Ecachim Veiligheidsfiche

advertisement
VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD
ZYMBIOSE ENZYMATIC
POWDER
Revisie datum:
Vervangt:
7/01/2002
24/10/2001
VERANTWOORDELIJKE VERDELER:
ESSEF Safety & Hygiene Solutions
Izegemsestraat 98
8880 St.-Eloois-Winkel
Tel: +32 51 30 72 72
Fax: +32 51 30 00 82
Tel noodgevallen: 0(032)70.245.245
1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT:
Productidentificatie
Aard product
Gebruiksconcentraties
: vast preparaat
: reinigings product
: 0,1 - 5 %
2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE GEVAARLIJKE
BESTANDDELEN:
Gevaarlijk bestanddeel
Natriumperboraat
Gestabiliseerde enzymes
%
10 25
Symbool
R-Zinnen
CAS-nr
XI
36
10486-00-7
0,5 Xn
2,5
42
9014-01-1
3. RISICO'S:
Huid contact: roodheid, pijn
Oog contact: roodheid, pijn
Inname: buikpijn, diarree, braken
4. EERSTEHULP MAATREGELEN:
Huid contact: eerst spoelen met veel water, dan zonodig naar arts vervoeren
Oog contact: eerst spoelen met veel water, dan naar arts vervoeren
Inname: mond laten spoelen met water en arts waarschuwen of naar ziekenhuis vervoeren
5. BRANDBESTRIJDINGS MAATREGELEN:
Blusmiddelen: onbrandbaar
Te mijden blusmiddelen: geen
Speciale voorzorgsmaatregelen bij brand: geen
6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET
PRODUCT:
Preventieve maatregelen: bewaren in goed gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen
houden
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: niet eten, drinken of roken tijdens het werk
Milieu voorzorgsmaatregelen: niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen
Maatregelen bij lekkages: verdunnen met water
7. HANTERING EN OPSLAG:
Speciale voorzorgsmaatregelen bij de opslag en de behandeling: bewaren in een goed gesloten
verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte
Te vermijden verpakkingsmateriaal: metalen
Preventieve maatregelen: voorzichtig behandelen om lekkages te vermijden
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN
BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING:
Inhalatie bescherming: geen
Huid bescherming: geen
Oogbescherming: bril
Overige bescherming: geen
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:
Smeltpunt/smelttraject, ºC
Kookpunt/kooktraject, ºC
pH
pH 1% verdund in water
Dampspanning/20ºC,Pa
Relatieve dichtheid/20ºC
Fysische toestand/20ºC
Vlampunt, ºC
Zelfontbranding,ºC
Wateroplosbaarheid
Geur
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0
100
/
8,0
/
/
vast
/
/
volledig oplosbaar
reukloos
Viscositeit, mPa.s/20ºC
: /
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT:
Gevaarlijke reacties met: geen
Te vermijden omstandigheden: geen
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE:
Van het preparaat zelf: niet van toepassing onder huidige EEG preparaten richtlijn
Algemene informatie: zie bij ingrediënten onder rubriek 2
/
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE:
Van het preparaat zelf: niet van toepassing onder huidige EEG preparaten richtlijn
Algemene informatie: zie bij ingrediënten onder rubriek 2
Biologische afbreekbaarheid: de gebruikte tensioaktieve produkten zijn voor meer dan 90 %
biologisch afbreekbaar conform de OECD normen
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING:
Het produkt mag geloosd worden in de aangegeven gebruiksconcentraties.
Eventuele beperkende maatregelen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te
worden.
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER:
ADR:
Klasse & cijfer
Identificatie nummer
van het gevaar
Identificatie nummer
van de stof
Etiketten
: /
: /
: /
: /
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE:
Symbolen:
Geen
Risicozinnen
/
geen
Veiligheidszinnen
/
geen
Bevat
/
16. OVERIGE INFORMATIE:
Aanbevolen toepassingen en beperkingen:
Zie technische product informatie fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
Dit veiligheids informatie blad is opgesteld conform aan de EEG richtlijnen. Zij is met de
grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende
product zou worden veroorzaakt.
Download