We beseffen het miscchien niet altijd maar eigenlijk

advertisement
Werken met gevaarlijke producten
We beseffen het misschien niet altijd maar eigenlijk komen we vaak in contact met
gevaarlijke producten; niet enkel op professioneel vlak maar ook gewoon in huis.
De belangrijkste voorwaarde om met deze stoffen op een veilige manier om te gaan is het
kennen van de risico’s van deze producten. Het etiket is hierbij de voornaamste
informatiebron!
Daarbij dient de fabrikant van elk chemisch product een MSDS (Material Safety Data Sheet)
te geven aan de gebruiker. Deze MSDS wordt ook chemiekaart of de veiligheid- en
gezondheidsfiche genoemd
Maar is het lezen en het begrijpen van een etiket respectievelijk MSDS altijd wel zo
vanzelfsprekend?
1.
De Europese richtlijn bepaalt dat een etiket volgende gegevens moet bevatten :
1. Naam van het product
2. De gevaarsymbolen die het allerbelangrijkste gevaar van het product
aangeven – als er geen symbool is weergegeven wil dit nog niet
zeggen dat het product ongevaarlijk is!
De gevaarzinnen : R-zinnen of risico-zinnen
De veiligheids- of waarschuwingszinnen: S-zinnen of safety-zinnen
3. De naam van de producent, invoerder of leverancier. Op deze manier kan je in
geval van problemen snel de juiste informatie inwinnen
4. De nominale inhoud van de verpakking.
Het is van groot belang dat iedereen het etiket leert lezen en ook juist kan
interpreteren!
gevarensymbool
R(isico)-zinnen & S(afety) zinnen
IDPB
naam van het product
Affiche april 2004
2.
Gevaarlijke stoffen kunnen worden ingedeeld in 8 categorieën :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3.
Corrosieve of bijtende stoffen (C)
Irriterende stoffen (Xi)
Schadelijke stoffen (Xn)
Giftige (T) of zeer giftige (T+) stoffen
Ontplofbare stoffen
Licht ontvlambare (F) of zeer licht ontvlambare (F+) stoffen
Oxiderende stoffen (O)
Milieugevaarlijke stoffen (N)
Mengen van chemische producten
Het mengen van chemische producten moet absoluut worden vermeden. De kans dat
er dan een gevaarlijke oncontroleerbare reactie ontstaat is zeer groot.
Bv:
4.
Een klassiek voorbeeld is het mengen van javelwater met een
toiletreiniger. Bij de chemische reactie die hierop volgt, komt er
chloor, een zeer giftig gas, vrij!
Wat te doen bij vergiftiging? Enkele EHBO-tips :
-
-
Vraag advies aan je huisarts of Antigifcentrum; geef hen zoveel mogelijk informatie!
Spoel de ogen of de huid overvloedig met water na contact met een gevaarlijk
product.
Geef het slachtoffer nooit melk; melk is geen tegengif!!
In geval van schuimvormende producten, kan het hinderlijk zijn voor het slachtoffer
om het veel water te geven; water mag enkel toegediend worden op advies van de
huisarts of het Antigifcentrum.
Experimenteer nooit zelf!!
Wacht niet op symptomen vooraleer een arts of het Antigifcentrum te raadplegen.
Braken is meestal niet aangewezen of soms zelf volledig af te raden : het moet
aanbevolen worden door een huisarts of door het Antigifcentrum.
Het Antigifcentrum
070 245 245
Een arts beantwoordt uw oproep, 24 op 24 uur, elke dag.
IDPB
Affiche april 2004
Download