ongemerkt met korte aanvallen die
vanzelf overgaan. Zonder behandeling raakt het
hartritme meestal blijvend verstoord en wordt de
ziekte gaandeweg chronisch. Ook kan hij leiden tot
een beroerte door het ontstaan van stolsels in de
boezems. Hartfalen en boezemfibrilleren kunnen
ook elkaar beïnvloeden. Zo kan iemand die langdurig boezemfibrilleren heeft, hartfalen krijgen.
Omgekeerd kan boezemfibrilleren het gevolg zijn
van hartfalen.
Prof. dr. Isabelle van
Gelder, expert boezemfibrilleren:
“Onderzoek verbetert
daadwerkelijk de zorg
voor patiënten met
boezemfibrilleren.”
Betrouwbare test
De Hartstichting wil onderzoeken welke processen
leiden tot vroegtijdige veroudering van het hart,
hartfalen en boezemfibrilleren. Als we dat weten,
kunnen we een diagnose stellen op basis van de
onderliggende processen, in plaats van de aan- en
afwezigheid van symptomen. Ook kunnen we
nieuwe aanknopingspunten vinden voor vroege
behandeling. We streven naar een betrouwbare test
om de vroege stadia van de ziektes op te sporen.
Ook wil de Hartstichting een betere behandeling,
zodat mensen meer kwaliteit van leven hebben en
minder vaak in het ziekenhuis opgenomen worden.
Groeiend aantal patiënten
In Nederland leven ruim 140.000 mensen met
hartfalen. In 2040 is dit aantal opgelopen tot
zo’n 275.000. Ongeveer 300.000 mensen in
Nederland hebben boezemfibrilleren, waarvan
100.000 mensen dit nog niet weten. Naar verwachting loopt dit aantal op tot ruim 550.000
in 2050. Deze toename heeft grotendeels
te maken met de vergrijzing. Omdat de kans
op deze ziekten toeneemt naarmate je ouder
wordt, neemt ook het aantal patiënten toe.
Patiëntgerichte behandeling
Elke patiënt is anders. Dus kunnen de achterliggende ziekteprocessen en de ernst van de ziekte ook
verschillen. Daarom wil de Hartstichting behandeling op maat, die de ontwikkeling van hartfalen
en boezemfibrilleren stopt of uitstelt voordat er
klachten zijn. Met ‘behandeling op maat’ bedoelen we zo goed mogelijk afgestemd op de patiënt
(geslacht, leeftijd enzovoort) en het stadium van de
ziekte. Voordat artsen meer patiëntgericht kunnen
werken, moet onderzocht worden wat het beste
werkt bij welke patiënten. Hiervoor zijn gegevens
van zo veel mogelijk verschillende patiënten nodig.
Samenwerking ziekenhuizen
Om goed conclusies te kunnen trekken uit
onderzoek bij patiënten, heb je vaak grote aantallen
patiënten nodig. Dit geldt ook voor onderzoek naar
hartfalen en boezemfibrilleren. De Hartstichting wil
dat ziekenhuizen meer samenwerken en afspraken
maken om een infrastructuur daarvoor mogelijk te
maken. Doel is dat ziekenhuizen patiëntgegevens
verzamelen, koppelen en uitwisselen.
Zo zijn wetenschappers beter in staat deze gegevens
(geanonimiseerd) te gebruiken voor hun onderzoek.
Topprioriteit in onderzoek
We betrokken de samenleving bij het bepalen van onze onderzoeksprioriteiten. Wetenschappers, zorgverleners, patiënten en
hun naasten, donateurs en vrijwilligers: hun inbreng bepaalde in
welke onderzoeksthema’s we de komende jaren investeren.
Meer weten over ons onderzoek?
Ga naar www.hartstichting.nl/onderzoek
Download