Cultacoat

advertisement
Nieuwe kade 3
6827 AA Arnhem, Ned
T +31(0)26 4432468
F +31(0)26 4437280
E-mail [email protected]
nr.
Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met de richtlijnen2001/58/EG
CULTACOAT
datum herziening
22-3-2004
datum uitdraai
24-8-2004
4
Ned
1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de firma
Handelsnaam
CULTACOAT
Materiaal nummer
315-XX
Gebruik van de stof/het preparaat
land en tuinbouw
Identificatie van de firma (naam / adres)
Veha Agro bv - Nieuwe Kade 3 - 6827 AA Arnhem
Identificatie van de firma ( tel nr )
0031(0)26 4432468
Informatie over de stof/het preparaat
0031(0)26 4432468
Telefoon voor noodgevallen
0031(0)26 4432468
2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Chemische karakterisering
chitine, Polyvenylacetaat
3. Mogelijke gevaren
Mogelijke gevaren
Gebaseerd op de huidige stand van van onze kennis kunnen bij
beroepsmatig gebruik van het product geen gevaar voor de mens en
voor het milieu voorkomen.
4. Eerste hulpmaatregelen
Algemene aanwijzing
Er zijn geen symptomen bekend.
Na inademing
Niet mogelijk.
Na contact met de huid
Spoelen met water.
Na contact met de ogen
Spoelen met water.
Na opname door de mond
Geen speciale maatregelen vereist.
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen
Water, schuim, kooldioxide.
Blusmiddelen die om veiligheidsreden ongeschikt zijn
Geen speciale blusmiddelen.
Speciaal gevaar veroorzaakt door de stof
Verbrandingsproducten of gevormde gassen Koolmonoxide (CO).
Speciale beschermende uitrusting voor brandbestrijding Onder bepaalde omstandigheden zijn sporen van andere giftige stoffen
niet uit te sluiten.
6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat
Milieubeschermende maatregelen
Niet in riolering of aquatisch milieu terecht laten komen.
Reinigingsmethoden
Met vloeistof absorberend materiaal opnemen.
7. Hantering en opslag
Instructies voor veilige omgang
geen bijzondere maatregelen vereist bij opslag en hantering volgens de
voorschriften.
Instructies voor bescherming tegen brand en explosie
geen bijzondere maatregelen vereist. Brandklasse B.
Verdere informatie over de opslagomstandigheden
bij voorkeur koel opslaan. Beschermen tegen vorst.
8. Beperking van de blootstelling en persoonlijke bescherming
Algemene beschermende maatregelen
vermijd contact met ogen en huid.
Hygiënische maatregelen
geen bijzondere maatregelen.
Ademhalingsbescherming
geen bijzondere maatregelen.
Handbescherming
rubber handschoenen.
Oogbescherming
veiligheidsbril.
Lichaambescherming
geen bijzondere maatregelen.
9. Fysische en chemische eigenschappen
Pagina 1 van 2
Nieuwe kade 3
6827 AA Arnhem, Ned
T +31(0)26 4432468
F +31(0)26 4437280
E-mail [email protected]
nr.
Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met de richtlijnen2001/58/EG
CULTACOAT
vorm
vloeibaar
kleur
wit
geur
mild
smeltpunt
nvt
vlampunt
> 100 C°
zelfontbranding
nvt
dampdruk
nvt
dichtheid
nvt
oplosbaar in water
mengbaar 100%
oplosbaar in
niet vastgestelt
pH waarde
4,5 / 5,1
n-octanol/water-verdelingsco efficiënt (log Pow)
niet bepaald
Viscositeit (dynamisch):
niet bepaald
brandgetal
nvt
verdere gegevens
Geen onverdraagzame stoffen bekend
4
Ned
10. Stabiliteit en reactiviteit
Thermische ontleding
geen ontleding en gevaarlijke reacties bekend bii gebruik volgens
voorschriften.
Gevaarlijke reacties
geen ontleding en gevaarlijke reacties bekend bii gebruik volgens
voorschriften.
Gevaarlijke ontledingsproducten
geen ontleding en gevaarlijke reacties bekend bii gebruik volgens
voorschriften.
11. Toxicologische informatie
Acute orale toxiciteit
LD50(rat) >5 g/kg (methode OESO)
huidirritatie
niet irriterend
oogirritatie
(konijnenoog) niet irriterend
opmerking
bij herhaald contact kan, in het bijzonder na opdrogen, huid- en
oogirritatie ontstaan
12. Ecologische informatie
Biologische afbreekbaarheid
100% biologisch afbreekbaar
Toxiciteit bij vissen / algen / bacteriën
LC(vis) = 3500 mg/l - EC(bacterie) > 5g/l
13. Instructies voor verwijdering
Product
Moet met inachtneming van de plaatselijke voorschriften worden
afgevoerd.
Ongereinigde verpakking
Moet met inachtneming van de plaatselijke voorschriften worden
afgevoerd.
14. Informatie met betrekking tot vervoer
ADR - ADNR - RID - IATA - IMDG
GEEN GEVAARLIJKE STOF
15. Wettelijke verplichte informatie
Etikettering volgens EG-richtlijnen
Etikettering volgens de richtlijn 88/379/EG. Het product is niet aan
reglementering etikettering onderworpen.
16. Overige informatie
overige informatie
Deze informatie is met grote zorg samengesteld en gebaseerd op onze
huidige kennis. Deze beschrijving beoogt niet bepaalde eigenschappen
te verzekeren.
Pagina 2 van 2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards