fiche de donnees de securite

advertisement
blz. 1/5
SA RECKITT BENCKISER NV
Researchlaan 20
1070 BRUSSEL
België
CALGON TABLETTEN / TABLETTES
WST 009 LC
15/04/02
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
1.
IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING .
1.1 Identificatie van het preparaat:
CALGON TABLETTEN
1.2 Identificatie van de vennootschap:
SA RECKITT BENCKISER NV
Researchdreef 20,
1070 BRUSSEL
België
: 02 52 618 11
Fax: 02 52 002 30
Technische dienst:
RECKITT BENCKISER FRANKRIJK
Recherche & Développement,
98 route de Sours, BP 835,
28011 CHARTRES CEDEX
Frankrijk
. +33 2 37 24 78 00
Fax +33 2 37 24 78 47
1.3 Telefoonnummer voor noodgevallen:
2.
Antigifcentrum
p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid
Bruynstraat 1,
1120 BRUSSEL
België
 070 245245
SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Voorkomen:
Dubbellaagtabletten, gebruikt als aanvullend antikalkmiddel voor het wassen
van linnengoed.

Gevaarlijke bestanddelen:
Geen: polycarboxylaten (15-30%) en citraten
3.
GEVAREN
Geen.
4.

Contact met de ogen:
EERSTEHULPMAATREGELEN
Hou de ogen open en spoel onmiddellijk en overvloedig gedurende minstens 10
minuten met water. Indien de hinder of de irritatie aanhoudt een specialist
raadplegen.
blz. 2/5
SA RECKITT BENCKISER NV
Researchlaan 20
1070 BRUSSEL
België
CALGON TABLETTEN / TABLETTES
WST 009 LC
15/04/02

Contact met de huid:
De verontreinigde huid spoelen met zuiver water. Bij blijvende irritatie een arts
raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Inslikken:
Mond spoelen met water, niet laten braken, een arts raadplegen en de verpakking
of het etiket tonen.
De samenstelling van het preparaat is geregistreerd bij het Antigifcentrum van Brussel.
Antigifcentrum
p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid
Bruynstraat 1,
1120 BRUSSEL
België
 070 245245
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Niet-ontvlambaar product dat de verbranding van andere stoffen niet onderhoudt.

Geschikte blusmiddelen:
6.
De gebruikelijke blusmiddelen selecteren in functie van de
omgevingsbrand. Opgelet voor accidentele lozingen die door het gebruik
van blusmiddelen kunnen ontstaan.
MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Bij procedures om het product te herwinnen is het aangeraden om veiligheidsbril, geschikte beschermkleding en
rubberen handsschoenen te dragen.
Aanraking met de huid vermijden.
Verontreinigde kledingstukken verwijderen.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Product niet in zuivere vorm lozen.

Reinigingsmethode:
Zoveel mogelijk van het product opnemen door samenvegen of met behulp
van een bevochtigd absorptiemiddel. Residu's met overvloedig water
wegspoelen.
7.
7.1
HANTERING EN OPSLAG
HANTERING
Elk rechtstreeks contact met het product vermijden, in het bijzonder met de ogen en huid.
7.2
OPSLAG
Product in de oorspronkelijke verpakking op een koele en droge plaats, buiten bereik van kinderen
bewaren.
blz. 3/5
SA RECKITT BENCKISER NV
Researchlaan 20
1070 BRUSSEL
België
8.

CALGON TABLETTEN / TABLETTES
WST 009 LC
15/04/02
MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
Persoonlijke bescherming:
- Ademhaling:
Niet vereist bij normaal gebruik van het product.
- Handen:
Bij langdurig gebruik is het dragen van handschoenen aanbevolen.
- Ogen:
Beschermingsbril dragen.
- Lichaam:
Niet van toepassing.
9.
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorkomen:
Dubbellaagtabletten, wit en blauw

Geur:
Standaard

Bulkdichtheid (g/l):
700 +/- 50

pH-waarde (1%-oplossing):
5.80 +/- 0.30

Wateroplosbaarheid:
Dispergeerbaar in de gebruiksomstandigheden.
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit:
Stabiel product in normale gebruiksomstandigheden.
Tabletten niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C.

Gevaarlijke reacties:
Geen gevaarlijke reacties in normale gebruiksomstandigheden.
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Zie rubrieken 2 en 3.

Acute toxiciteit:
Op basis van de specificaties van de grondstoffen, bedraagt de LD50-waarde
(rat, oraal): > 2000 mg/kg
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Zie ook rubrieken 6, 7, 13 en 15.
De pH-verschuiving die veroorzaakt wordt bij lozing van grote hoeveelheden van het product vormt een gevaar
voor de waterorganismen.
blz. 4/5
SA RECKITT BENCKISER NV
Researchlaan 20
1070 BRUSSEL
België
CALGON TABLETTEN / TABLETTES
WST 009 LC
15/04/02
De biologische afbreekbaarheid van de aanwezige oppervlakteactieve stof bedraagt meer dan 90%.
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN AFVAL

Door de gebruiker:
Lege verpakkingen met het huishoudelijke afval laten ophalen.

Belangrijke hoeveelheden:
De aanbevelingen van de plaatselijke overheid voor afvalbeheer raadplegen.
(niet verhandelbaar product)
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Transport over land:
Geen classificatie.

Zeevervoer:
Geen classificatie.

Luchtvervoer:
Geen classificatie.
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Product is niet als gevaarlijk ingedeeld

Bijkomende etikettering met betrekking tot detergenten en reinigingsmiddelen (Aanbeveling 89/542/EEG):
Bevat onder meer de volgende ingrediënten:
- polycarboxylaten: 15-30%
- citraten
16. OVERIGE INFORMATIE

CALGON is een gedeponeerd handelsmerk.
Dit veiligheidsblad vervolledigt de technische gebruiksaanwijzing zonder deze echter te vervangen. De hierin
verstrekte informatie is gebaseerd op de stand van onze kennis betreffende het vernoemde product op de
aangegeven datum. Deze informatie wordt te goeder trouw verstrekt. Gebruikers worden erop gewezen dat er
risico's verbonden zijn wanneer dit product gebruikt wordt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.
Dit blad ontheft de gebruiker niet van zijn plicht omtrent de opvolging en toepassing van wetteksten die voor
zijn beroepsactiviteit relevant zijn. De gebruiker neemt op eigen verantwoordelijkheid de voorzorgsmaatregelen
die verbonden zijn aan het gebruik dat hij van het product maakt.
De hier vermelde wettelijke voorschriften hebben als enig doel de professionele gebruiker te helpen bij het
naleven van de verplichtingen die aan het gebruik van gevaarlijke stoffen/preparaten opgelegd worden.
Deze opsomming mag niet als exhaustief beschouwd worden en ontheft geenszins de professionele gebruiker
van zijn informatieplicht omtrent het bestaan van andere, hier niet vermelde verplichtingen die voortvloeien uit
het bezit en de hantering van het product waarvoor hij alleen verantwoordelijkheid draagt.
Download